TRZYLETNI PLAN DZIAŁAŃ WIELOKULTUROWYCH GOŁDAPSKIEGO PARTNERSTWA POWIATOWEGO

image01

 

 

 

1. Wstęp – opis procesu tworzenia planu: Partnerstwo gołdapskie tworząc plan działań prowadziło kontakt poprzez pocztę elektroniczną, telefoniczną. Koordynator partnerstwa konsultował się w sprawie planu z trenerką pocztą elektroniczną. Każda z bibliotek uzupełniała plan o dane dotyczące swojej instytucji. Część danych dotyczących planu jak: misja, szanse, zagrożenia, diagnoza były stworzone i opracowane podczas szkoleń w ramach projektu.

2. Ogólna charakterystyka bibliotek w ramach partnerstwa:

Biblioteka Publiczna w Gołdapi mieści się przy ul. Partyzantów 31, 19-500 Gołdap, tel. biblioteki: 876150365, fax: 876150361, e-mail biblioteki: bpgoldap@bpgoldap.pl. Dyrektorem biblioteki jest Mirosław Słapik.                                        

Biblioteka Publiczna w Gołdapi pełni rolę biblioteki wiodącej w projekcie Biblioteka Miejscem Spotkań Wielu Kultur. Koordynatorem projektu jest Halina Wojtanis. Organizatorem Biblioteki Publicznej w Gołdapi jest Gmina Gołdap. Placówka pełni jednocześnie rolę biblioteki powiatowej na zasadzie umowy ze Starostwem Gołdapskim. Biblioteka posiada jedna filię biblioteczną w Grabowie.

Głównym składnikiem budżetu Biblioteki Publicznej są środki przekazywane przez organizatora (w 2013 roku była to kwota 770.000,00 zł), natomiast Starostwo przekazuje rocznie niewielką kwotę – 10 000,00 zł. Księgozbiór Biblioteki Publicznej w Gołdapi  liczy łącznie z filią biblioteczną w Grabowie 57383 woluminów (48031Gołdap; 9352-Grabowo). Biblioteka w zbiorach posiada również audiobooki, e-booki, filmy i inne dokumenty elektroniczne. Bardzo ważnym działaniem biblioteki jest gromadzenie dokumentów życia społecznego czyli druków mających wartość historyczną dla regionu gołdapskiego. Biblioteka prowadzi prenumeratę czasopism w ilości 34 tytułów o zróżnicowanej tematyce zgodnej z zapotrzebowaniem czytelników.  Biblioteka tworzy elektroniczną bazę MAK+ oraz bazę bibliografii powiatu gołdapskiego do której systematycznie wprowadzane są zbiory biblioteczne. Baza dostępna jest również dla czytelników – link znajduje się na stronie internetowej biblioteki.                                 

W bibliotece ogółem zostało zarejestrowanych 1803 czytelników (Gołdap – 1543; Grabowo – 260).  Największą grupę czytelników stanowią osoby bezrobotne oraz młodzież. Największe zainteresowanie jest literaturą beletrystyczną. Wśród młodzieży ogromną popularnością cieszy się literatura fantastyczna i obyczajowa. W ciągu roku z biblioteki skorzystało ogółem 73820 użytkowników (Gołdap 68013; Grabowo-5807) korzystając ze zbiorów oraz stanowisk komputerowych. Budynek biblioteki oraz zbiory biblioteczne są przystosowane do obsługi czytelników niedowidzących lub słabo widzących udostępniając audiobooki lub książki z dużą czcionką.

Biblioteka Publiczna w Gołdapi realizuje działania skierowane do wszystkich grup odbiorców bez względu na wiek i wykształcenie. Swoim zasięgiem obejmuje społeczność lokalną z powiatu gołdapskiego. W szczególnych przypadkach osób nie zameldowanych na naszym terenie czytelnicy wypożyczają książki za kaucją zwrotną. Usługi jakie oferuje biblioteka są bezpłatne poza wydrukiem i ksero. Warsztat pracy bibliotekarzy polega na obsłudze czytelników oraz promocji książki oraz biblioteki i jej usług. Udzielane są informacje biblioteczne, bibliograficzne i informacyjne i w roku 2013 bibliotekarze udzielili 3370 informacji. Biblioteka prowadzi stronę internetową pod adresem bpgoldap.pl na którą wg. licznika odwiedzin strony internetowej weszło 27954. Biblioteka jest również administratorem Bazy Informacji Lokalnej pod adresem www.goldap.bil-wm.pl/ umieszczając wszystkie informacje dotyczące firm i placówek funkcjonujących w mieście.

Współpraca biblioteki z portalami lokalnymi, instytucjami, szkołami jest bardzo korzystna i odbierana jest przez bibliotekę bardzo pozytywnie. Organizowane przez bibliotekę imprezy cieszą się popularnością wśród społeczności lokalnej. W ubiegłym roku zorganizowano 24 szkolenia głównie komputerowe dla użytkowników biblioteki w szczególności skierowane dla seniorów – udział wzięło w nich udział 177 uczestników. Ogółem innych zorganizowanych działań o charakterze literackim i edukacyjnym było 309 – uczestniczyły w nich 5723 osoby. Ważnym działaniem było zorganizowanie 10 wystaw o różnej tematyce.

Nowym działaniem jest rozpoczęcie działalności wydawniczej biblioteki pod nazwą „Z bliska”. W 2013 roku zostały wydane 4 tytuły z ISBN, których egzemplarze obowiązkowe przesłano do 16 placówek w kraju uprawnionych do otrzymania egzemplarzu obowiązkowego.

Bezpośredni nadzór merytoryczny nad biblioteka prowadzi Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Olsztynie. Biblioteka pełni również oficjalnie funkcję placówki powiatowej, choć instytucją zarządzającą jest Gmina Gołdap. Toteż merytorycznie placówka nasza współpracuje z pozostałymi gminnymi bibliotekami powiatu gołdapskiego. Pomoc metodyczna i organizacyjna jest prowadzona bibliotekom powiatu gołdapskiego ze strony instruktora biblioteki. W roku ubiegłym bibliotekarze uczestniczyli w 10 szkoleniach specjalistycznych na temat pracy z czytelnikiem, pozyskiwania środków unijnych, negocjacji, e-booków.

W bibliotece została przeprowadzona praktyka dla 2 osób studiujących bibliotekoznawstwo i informacja naukowa w ilości 160 godz.

Biblioteka zrealizowała 2 projekty: „O finansach w bibliotece II edycja” oraz „Działaj lokalnie VIII” uzyskując fundusze w wysokości 6800 zł. Realizacja projektów została zakończona i rozliczona pod względem merytorycznym i finansowym.

Biblioteka przystąpiła również do projektu „Biblioteka miejscem spotkań wielu kultur”. Dotychczas bibliotekarze są w trakcie szkoleń specjalistycznych przed rozpoczęciem działań związanych z realizacją.

W 2013 roku 2 osoby pod instruktażem odbyły staż w bibliotece wspomagając dział zbiorów specjalnych oraz dział gromadzenia i opracowania zbiorów.

Do Działu Zbiorów Specjalnych biblioteki zostało przyłączone Muzeum Ziemi Gołdapskiej im. Mieczysława Ratasiewicza co stworzyło nowe możliwości promocji biblioteki jak również rozbudowania działu zbiorów regionalnych. Muzeum w 2013 roku odwiedziło 1436 osób. W drugim budynku muzeum odbyło się 6 wystaw w których orientacyjnie uczestniczyło 330 osoby. Zostało zorganizowanych 15 lekcji muzealnych na temat eksponatów w jakie wyposażone jest muzeum w których uczestniczyły 534 osoby głównie uczniowie gołdapskich szkół. Bardzo istotne jest oprowadzenie wycieczek także turystów których było 20 przyjmując 352 osoby. Znaczną ilość osób indywidualnych 219 przyjęło muzeum. Są to turyści również obcokrajowcy, i osoby przebywające w gołdapskim sanatorium.

 

Sprawy kadrowe

Biblioteka zatrudnia 14 pracowników. Pracownicy merytoryczni 9, informatyk, pracownik biurowy, księgowa i muzealnik. Pracownik filii bibliotecznej w Grabowie zatrudniony jest na ¾ etatu. Pracownik muzeum i księgowa zatrudnieni są na ½ etatu. Pozostali pracownicy są pełnozatrudnieni.

 

Budżet

        Największym składnikiem budżetu Biblioteki Publicznej jest dotacja od organizatora (Gminy Gołdap), która w 2013 roku wyniosła 770 000, zł.

        Dodatkowo biblioteka otrzymała i wykorzystała:

 • 8530,00 zł z Biblioteki Narodowej na zakup książek;        
 • 800,00 zł w ramach ogólnopolskiego projektu „Finanse w bibliotece”;        
 • 6000,00 zł w ramach projektu „Działaj Lokalnie”;        
 • 5680,85 zł w ramach refundacji części poborów pracownika interwencyjnego;        
 • 3000,00 zł na wydanie książki Wojciecha Anuszkiewicza „Pośrodku” od Stowarzyszenia „Przypisani Północy”;        
 • 10000,00 ze Starostwa Powiatowego na działalność powiatową biblioteki.

* Wszystkie dane pochodzą ze sprawozdań rocznych za 2013 rok.  

Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Węgorzewie mieści się przy ulicy Żeromskiego 2. Dyrektorem jest Pani Katarzyna Subotowicz. Kontakt: email: k_subotowicz@wp.pl, mgbp@wp.pl tel.: 874272092, 874272561.

Biblioteka powstała 21 maja 1948 roku. Od 2002 roku pełni zadania Biblioteki Powiatowej. Jest samodzielną jednostką kultury, podległą Urzędowi Miejskiemu. Posiada swój statut i odrębny budżet. Sieć bibliotek publicznych na terenie gminy Węgorzewo tworzą: M-GBP w Węgorzewie i jej 3 filie: w Radziejach, Perłach i Węgielsztynie. w bibliotekach pracuje 12 pracowników w tym 8 bibliotekarek.

W 2013 r. w bibliotece głównej i filiach zarejestrowano 2 770 czytelników, 42 294 odwiedzin oraz  86 980  wypożyczeń książek. Łącznie na koniec 2013 r. księgozbiór Biblioteki wraz z filiami liczył 81 502 wol., w tym 24 100 woluminów stanowią księgozbiory filii. Biblioteka gromadzi i udostępnia książki i czasopisma, płyty  muzyczne, audiobooki. Na stronie internetowej M-GBP udostępniony jest katalog biblioteczny on-line. Wykonujemy odpłatne usługi typu : ksero, skan, wydruk oraz faks.Biblioteka posiada szerokopasmowy dostęp do internetu. Korzystanie z internetu jest nieodpłatne w ramach programu Orange dla Bibliotek.

Budżet M-GBP w skład którego wchodzi dotacja organizatora, środki własne wypracowane, i dotacje z innych źródeł ( dane na 04.06.2014 r.) wynosi 536 138,39 złotych.

W 2013 r. M-GBP brała udział  w programach, projektach, konkursach:

1.Program Fundacji Orange – „Akademia Orange dla Bibliotek” . Dotacja   finansowa   w  wysokości   2  378,92  zł .        

2. Program Biblioteki Narodowej – „Zakup nowości wydawniczych do bibliotek” w  wysokości  8   430,00  zł,  za które kupiono 453 książki.

3. Projekt Instytutu Książki „Teraz MY-> DKK dla dzieci i młodzieży”.

W roku 2013 M-GBP otrzymała z Instytutu Książki dotację w wysokości   2 550,00 zł na wykonanie zadania „Pociąg do Tuwima”.

4. Projekt Fundacji  Rozwoju Społeczeństwa  Informacyjnego “O finansach …w bibliotece – II edycja” – dotację  w  wysokości  800,00  zł.

M-GBP jest znaną i prężnie działającą w środowisku instytucją kultury, miejscem udzielania informacji lokalnej i regionalnej. Od 2007 roku aktywnie uczestniczy w opracowaniu opisów do bazy „Bibliografii Warmii i Mazur” tworzonej przez Wojewódzką Bibliotekę Publiczną w Olsztynie wraz z wybranymi bibliotekami publicznymi z regionu. Oprócz swojej działalności statutowej prowadzi wiele innych działań kulturalnych i edukacyjnych. Współpracuje z wieloma instytucjami i organizacjami z regionu (szkołami, przedszkolami, muzeum, domem kultury, strażą pożarną, policją) przy organizacji różnych imprez i zajęć. W   bibliotekach   gminy   Węgorzewo   w   2013   r.   odbyło   się   łącznie 769  szkoleń  bibliotecznych,  zajęć  literackich  i  edukacyjnych,  w  których  udział  wzięło 8 141  osób. W bibliotekach zorganizowano 22 wystawy.

Użytkownicy bibliotek (i nie tylko oni) chętnie biorą udział w imprezach kulturalnych organizowanych przez M-GBP  m.in.: „Tuwimiadę”, „Noc bibliotek”, „Narodowe czytanie”, „Dzień Dziecka z filmem w bibliotece”, „Dzień Pluszowego Misia”, „Historia przy okrągłym stole z grą ZnajZnak”. W bibliotekach gminy Węgorzewo odbywają się kursy oraz szkolenia  biblioteczne zarówno dla dzieci jak i dla dorosłych np. szkolenia komputerowe dla osób w wieku 40-55 lat „Podstawy obsługi edytora tekstu Microsoft Word”, kursy komputerowe dla osób w wieku 55+ „Internet dla senior@”,  „O finansach… w bibliotece – II edycja”  oraz „FunEnglish w bibliotece” dla dzieci 6-12 lat.

W M-GBP można oglądać wystawy historyczne dotyczące regionu, które są wypożyczane z Muzeum Kultury Ludowej w Węgorzewie oraz  wystawy w galerii „Pasje Naszych Czytelników”  w której prezentowane są prace czytelników M-GBP.

 

Gminna Biblioteka Publiczna w Baniach Mazurskich mieści się przy ul. Sportowej 2, na parterze budynku w sąsiedztwie dwóch instytucji: Szkoły Podstawowej i Gminnego Ośrodka Kultury i Promocji.  Tel. kontaktowy: 87 6157905; e-mail: gbpbanie@wp.pl. Dyrektor – Teresa Aftyka. Biblioteka jest samodzielną instytucją kultury, podlegającą Urzędowi Gminy. Posiada 1 filię biblioteczną w Żabinie. Zatrudnia 4 pracowników (w tym 2 osoby na niepełnym etacie).Księgozbiór biblioteki razem z filią liczył na koniec 2013r. 18254 wol.(Banie- 10908 ; Żabin- 7346). Ogółem zarejestrowanych było 657 czytelników (Banie – 596 ; Żabin – 61). Obie placówki odwiedziło 11710 użytkowników. Biblioteka gromadzi książki, zbiory audiowizualne oraz czasopisma. W 2013r. prenumeratą objęto 6 tytułów, z czego 426  egzemplarzy udostępniono użytkownikom  na miejscu. Posiadamy biblioteczną stronę internetową pod adresem:http://gbpbaniemazurskie.blogspot.com, na której znajduje się katalog on-line zbiorów bibliotecznych. Użytkownicy nie wychodząc z domu mogą sprawdzić interesujące ich pozycje książkowe, dowiedzieć się, jakie działania kieruje do nich biblioteka i z jakich form adresowanych do  różnych grup wiekowych mogą korzystać. W roku ubiegłym odnotowaliśmy 10.694 wejść na stronę internetową biblioteki. Za symboliczną odpłatnością świadczymy usługi typu: kserowanie, wydruk z komputera, skanowanie dokumentów. Udzieliliśmy 147 informacji, a z pracowni komputerowej skorzystało 5282 użytkowników.

Budżet biblioteki.

Podstawowym źródłem finansowania jest Urząd Gminy w Baniach Mazurskich, którego dotacja dla biblioteki wyniosła w 2013r. 160.000zł.

– dotacja z Biblioteki Narodowej na zakup nowości wydawniczych – 4050zł

– dotacja z Fundacji Orange na pokrycie kosztów wykorzystania Internetu – 1.668,41zł

– mikrogrant “Podaj dalej”- 1000zł

– konkurs grantowy “Aktywna biblioteka” – 4.999,99zł

Ogółem środki na działalność biblioteki w roku 2013 wyniosły 171.578,40 zł, z czego środki pozabudżetowe  – 11.578,40 zł. Na zakup książek biblioteka wydatkowała kwotę 13.187,09 zł, w tym: 9137,09 zł ze środków gminnych i 4050,00zł z dotacji Biblioteki Narodowej w Warszawie.

W 2013r. w szerokim zakresie prowadziliśmy działania edukacyjne, kulturalne i informacyjne z dziećmi, młodzieżą i osobami starszymi w naszym środowisku lokalnym. Ogółem zorganizowaliśmy w obu placówkach 38 imprez i zajęć bibliotecznych, w których uczestniczyły 932 osoby, odbyło się 8 szkoleń  bibliotecznych dla 31 użytkowników (w tym 5 komputerowych z obsługi komputera i zakładania konta bankowego). Realizowaliśmy projekt z młodzieżą gimnazjalną pt.”Młodzież utrwala lokalną historię” przeprowadzaliśmy tematyczne lekcje biblioteczne dla dzieci ze szkoły podstawowej, warsztaty drukarskie dla dzieci i młodzieży gimnazjalnej prowadzone przez firmę “Kalander” z Gliwic, konkursy literackie i plastyczne dla dzieci, wycieczki, spotkania autorskie dla wszystkich grup odbiorców, , spektakle teatralne przy stoliku.

Biblioteka w Baniach Mazurskich jest biblioteką partnerską w projekcie: “Biblioteka miejscem spotkań wielu kultur”. Od początku swojej działalności tj. od 1957 roku skupiała użytkowników dwóch wyznań: greko i rzymskokatolickiego. Gromadzony księgozbiór był dwujęzyczny, w zakupach bibliotecznych uwzględniano literaturę w języku polskim i ukraińskim. Z biegiem lat następował proces integracji ludności polskiej i ukraińskiej, jednak społeczność wyznania grekokatolickiego nie zapomniała o swoich korzeniach, zachowując i kultywując historię, język, zwyczaje i tradycje rodzinne.

 

 Gminna Biblioteka Publiczna w Budrach istnieje od 1955 roku.Obecnie znajduje się w samym centrum miejscowości, przy Al. Wojska Polskiego 29, tel. kontaktowy 87 4278003 wew. 44, e-mail: bibudry@wp.pl. Gminna Biblioteka Publiczna w Budrach działa w strukturze Gminnego Ośrodka Kultury w Budrach od 1997 r.. Dyrektorem GOK-u jest Aneta Stankiewicz. Biblioteka nie posiada filii bibliotecznych, lecz tylko punkt biblioteczny, działający przy świetlicy wiejskiej we wsi Ołownik. W bibliotece jest zatrudniona na całym etacie jedna osoba. Księgozbiór GBP Budry liczy 16050 woluminów. Tematycznie staram się zaspokajać potrzeby naszych czytelników i posiadam w naszych zbiorach utwory pisarzy również z mniejszości narodowych, jednak tylko w języku polskim.

Na koniec 2013 roku odnotowano czynnie korzystających z usług biblioteki 287 czytelników i 7242 wypożyczenia na zewnątrz księgozbioru.

Budżet biblioteki wynosił w 2013 roku 54 510 ( w tym 2510 dotacja z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego na zakup książek). W 2014 roku dotacja organizatora czyli Urzędu Gminy w Budrach pozostała na tym samym poziomie co w roku ubiegłym, czyli 52 000zł

Biblioteka posiada bezpłatny internet i salkę komputerową z sześcioma stanowiskami komputerowymi.Za wydruk i skanowanie pobierane są drobne opłaty.

Co roku organizujemy “Wiosenny Koncert Poezji” – konkurs recytatorski skierowany do szkół podstawowych z naszego regionu. Konkurs odbywa się pod patronatem Starostwa Powiatowego w Węgorzewie, które również funduje corocznie nagrody książkowe laureatom. W 2014 roku była to kwota 300 zł. Konkurs cieszy się dużą popularnością wśród szkół podstawowych, uczestniczy w nim co roku około 60 recytatorów.

Gminna Biblioteka Publiczna w Budrach jest partnerem w projekcie “Biblioteka miejscem spotkań wielu kultur”. Dzięki współpracy ze Stowarzyszeniem “Barwy Jesieni” odbyły się w związku z projektem dwa spotkania z poezją polską i ukraińską.

Biblioteka ściśle współpracuje ze szkołami na terenie gminy Budry. W tym roku przeprowadzono już w bibliotece 42 godziny zajęć z dziećmi, podczas których odbywało się głośne czytanie różnych utworów, zabawy i quizy biblioteczne.  

 

Gminna Biblioteka Publiczna w Pozezdrzu istnieje od 1949 r. Zlokalizowana była najpierw w budynku przy ul. Wolności 3, później przeniesiono ją na ul. Wolności 24, gdzie mieści się do dzisiaj. Biblioteka zajmuje trzy pomieszczenia o pow. 58 m kw., są to: czytelnia na 12 osób, wypożyczalnia i pomieszczenie socjalne. Biblioteka posiada szerokopasmowy dostęp do internetu. Korzystanie z internetu jest nieodpłatne w ramach programu Orange dla Bibliotek. Łączny księgozbiór na koniec 2013 r. wynosił 11.193 wol. Zakupiono ogółem 290 wol. na kwotę 6.183 zł, w tym ze środków własnych 114 wol. za 2513 zł i z dotacji Biblioteki Narodowej 176 wol. za 3.670 zł.  Mieliśmy zarejestrowanych czytelników 502, co daje nam wskaźnik 14,8%  czytelnictwa. Wpożyczyliśmy 6.725 książek. Ponad połowa czytelników 54,8% – to dzieci i młodzież oraz studenci do lat 24.

 Biblioteka pozyskała dodatkowe środki:

 – dotacja Biblioteki Narodowej na “Zakup nowości wydawniczych dla bibliotek publicznych” w kwocie 3.670 zł;

 – darowizna Banku Spółdzielczego w Pozezdrzu w kwocie 200 zł;

– dotacja  Akademii Orange dla Bibliotek na edukację i popularyzację internetu  – 1.107,91zł;

– w ramach konkursu “Biblioteka z dobrym klimatem społecznym”  – 1.000 zł.

   Łączna wartość pozyskanych środków wyniosła 5.977,91 zł.

Nasza Biblioteka w trosce o rozwój czytelnictwa i wszechstronne korzystanie z naszych usług, podejmuje szereg inicjatyw mających na celu dotarcie z ofertą do jak najszerszych kręgów społeczeństwa. W 2013 r. w okresie wiosennym odbyliśmy cykl spotkań – prelekcji  z ciekawymi  osobami, m.in. z p. Andrzejem Taborskim – literatem i satyrykiem z Olsztyna na temat  “Wielcy wychowawcy narodu”. W prelekcji uczestniczyła młodzież gimnazjalna. W ramach obchodów Ogólnopolskiego Tygodnia Bibliotek 8-15 maja odbyliśmy spotkania z młodzieżą i dziećmi.  Mieliśmy piękne czytanie bajek, baśni, zabawy, a także  prelekcję  z p. Piotrem Stannym – pasjonatem z Olsztyna na temat “Fortyfikacje obronne na terenie Prus Wschodnich”. Nasi czytelnicy uczestniczyli po raz kolejny w wojewódzkim konkursie literackim w ramach XV Warmińsko-Mazurskich Dni Rodziny. Na 4 złożone prace, trzy prace zostały nagrodzone, w tym dwie nagrodzono nagrodą Marszałka Województwa. W ramach jubileuszowego Roku Juliana Tuwima wraz z Miejsko-Gminą Biblioteką Publiczną w Węgorzewie  przeprowadziliśmy konkurs recytatorski dla dzieci w dwóch kategoriach kl. I-III i kl. IV-VI. Dzieci wykazały się doskonałą znajomością twórczości poety i świetną interpretacją utworów.

Działalność biblioteki rozszerzamy poprzez realizację kolejnych projektów. Jesteśmy partnerami w projekcie “Biblioteka miejscem spotkań wielu kultur”. Wygraliśmy bardzo ciekawy projekt z Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności “Równać Szanse” pt. “Nasze dziedzictwo-nasza tożsamość”, który będzie realizowany do czerwca 2014 r. Naszym celem jest świadczenie  urozmaiconego wachlarza usług bibliotecznych, wzmocnienie roli społecznej biblioteki w środowisku lokalnym a przez to utrzymanie dobrego wizerunku  instytucji

Biblioteka prowadzi komputerowy katalog książek on-line www.wbp.olsztynpl/fidkar/wm.htm oraz mamy własną stronę internetową www.gbppozezdrze.jimdo.com. Kontakt: 87/4279055, e-mail:gbppozez@wbp.olsztyn.pl 

3. Charakterystyka regionu:

Gołdap jest miastem uzdrowiskowym położonym w północno-wschodniej części Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Gmina Gołdap wraz z dwiema sąsiednimi – Banie Mazurskie i Dubeninki tworzy powiat gołdapski. Gołdap ulokowana jest w dolinie rzeki Gołdapy w odległości około 2,5 km od jeziora Gołdap, na skraju Puszczy Rominckiej. Od północy graniczy z obwodem kaliningradzkim Federacji Rosyjskiej. Ziemia gołdapska leży również na obszarze Pojezierza Mazurskiego i Pojezierza Litewskiego. Gmina Gołdap ma podpisanych 5 umów partnerskich. Co ważne wszystkie z nich to umowy ,,żywe”, nie tylko deklaracje spisane na papierze. Kontakty Gołdapi z partnerskimi miastami są ciągłe, bardzo aktywne i odbywają się na wielu różnorodnych płaszczyznach. To zarówno spotkania lokalnych samorządowców, jak również pracowników instytucji takich jak: domy kultury, szkoły, przedszkola, ośrodki pomocy społecznej. W międzynarodowe kontakty z europejskimi partnerami zaangażowana jest gołdapska policja i straż pożarna. Bardzo cenne, spontaniczne i wartościowe są przeróżne projekty młodzieżowe. Wybrane inicjatywy międzynarodowe podejmowane przez Gminę Gołdap we współpracy z bliźniaczymi miastami w szczegółach opisane są w punktach kolejnych. Pokazują one, ze bliźniacza współpraca i kontakty w Europie są dla Gminy Gołdapi bardzo ważnym elementem lokalnego rozwoju i rozwoju tutejszej społeczności.

Gmina Gołdap jest otwarta na wszelkie wartościowe inicjatywy i międzynarodowe projekty. Dlatego gdy sprawa jest ważna, może przynieść korzyści dla miasta i lokalnej społeczności, nie tylko te materialne, ale przede wszystkim kulturowe czy społeczne, Gołdap zawsze chętnie podejmuje nowe wyznania. W Dubnej, mieście partnerskim Gołdapi mieści się Zjednoczony Instytut Badań Jądrowych – Źródło: Wiki Media CC Przedstawiamy wybrane przykłady międzynarodowej współpracy, wydarzeń, inicjatyw, które wykraczają poza miasta i kraje, z którymi Gołdap ma podpisane umowy partnerskie. Kilka lat temu gmina Gołdap nawiązała kontakt z podmoskiewskim miasteczkiem Dubna, znanym m.in. ze znajdującego się tam Instytutu Badań Jądrowych. Najpierw odbyła się wizyta najzdolniejszych młodych fizyków z gołdapskiego Liceum Ogólnokształcącego w Dubnej, następnie wizyta i rewizyta samorządowców obu miast. W czasie wizyty w 2008r. w Gołdapi wśród uczestników delegacji rosyjskiej znaleźli się samorządowcy i przedstawiciele nauki. Ostatnio (latem 2009r.) grupa młodzieży z Dubnej brała też udział w spotkaniu młodzieży z Polski, Niemiec i Izraela ,,Na ścieżkach wspólnej historii”. Gołdapskie kartacze (regionalna potrawa) zrobiły furorę podczas szóstej edycji turystycznego workshopu we wrześniu 2008r. w Kaliningradzie. Jednym z punktów programu warsztatów był pokaz kuchni z kilku krajów – Litwy, Rosji, Węgier i Polski. Workshop organizowany jest przez władze turystyczne obwodu kaliningradzkiego FR przy udziale Polskiej Organizacji Turystycznej. Działająca przy gołdapskiej Szkole Muzycznej orkiestra dęta reprezentowała Polskę podczas trzeciego Międzynarodowego Festiwalu Muzycznego Młodzieżowych Zespołów Instrumentalnych”, który odbywał się w łotewskiej miejscowości Daugavpils. W festiwalu pod hasłem ,,Muzyczna Fantazja” uczestniczyło ponad sto osób, w tym także artyści z Białorusi, Estonii, Litwy, Rosji i Finlandii. Oprócz występów konkursowych młodzi muzycy zaprezentowali się także łotewskiej Polonii podczas osobnych koncertów. W listopadzie 2004. Chór Konkatedralny z gołdapskiej konkatedry pod wezwaniem Najświętszej Marii Panny koncertował w kościele pod wezwaniem św. Ducha w Wilnie. Jest to parafia polska, msze święte odprawiane są w języku polskim. Zespół muzyczny emerytów i rencistów ,,Zorza” w listopadzie 2004r. gościł na Litwie na zaproszenie Związku Polaków na Litwie, gdzie również wystąpił z koncertem. W maju 2004r. grupa Gołdapian uczestniczyła w spotkaniu w parlamencie galicyjskim, gdzie odbyła się min. dyskusja z delegatkami z Unii Kobiet. Podczas wizyty w Hiszpanii delegacja z Gołdapi spotkała się także z lokalnymi władzami miasteczka Allariz, które wyróżnione zostało przez parlament europejski za stworzoną i realizowaną z dużym sukcesem strategię rozwoju lokalnego. Uczestnicy wyjazdu zapoznali się także z pracą fermy rybnej i owoców morza. Ciekawym wydarzeniem była wizyta w rolniczym college realizującym program nauczania rolnictwa ekologicznego oraz na fermie krabów. W lipcu 2006r. grupa pracowników gołdapskiego Domu Kultury przebywała we włoskim mieście Cosenza. Wyjazd odbył się w ramach projektu ,,Europejski Festiwal Sztuki”. Organizatorem spotkania było Stowarzyszenie Kulturalne Rafaello, a uczestniczyli w nim lokalni działacze z państw takich jak: Litwa, Włochy, Austria, Reunion, Turcja. Celem projektu było wzmocnienie relacji międzykulturowych, poznawanie lokalnej sztuki i tradycji. Centrum Kształcenia i Wychowania zorganizowało w sierpniu 2005r. w Gołdapi pięciostronne spotkanie młodzieży z Bułgarii, Francji, Litwy i Niemiec. Spotkania odbywały się pod hasłem ,,Gołdap na europejskim szlaku”. Podczas spotkania młodzież spotkała się z władzami Gołdapi.   Gołdap w organizacjach i stowarzyszeniach Gmina Gołdap jest członkiem kilku bardzo ważnych stowarzyszeń i organizacji. Należy m.in. do Stowarzyszenia Samorządów Polskich Euroregionów Niemen, Związku Miast Polskich, Związku Gmin Warmińsko-Mazurskich. logo-euroregion-niemen-200x138

Stowarzyszenie Euroregion Niemen powołane zostało w 1997r. na rzecz realizacji idei i zadań Euroregionu.

Celem euroregionów jest:

– reprezentowanie interesów regionów granicznych i transgranicznych wobec narodowych i międzynarodowych parlamentów, organów władzy i instytucji,

– inicjowanie, wspieranie i koordynowanie współpracy transgranicznej w całej Europie,

– eksponowanie problemów, szans i podejmowanych działań na tych obszarach.

zmp-logo

Związek Miast Polskich skupia 309 miast. Mieszka w nich ponad 76% miejskiej ludności kraju. Dla przedstawicieli miast Związek przygotowuje kongresy, konferencje, warsztaty i szkolenia. Organizowana od 1992 roku Ogólnopolska Konferencja Prezydentów, Burmistrzów i Wójtów, a od 1999 r. także Marszałków i Starostów jest największym w Polsce forum przedstawicieli samorządu terytorialnego. Z udziałem ekspertów z miast członkowskich oraz współpracujących instytucji krajowych i zagranicznych Związek organizuje także: Kongresy Miast Polskich, tematyczne seminaria (ochrona środowiska, bezpieczeństwo lokalne, finansowanie inwestycji, zarządzanie rozwojem miasta, rewitalizacja, polityka miejska), spotkania biur promocji miast, warsztaty w ramach Samorządowej Akademii Promocji, spotkania miast i gmin papieskich. Związek dofinansowuje też organizowane przez profesjonalne środowiska konferencje specjalistyczne, które dotyczą działalności samorządów.

Miasta członkowskie mogą korzystać z pomocy merytorycznej w rozwiązywaniu problemów dotyczących funkcjonowania samorządu. Związek jest członkiem Rady Gmin i Regionów Europy (CEMR), skupiającej organizacje gmin, powiatów i regionów z ponad 35 krajów Europy. Ma także swoich przedstawicieli w: Kongresie Władz Lokalnych i Regionalnych Europy (CLRAE), który jest samorządową instytucją konsultacyjną przy Radzie Europy, Komitecie Regionów UE, Stałej Konferencji Współpracy Władz Lokalnych w Basenie Morze Śródziemnego (COPPEM), Światowym Związku Miast i Władz Lokalnych (UCLG) – zarówno w Radzie Światowej, jak i Biurze Wykonawczym.

Związek Gmin Warmińsko – Mazurskich został wpisany do Rejestru Związków Międzygminnych 9.05.1992 r. pod nr. 66. Statut ogłoszono w Dz.U. woj. olsztyńskiego Nr. 11 z dn. 1.06.1992. r. Związek Gmin Warmińsko – Mazurskich jest związkiem międzygminnym, powołanym przez Rady Gmin położonych w historycznych granicach Warmii i Mazur, zrzeszającym 60 gmin (do roku 1998 z województw: olsztyńskiego, suwalskiego, ostrołęckiego i ciechanowskiego). Związek stanowi forum do wymiany doświadczeń w zakresie wykonywanych zadań własnych i zleconych gmin. Do zadań Związku należy m.in.: reprezentowanie interesów gmin członkowskich wobec władz administracji rządowej i samorządowej, podejmowanie inicjatyw i współpraca w różnorodnych formach i strukturach w celu popierania idei samorządności; inicjowanie i opiniowanie projektów aktów prawnych dotyczących samorządu terytorialnego, realizacja zadań przekraczających możliwości organizacyjne gmin członkowskich, promocja walorów turystycznych regionu, wspieranie inicjatyw lokalnych i samorządowych.

(informacje zaczerpnięto ze strony uzdrowiskogoldap.p).

Węgorzewo

Powiat węgorzewski położony jest w północno-wschodniej części województwa warmińsko-mazurskiego, przy granicy państwa z Federacją Rosyjską (obwód kaliningradzki). Po wstąpieniu Polski do Unii Europejskiej jest to również zewnętrzna granica Unii. Możemy tym samym być pośrednikiem w rozwoju stosunków gospodarczych z Obwodem Kaliningradzkim Federacji Rosyjskiej i z Ukrainą (Obwód Rówieński), co jest realizowane poprzez zawarcie umów o współpracy zagranicznej. Powiat węgorzewski podpisał takie umowy z Rejonem Czerniachowskim (obwód Kalingradzki), z Rejonem Ozierskim (obwód Kalingradzki), Rejonem Jaworowskim (Ukraina), Rejonem Prawdińskim (obwód Kalingradzki) i Rejonem Wileńskim (Litwa).

png;base64badf019bb8cfbbbf

Powiat węgorzewski sąsiaduje z powiatami: giżyckim, kętrzyńskim i gołdapskim. Siedzibą władz samorządowych powiatu jest miasto Węgorzewo, oddalone od granicy państwa (z Rosją) – 15 km, od Warszawy (stolicy państwa) – 280 km, a do stolicy województwa (Olsztyna) – o 115 km. Powierzchnia powiatu wynosi 693 km2, z czego 34% stanowią jeziora i lasy. W ujęciu geograficznym położony jest w Makroregionie Pojezierze Mazurskie na terenie dwóch mezoregionów: Wielkich Jezior Mazurskich (południowa część powiatu) oraz Krainy Węgorapy (część północna). Niewielka północno-zachodnia część powiatu należy do makroregionu Równina Staropruska (mezoregion Równina Sępopolska). Powiat węgorzewski jest więc częścią Mazur – fascynującej krainy położonej w strefie pojezierzy północno-wschodniej Polski, przez ekologów nazywanej Zielonymi Płucami Polski. Od 1945 roku Węgorzewo określano nazwą Brama do Mazur – bo właśnie tutaj przebiegają szlaki turystyki wodnej o randze międzynarodowej, jak np. szlak Wielkich Jezior Mazurskich. Samo Węgorzewo jest niewielkim miastem . Prawa miejskie otrzymało 4 kwietnia 1571 roku. W 1821 roku miasto zostało siedzibą powiatu, którym było do 31 maja 1975 roku. Do 1975 roku Węgorzewo należało do województwa olsztyńskiego, w latach 1975-1998 znalazło się w obrębie województwa suwalskiego. Ostatnia reforma administracyjna przypisała miasto i gminę ponownie do województwa warmińsko-mazurskiego, a od 1 stycznia 2002 roku Węgorzewo ponownie zostało powiatem, w skład którego wchodzą:

 • gmina miejsko-wiejska: Węgorzewo
 • gminy wiejskie: Budry, Pozezdrze
 • miasto: Węgorzewo

Siedzibą powiatu i gminy  jest miasto Węgorzewo. Według danych z 2010 roku w Gminie Węgorzewo mieszka 17 527 osób, w tym w mieście 11 914  . Ogółem powierzchnia powiatu wynosi 693 km 2. Dane obrazuje poniższa tabela:

Nazwa  gminy Powierzchniaw km 2 Liczba ludności Gęstość zaludnienia
Węgorzewo 341 17 527 53,4
Budry 175 3 176 20,0
Pozezdrze 177 3 530 21,4

 

Obszar gminy obejmuje  56 miejscowości z 31 sołectw.

W Węgorzewie ma swoja siedzibę Starostwo Powiatowe, Urząd Miasta i Gminy,  Powiatowy Urząd Pracy, Jednostka Wojskowa, Komenda Powiatowa Policji, Komenda Powiatowa Straży Pożarnej, Komenda Powiatowa Straży Granicznej, dwa przedszkola samorządowe i trzy przedszkola prywatne, dwie szkoły podstawowe, Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy, Gimnazjum, Zespół Szkół Ogólnokształcących, Zespół Szkół Zawodowych oraz placówki kultury: Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna, Muzeum Kultury Ludowej, Węgorzewskie Centrum Kultury oraz prasa lokalna „Węgorzewski Tydzień” – piątkowy dodatek do „Gazety Olsztyńskiej”.Na terenie Węgorzewa są cztery parafie rzymskokatolickie, greckokatolicka, prawosławna,  a także małe grupy osób innych wyznań.

Banie Mazurskie Gmina Banie Mazurskie leży w północno – wschodniej części województwa warmińsko – mazurskiego w zachodniej części powiatu gołdapskiego. Zajmuje powierzchnię 205 km² na których znajduje się 56 wsi, w tym 20 sołeckich. Północną granicę gminy stanowi granica Państwa z Obwodem Kaliningradzkim Federacji Rosyjskiej. Gmina sąsiaduje z gminami: Budry, Pozezdrze, Kruklanki, Kowale Oleckie oraz gminą Gołdap. W pobliżu leży drugie co do wielkości jezioro Polski – Mamry i znane miasta Krainy Tysiąca Jezior – Giżycko i Węgorzewo. mapa

Po działaniach wojennych na terenie gminy pozostała niewielka liczba rodzimej ludności. W latach 1946 – 1950 liczba mieszkańców wzrosła prawie siedmiokrotnie, głównie w wyniku zasiedlania w latach powojennych tzw. ziem odzyskanych. W latach siedemdziesiątych nastąpił regres i liczba mieszkańców gminy zaczęła zmniejszać się zarówno w wyniku malejącego przyrostu naturalnego, jak i wysokiego ujemnego salda migracji. W latach dziewięćdziesiątych zaobserwowano stały spadek liczby ludności na terenie gminy. Na dzień 31.06.2003 r. liczba mieszkańców wynosiła 4100 osób, w tym około 50% narodowości polskiej i około 50% narodowości ukraińskiej.Obecnie stan ludnościowy w gminie utrzymuje się na tym samym poziomie – 4144 mieszkańców, w tym: 2071 mężczyzn i 2073 kobiety (stan na dzień 31.12.2013r.)

Obszar gminy Banie Mazurskie charakteryzuje się dość zróżnicowanym krajobrazem. Północno-zachodnią część gminy stanowi płaska równina zastoiskowo-sandrowa, wznosząca się na wysokości około 100 m n.p.m. Pozostały obszar gminy charakteryzuje się silnie zróżnicowanym krajobrazem wysoczyzny polodowcowej, wznoszącej się na wysokość do 200 m n.p.m. Centralną część gminy zajmuje rynnowa dolina Gołdapy. Gmina Banie Mazurskie położona jest w dorzeczu rzeki Pregoły. Występują niewielkie i nieliczne (w porównaniu z sąsiednimi gminami) jeziora: Jagoczany, Senioryta, jezioro Rybackie, Graniczne, Czupowskiego, Jeziorowskie, Jagielskie, Żabińskie (zanikowe).

 Lasy  zajmują powierzchnię 6640,7 ha, z przewagą borów świerkowych i sosnowych. Południowa część gminy obejmuje skraj Puszczy Boreckiej. Ten kompleks leśny charakteryzuje się występowaniem ptaków drapieżnych (orła bielika, rybołowa, myszołowa, gołębiarza i innych) a także bociana czarnego oraz zwierząt łownych. Występuje tu m.in. żubr na wolności (drugie miejsce po Puszczy Białowieskiej). Spotykane są także duże drapieżniki (ryś, wilk), zaś pospolicie występują małe (lis, jenot, borsuk, kuna leśna, tchórz i piżmak).

Większość zwartych kompleksów leśnych na terenie gminy Banie Mazurskie uznano za lasy o funkcji ochronnej. Na terenie gminy występują  pomniki przyrody:  głaz narzutowy w miejscowości Lisy oraz     trzy dęby w miejscowości Kierzki.

Zabytki na terenie gminy Banie Mazurskie:

 • kościół ewangelicki w Baniach Mazurskich, obecnie rzymsko – katolicki pod wezwaniem św. Antoniego Padewskiego; budowę rozpoczęto około 1574 r., w 1698 r. ukończono budowę wieży; gruntownej przebudowy dokonano w 1876 r., odbudowany po wojnie przez katolików w 1962 r. nawiązuje stylem do gotyku i renesansu,
 • dawna kaplica baptystów w Baniach Mazurskich zbudowana pod koniec XIX wieku; po 1948 r.została przejęta przez parafię rzymsko – katolicką, a w 1962 r. przekazana parafii grecko – katolickiej,
 • kościół ewangelicki w Rogalach z przełomu lat 80. i 90. XIX wieku, obecnie rzymsko – katolicki pod wezwaniem św. Piotra i Pawła;
 • kościół rzymsko-katolicki w Żabinie pod wezwaniem Narodzenia Najświętszej Marii Panny,
 • zespoły dworsko – parkowe z XIX wieku w miejscowościach: Mieduniszki Wielkie, Mieduniszki Małe, Zakałcze Wielkie, Grunajki, Klewiny, Rapa, Kruki, Wólka, Surminy, Wróble,
 • pozostałości zespołu dworca kolejowego przy linii kolejowej Gołdap – Węgorzewo oraz dawna stacja kolejowa Popioły z 1899 r.,
 • młyn wodny w Sapałówce,
 • Kanał Brożajcki zbudowany w 1720 roku,
 • mauzoleum rodu Fahrenheit z początku XIX wieku w kształcie piramidy we wsi Rapa,
 • grobowiec Steinertów w Zakałczu,
 • cmentarz przykościelny w Baniach Mazurskich założony prawdopodobnie w II poł. XVI wieku,
 • cmentarze I wojny światowej w Miczułach (niemiecko – rosyjski), Surminach (rosyjski), Żabinie (rosyjski i niemiecki)

Gmina Budry

Gmina Budry położona jest w północno-wschodniej części powiatu węgorzewskiego. Graniczy z gminami: Węgorzewo, Pozezdrze, Banie Mazurskie, a na odcinku 20 km z Rosją. Powierzchnia gminy ogółem zajmuje 17 550 ha.

Pod względem fizyczno-geograficznym obszar gminy Budry należy w większości do “Doliny Węgorapy”. Około 21 % powierzchni gminy stanowią lasy bogate w rzadko spotykaną florę i faunę.

Stałymi mieszkańcami są wilki, rysie,jenoty, borsuki, żurawie, bocian czarny i orły bieliki. Przez gminę przepływają rzeki: Węgorapa i Gołdapa. Położona na uboczu głównych szlaków komunikacyjnych, z dala od dużych miast jest znakomitym miejscem na piesze i rowerowe wycieczki.

Gmina  Budry ma na swym terenie wiele ciekawych obiektów m.in. wieś Zabrost Wielki, która charakteryzuje się ciekawą zabudową architektoniczną, założona w XVI wieku jako wieś szlachecka z dworem. Kościół w Budrach z nową wieżą zbudowaną w 1888 r. oraz stary młyn z zachowanymi urządzeniami w  dobrym stanie, zespół pałacowo-parkowy w Więckach z XIX w, neoklasycystyczny pałac w Dąbrówce Nowej z XIX wieku oraz Kościół z XVII wieku, elektrownia wodna w Ołowniku, działająca bez przerwy do 1995 r. Obecnie jest w posiadaniu norweskiego  inwestora i obchodziła swoje 10 – lecie wznowienia działalności. Warto wspomnieć również Kościół w Olszewie Węgorzewskim zbudowanym w latach 1903-1905, Wystrój tego kościoła pochodzi z XVII wieku. Kościół należy  do zabytków architektury IV kategorii. Godnym wspomnienia jest też pochodzący z przełomu XIX i XX wieku Dwór w Pochwałkach z zachowaną dawną kuźnią oraz park z różnogatunkowym starodrzewem.

4. Charakterystyka społeczności poszczególnych gmin:

a. Ogólna charakterystyka społeczności:

Dane poprano ze strony http://olsztyn.stat.gov.pl/vademecum/vademecum_warminsko-mazurskie/portrety_gmin/goldapski/

GMINA  MIEJSKO-WIEJSKA GOŁDAP POWIAT GOŁDAPSKI

jpeg;base64c62a0856493aad45

jpeg;base6451952fb0e6e7845a

1a

jpeg;base64a926b09a6152f542

jpeg;base64f754677e5685acf9

Węgorzewo

Przemiany ustrojowe w Polsce spowodowały, iż pozamykano wiele zakładów pracy i ludność w poszukiwaniu środków utrzymania zmuszona była do migracji zarobkowej. Na terenie gminy nie ma przemysłu, dominuje drobna wytwórczość, co  wiąże się z dużym bezrobociem. Obecnie stopa bezrobocia wynosi 30,7%, a społeczeństwo coraz bardziej się starzeje.

png;base64e39a380306459f00

Na terenie miasta i gminy znajduje się  6 szkół podstawowych, 3 gimnazja, liceum ogólnokształcące, zasadnicza szkoła zawodowa, technikum, szkoła policealna.

Ilość osób zameldowanych na stałe na terenie miasta i gminy Węgorzewo Stan bazy na dzień 2014-06-13

png;base6429c4631f5276b133

*Zestawienie informacyjne o osobach z bazy Ewidencji Ludności UM

Powiat węgorzewski to mieszanka wielu kultur. Większość starszych mieszkańców to rdzenni Mazurzy oraz przesiedleńcy z kresów wschodnich w wyniku akcji „Wisła”. Interesuje ich wszystko, co ma związek z Mazurami, z kresami, historią II wojny światowej na tych terenach. Swoją pasją zarażają młodsze pokolenia, więc tematyka regionalna odgrywa dużą rolę w działalności naszej biblioteki. Coraz liczniej przeprowadzają się na nasze tereny mieszkańcy z centralnej i południowej Polski z różnych powodów. Niektórzy odnajdują tu spokój po przejściu na emeryturę, inni aktywni zawodowo, którzy zmęczeni są tempem życia w wielkim mieście, a mają możliwość  przeprowadzki, korzystają z tego i przenoszą się na nasze tereny. Są to ludzie, którzy mogą wykonywać swoją pracę na odległość. W naszym lokalnym społeczeństwie działają różnego rodzaju stowarzyszenia, które są otwarte na współpracę z biblioteką. W gminie mieszka wielu pasjonatów historii regionu, żeglarstwa,  wielu różnego rodzaju hobbystów, miłośników sztuki rękodzielniczej, amatorów malarstwa, rzeźby, fotografii itp., którzy aktywnie uczestniczą w życiu miasta. Aktywnie są również liczne stowarzyszenia, organizacje pozarządowe i kluby sportowe. Z wieloma instytucjami biblioteka współpracuje stale, z dobrym skutkiem, a z innymi chcielibyśmy nawiązać współpracę. Mamy nadzieję, że to się to uda biorąc pod uwagę fakt, iż inne placówki również nastawiają się na większą współpracę z instytucjami działającymi w naszej gminie. Mamy duże możliwości jeśli chodzi o udział w imprezach masowych. Do najbardziej znanych imprez wpisanych już na stałe w kalendarz Węgorzewa należą: Międzynarodowy Przegląd Widowisk Kolędniczych „Herody” , Mistrzostwa Świata w Letnim Ciągnięciu Sanek – „Dzień z Konopką”, Salwatoriański Festyn Rodzinny, Noc Świętojańska, Międzynarodowy Festiwal Dziecięcych Zespołów Folklorystycznych Mniejszości Narodowych w Polsce, Festiwal Rockowy “Seven Festival music&more”, Dni Węgorzewa, Węgorzewski Festiwal Kultury Łowieckiej, Regaty o Puchar Burmistrza Węgorzewa, Międzynarodowy Jarmark Folkloru.

Banie Mazurskie

Gmina Banie Mazurskie należy do grupy gmin małych (4144 mieszkańców). Po 1960 roku liczba mieszkańców gminy systematycznie zmniejszała się głównie w wyniku wysokiego ujemnego salda migracji oraz malejącego przyrostu naturalnego. Po okresowym zahamowaniu spadku ludności w drugiej połowie lat 80-tych, a nawet wzroście w pierwszej połowie lat 90-tych, po 1995 roku liczba mieszkańców znów zaczęła zmniejszać się. Ruchy migracyjne ludności niekorzystnie wpłynęły na strukturę wieku mieszkańców gminy. Teren gminy opuszczali i opuszczają głównie ludzie młodzi. Ma to swoje konsekwencje w niskim poziomie przyrostu naturalnego. Utrzymywanie się tych tendencji może mieć negatywny wpływ na rozwój gminy. W wyniku transformacji ustrojowej państwa na terenie gminy wystąpiło szereg negatywnych zjawisk m.in.: likwidacja miejsc pracy, bardzo wysokie bezrobocie strukturalne, zubożenie ludności, występowanie zjawisk patologicznych. W Baniach Mazurskich znajduje się jedna szkoła  podstawowa i gimnazjum, a na terenie gminy  prywatna szkoła podstawowa w Lisach prowadzona  przez Stowarzyszenie. Prężnie działa Gminny Ośrodek Kultury i Promocji w Baniach Mazurskich z sekcją sportową LZS “POGOŃ”, zespół muzyczny “ZOREPAD” oraz lokalne grupy działania.

Gmina Budry

Budry są gminą wiejską. Na terenie gminy znajduje się 29 miejscowości. Dane pobrano ze strony internetowej Urzędu Statystycznego http://stat.gov.pl/vademecum/vademecum_warminsko-mazurskie/portrety_gmin/wegorzewski do planu do planu 2do planu3 b. Diagnoza środowisk lokalnych w zakresie wielokulturowości: png;base64db124460a3089c63

     Legenda:

Mniejszości narodowe w Gminie Węgorzewo:

1.       Niemiecka mniejszość narodowa – 661 osób
2.       Ukraińska mniejszość narodowa – 800 osób

Mniejszości wyznaniowe w Gminie Węgorzewo:

A – ludność wyznania rzymskokatolickiego – 14922 osoby
B – ludność wyznania greckokatolickiego – 800 osób
C – ludność wyznania ewangelicko–augsburskiego – 45 osób
D – ludność wyznania prawosławnego – 35 osób
E – ludność wyznania zielonoświątkowego – 100 osób
F – ludność wyznania baptystów – 60 osób
G – ludność wyznania świadków Jehowy – 54 osoby

Gmina Węgorzewo liczy 17104 mieszkańców. Najliczniejsze grupy mniejszości narodowych stanowi mniejszość ukraińska i mniejszość niemiecka. Skupiają one łącznie 1461 osób, co stanowi 8,5% mieszkańców: 4,7% – mniejszość ukraińska, 3,9% – mniejszość niemiecka. Gminę zamieszkują również osoby narodowości: białoruskiej (5 osób), brytyjskiej (1 osoba), francuskiej (1 osoba), kanadyjskiej (1 osoba), kirgiskiej (1 osoba), libańskiej (1 osoba), litewskiej (1 osoba), rosyjskiej (4 osoby), serbskiej (1 osoba).

W Gminie Węgorzewo występuje 7 grup wyznań religijnych liczących ogólnie 16016 osób, co stanowi 93,6 % wszystkich mieszkańców. Pozostałe 6,4% stanowią ateiści, bądź osoby nie deklarujące publicznie swojej przynależności religijnej. W Gminie Węgorzewo znajduje się : 6 parafii wyznania rzymskokatolickiego, Cerkiew greckokatolicka pw. Św. Krzyża, Polski Autokefaliczny Kościół Prawosławny (parafia Świętych Apostołów Piotra i Pawła), Kościół Ewangelicko – Augsburski, Kościół Zielonoświątkowy – Zbór Jezusa Chrystusa, Chrześcijański Zbór Świadków Jehowy – Sala Królestwa Świadków Jehowy, Kościół Chrześcijan Baptystów.

* Wykaz sporządzono dnia 12.03.2014 r. dzięki informacjom pozyskanym od proboszczów danych parafii oraz przedstawicieli mniejszości wyznaniowychi narodowych zamieszkujących Gminę Węgorzewo, a także z Wydziału Ewidencji Ludności Urzędu Miejskiego w Węgorzewie.

png;base64cd582dae57665c07

Legenda:

a – białoruska mniejszość narodowa – 18 osób,
b – litewska mniejszość narodowa – 11 osób,
c – niemiecka mniejszość narodowa – 14 osób,
d – romska mniejszość etniczna – 60 osób,
e – rosyjska mniejszość narodowa – 15 osób,
f – tatarska mniejszość etniczna 4 osób,
g – ukraińska mniejszość narodowa – 14 osób,
h – żydowska (mniejszość narodowa) – 6 osób,
i – ludność wyznania rzymskokatolickiego – 19176 osób,
j – ludność wyznania protestanckiego nurtu zielonoświątkowego – 280 osób,
k – ludność wyznania millenarystycznego nurtu badackiego -Jahwe – 75 osób,
l – ludność wyznania protestanckiego (ewangelicko-augsburskiego) – 30 osób.

Grupy wyznaniowe w Gminie Gołdap

W Gminie Gołdap znajdują się 5 Parafii Wyznania Rzymskokatolickiego:
Parafia NMP w Gołdapi – 9500 parafian,
Parafia św. Leona w Gołdapi – 4150 parafian,
Parafia św. Józefa w Gołdapi – 2125 parafian,
Parafia Matki Bożej Różańcowej w Grabowie – 2200 parafian,
Parafia św. Antoniego w Górnem – 1201 parafian.

W Gminie funkcjonuje również 5 zborów wyznań Kościoła Zielonoświątkowych:
Kościół Boży w Chrystusie Zbór „Nowe Pokolenie” – 70 osób,
Chrześcijańska Wspólnota Zielonoświątkowa – 30 osób,
Kościół Zielonoświątkowy – 180 osób,
Stowarzyszenie Krzewienia Etyki Chrześcijańskiej – 30 osób.

W Gminie Gołdap jest 1 Chrześcijański Zbór Świadków Jehowy skupiający – 75 osób.

W Gminie znajduje się 1 Kościół Ewangelicko-Augsburski liczący – 30 osób (wiernych)

W Gminie Gołdap występuje 8 grup mniejszości (6 narodowych oraz 2 etniczne), skupiających łącznie 142 osoby. Gmina Gołdap liczy 22 tys. mieszkańców z czego 0,65 % stanowią mniejszości narodowe, etniczne (dane www.stat.gov.pl – mniejszości wg powiatów i gmin). W Gminie Gołdap występują 4 grupy wyznań religijnych liczących ogólnie 19491 osób. Przy liczbie mieszkańców 22 tys. należy stwierdzić, że 2509 osób jest wyznania nieokreślonego ale mogą to być np. ateiści. Określone mniejszości narodowe stanowią 88,59% ogółu mieszkańców, 11,40% stanowią mieszkańcy, którzy nie przynależą do żadnej z ww. grup religijnych.   * Dane dotyczące mniejszości religijnych w Gminie Gołdap pozyskano od proboszcza parafii oraz pastorów dn. 13.03.2014 r.

Diagnoza środowiska lokalnego gminy Budry

1402581360909_resized

     Oznaczenie mapy:

1 mniejszość ukraińska i ludność wyznania grekokatolickiego (373 osoby)
2 ludność wyznania rzymskokatolickiego (2769 osób)
3 mniejszość ukraińska wyznania prawosławnego (6 osób)

 Gminę Budry zamieszkuje ogółem 3161 ludności, głównie narodowości polskiej. Zdeklarowanych osób narodowości ukraińskiej jest ok.11,8% ogółu mieszkańców gminy. Największe skupisko mniejszości ukraińskiej jest w miejscowościach: Budry, Zabrost Wielki i Popioły. Mniejszość ta pojawiła się około roku 1947 w wyniku akcji przesiedleńczej z południowo-wschodniej Polski.

Grupy wyznaniowe w gminie Budry

W gminie Budry znajdują się dwie parafie rzymskokatolickie:

– Parafia p.w.Trójcy Przenajświętszej w Budrach (1924 osoby)
– Parafia  p.w. Podwyższenia Krzyża Świętego w Olszewie Węgorzewskim (845 osób)

Mniejszość ukraińska zamieszkująca na terenie gminy Budry przynależy do parafii grekokatolickiej p.w. Świętego Krzyża i prawosławnej Parafii Świętych Apostołów Piotra i Pawła Węgorzewie.

Na terenie gminy Budry nie działają jako takie stowarzyszenia mniejszościowe. Każdy indywidualnie, w swoich rodzinach,  kultywuje swoje tradycje religijne i kulturowe. Mieszkając na tych ziemiach już od 1947 roku, ludność z mniejszości ukraińskiej zintegrowała się ze społecznością lokalną. Nie ma takiej rodziny, w której nie byłoby “mieszanego” małżeństwa.

Diagnozę przeprowadzono wyłącznie na podstawie wywiadów indywidualnych z przedstawicielami poszczególnych grup.

 

Diagnoza środowiska lokalnego w zakresie wielokulturowości  w gminie Banie Mazurskie

scan0108

Wróbel – 128 osób; Stadnica – 25 osób; Surminy – 92 osoby; Sapałówka – 26 osób; Banie Mazurskie – 338 osób; Ziemiany – 21 osób; Lisy – 106 osób; Kierzki – 51 osób; Grodzisko – 100 osób; Dąbrówka Polska – 24 osoby; Żabin – 26 osób; Ściborki – 37 osób; Jagiele – 3 osoby; Widgiry – 38 osób; Obszarniki – 22 osoby; Jagoczany – 19 osób; Rogale – 4 osoby

* Gminę Banie Mazurskie zamieszkuje ludność z pogranicza dwóch kultur: polskiej i ukraińskiej. Z przeprowadzonych badań wynika, iż ukraińska mniejszość narodowa w całej gminie to 1060 osób co stanowi około 25,5% wszystkich mieszkańców. Ludność ukraińska aktywnie działa z ramienia Związku Ukraińców w Baniach Mazurskich  pielęgnując kulturę, zachowując i  podtrzymując tradycje mniejszości narodowej. Proces integracji ludności polskiej i ukraińskiej wyraża się między innymi poprzez zawieranie małżeństw “mieszanych” i pielęgnowanie obu kultur w rodzinach.

Grupy wyznaniowe w gminie Banie Mazurskie

W gminie znajdują się 3 parafie odmiennych wyznań: 2 parafie wyznania rzymskokatolickiego – parafia p.w. Najświętszej Maryi Panny w Żabinie, licząca 450 wiernych – parafia św. Antoniego Padewskiego w Baniach Mazurskich – 1520 wiernych parafia wyznania greckokatolickiego: – parafia p.w. św. Mikołaja – 1060 wiernych

* Dane zostały pozyskane z Ewidencji Ludności Urzędu Gminy w Baniach Mazurskich oraz od proboszczów parafii greckokatolickiej i rzymskokatolickiej oraz od przewodniczącej Związku Ukraińców w Baniach Mazurskich.

c. Wyzwania i potrzeby występujące w społecznościach lokalnych w zakresie wielokulturowości: Określenie wyzwań i potrzeb mniejszości narodowych w Gminie Węgorzewo.

WYZWANIA POTRZEBY
Pokonanie stereotypów i uprzedzeń Poznanie historii, tradycji, kultury
Przeciwdziałanie dyskryminacji Tolerancja i akceptacja
Zwiększenie tolerancji Działalność kulturalna, współpraca różnych kultur.
Wzajemna akceptacja w społeczeństwie Organizacja warsztatów i imprez kulturalnych
Integracja społeczności lokalnej Wzajemne przenikanie kultur i tradycji

Przeprowadzona przez bibliotekarzy z Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Węgorzewie analiza i diagnoza mniejszości narodowych w Gminie Węgorzewo wykazała, że najbardziej reprezentatywną grupą do przeprowadzenia wywiadu fokusowego będzie mniejszość ukraińska. Przedstawiciele biblioteki spotkali się z 12 przedstawicielami mniejszości ukraińskiej zamieszkującej Gminę Węgorzewo. Spotkano się, aby przeprowadzić wywiad fokusowy w celu określenia potrzeb tej mniejszości w zakresie wielokulturowości.

 Ludność ukraińska w Gminie Węgorzewo po dzień dzisiejszy zachowuje odrębność, co do religii, tradycji i kultury. W Szkole Podstawowej nr 2 w Węgorzewie oraz w Gimnazjum im. Jerzego Andrzeja Helwinga dzieci mniejszości mają możliwość nauki języka ukraińskiego.

                Podczas badania dowiedzieliśmy się o potrzebie akceptacji i tolerancji różnorodności kulturowej mieszkańców naszej gminy. Okazało się, że pomimo wieloletniego „współmieszkania” ciągle dominują stereotypy i uprzedzenia, które należałoby eliminować.

                W wyniku przeprowadzonych rozmów mniejszość ukraińska zadeklarowała  aktywne uczestnictwo w działaniach wielokulturowych organizowanych w bibliotece. Wyraziła również zainteresowanie współorganizowaniem spotkań, wystaw, imprez kulturalnych dla mniejszości narodowych, zamieszkujących naszą gminę. Chęć współpracy z biblioteką wyrazili zarówno obecni jej użytkownicy jak i osoby do tej pory z nią nie związane.

Podczas dyskusji jako główny cel postawiono zaktywizowanie i zintegrowanie wielokulturowej społeczności lokalnej oraz poszerzenie oferty biblioteki. Wspólnie wysunięto wniosek, że należy promować zarówno mniejszości narodowe, jak i bibliotekę w środowisku lokalnym.

Wyzwania i potrzeby mniejszości narodowych w Gminie Gołdap (tabela).

WYZWANIA         POTRZEBY
Pokonanie stereotypów Wspólna historia regionu
Tolerancja – historia mniejszości Działalność kulturalna
Przekonanie władzy do mniejszości Współpraca miast (ludzi, stowarzyszeń) z różnych kultur
Akceptacja społeczeństwa Możliwość organizacji i uczestnictwa w imprezach
Brak integracji (większość – mniejszość) Łączenie kultur (małżeństwa mieszane)
Dyskryminacja Podtrzymywanie tradycji
Uprzedzenia Potencjał do wykorzystania
Brak wiedzy dotyczącej mniejszości – brak otwartości Krzewienie etnografii mniejszości (stroje, język, kulinaria, obyczaje)
Wprowadzanie nauczania języków – wybór Otwartość na działania

 

Wyzwania i potrzeby mniejszości narodowych w gminie Banie Mazurskie

WYZWANIA POTRZEBY
Przejmowanie wpływów kulturowych z różnych regionów Poznanie kultury mniejszości
Przeciwdziałanie dyskryminacji, uprzedzeniom Nauka języka mniejszości narodowej, kontakt z literaturą mniejszości
Łamanie stereotypów związanych z przeszłością Poznanie historii, tradycji, kultury
Wzajemna akceptacja w społeczeństwie Organizacja imprez kulturalnych
Integracja społeczności lokalnej Wzajemne przenikanie kultur i tradycji

 

Wyzwania i potrzeby mniejszości narodowych w gminie Budry

WYZWANIA POTRZEBY
Pokonanie stereotypów Wspólna historia mieszkańców
Tolerancja – historia mniejszości Działalność kulturalna
Akceptacja społeczeństwa Możliwość organizacji i uczestnictwa w imprezach
Brak wiedzy dotyczącej mniejszości – brak otwartości Propagowanie etnografii mniejszości (stroje, język, kulinaria, obyczaje)

d. Mapa potencjalnych sojuszników i zasobów:

Organizacje i instytucje: Ludzie:
1. Fundacja Rozwoju Regionu Gołdap.2. Gołdapski Fundusz Lokalny.3. Urząd Miejski w Gołdapi.

4. Dom Kultury w Gołdapi.

5. Gołdapski Uniwersytet III Wieku.

6. Polska Spółdzielnia Spożywców  Społem.

7. Ośrodek Sportu i Rekreacji w Gołdapi.

8. Starostwo Powiatowe.

9. Komenda Powiatowa Policji.

10. Straż Pożarna.

11. Pogotowie Ratunkowe.

12.Muzeum Kultury Ludowej w Węgorzewie,

13. Węgorzewskie Centrum Kultury,

14. Muzeum Tradycji Kolejowej,

15. Związek Ukraińców, Koło w Węgorzewie

16. Stowarzyszenie Kobiet Mazurskich “Dziewczyny znad Sapiny”,

17. Uniwersytet Trzeciego Wieku,

18. Związek Stowarzyszeń na Rzecz Rozwoju Gmin Północnego Obszaru Jezior Mazurskich LGD9,

19. Gazeta Węgorzewska,

20. Cerkiew po wezwaniem św. Krzyża

21.Parafia pw. Św. Stanisława Kostki w Pozezdrzu,

22. Gminny Ośrodek Kultury i Promocji w Baniach Mazurskich

23. Koło Gospodyń Wiejskich “SUR-SAP” w  Surminach

24. Przewodnicząca Związku Ukraińców, Koło w Baniach Mazurskich

25. Zespół “ZOREPAD”

26. Parafia p.w. Najświętszej Maryi Panny w Żabinie

27. Gminny Ośrodek Kultury w Budrach

28.Urząd Gminy w Budrach

29.Szkoła Podstawowa w Budrach

30.Szkoła Podstawowa w Sobiechach

31.Gimnazjum w Więckach

32.Ośrodek Socjoterapeutyczny “Empatia” w Olszewie Węgorzewskim

33.Stowarzyszenie “Węgorapa-Gołdapa”

34.Stowarzyszenie Polsko-Ukraińskie Zabrost Wielki

35.Stowarzyszenie Inicjatyw Lokalnych “Więcki Razem”

36.Stowarzyszenie “Partnerstwo Dzikie Mazury”

37.Ochotnicza Straż Pożarna Budry

38.Ochotnicza Straż Pożarna Ołownik

39. Bank Spółdzielczy w Węgorzewie. Oddział w Budrach

40. Stowarzyszenie “Barwy Jesieni”

41.Parafia Rzymskokatolicka w Budrach

42.Parafia Rzymskokatolicka w Olszewie Węgorzewskim

1. Burmistrz.2. Starosta.3. Radni gmin i powiatów.

4. Prezes Fundacji Rozwoju Regionu.

5. Dyrektor Ośrodka Sportu i Rekreacji.

6. Prezes Uniwersytetu III Wieku.

7. Prezes Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych.

8. Komendant Komendy Powiatowej Policji.

9. Komendant Straży Pożarnej.

10. Prezes szpitala.

11. Dyrektor Domu Kultury.

12.Prezes Gołdapskiego Funduszu Lokalnego.

13. Prezes PSS Społem.

14. Pastor/ksiądz.

15. Redaktor portalu goldap.info.pl.

16. Redaktor portalu z bliska.pl.

17. Redaktor portalu goldap.org.pl.

18. Redaktorzy lokalnych gazety

19. Przewdniczący Związku Ukraińców, Koło w Węgorzewie

20. Lokalni historycy i pisarze,

21.Pasjonaci, przyjaciele biblioteki,

22. Proboszcz parafii.

23. Przewodnicząca Związku Ukraińców, Koło w Baniach Mazurskich

24. Proboszcz parafii w Żabinie

25. Dyrektor GOK-u w Budrach

26.Dyrektor Szkoły Podstawowej w Budrach

27.Dyrektor Szkoły Podstawowej w Sobiechach

28.Dyrektor BS w Budrach

Zasoby materialne: Zasoby globalne:
1. Sala z wyposażeniem.2. Urzadzenia wielofunkcyjne.3. Nagłośnienie.

4. Kamera.

5. Dyktafon.

6. Aparat fotograficzny.

7. Dostęp do internetu

1. Facebook.2. Strony internetowe bibliotek partenrskich3.Specjalista z Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Olsztynie.

4. Telefony.

5. Poczta elektroniczna.

6.”Przyjaciele biblioteki”

7. Przedstawiciele z FRSI

 5. Misja partnerstwa powiatowego:

“Śladem wielu kultur podążamy” – diagnozujemy i odpowiadamy na potrzeby społeczności lokalnej w zakresie wielokulturowości. Partnerstwo bibliotek powiatu gołdapskiego prowadzi i promuje dialog międzykulturowy w regionie.

6. Potencjał partnerstwa – analiza SWOT:

Mocne strony: Słabe strony:
– duża przestrzeń biblioteczna,- wykwalifikowana kadra,

– wypracowana współpraca z instytucjami i organizacjami,

– wsparcie ze strony władz lokalnych,

– współpraca z mediami,

– współpraca z bibliotekami z regionu,

różnorodność działań skierowanych do społeczności lokalnej,

– współpraca z Wojewódzką Biblioteką Publiczną w Olsztynie,

– księgozbiór wielojęzyczny,

– pozytywne nastawienie do działań,

– kontakty  z osobami z mniejszości,

– sprzęt multimedialny.

– brak doświadczenia,- odległość pomiędzy bibliotekami,

– nie znajomość języków obcych,

– brak wydawnictw obcojęzycznych,

– środki finansowe (brak),

– brak transportu,

– brak specjalistów np. do spraw promocji,

– małe zaangażowanie wolontariuszy podczas działań,

– braki kadrowe,

– brak odpowiedniego sprzętu np.: nagłośnienie, namioty do działań w planerze,

– małe pomieszczenia,

– małe zainteresowanie imprezami dla mniejszości.

– niedogodna lokalizacja biblioteki

Szanse: Zagrożenia:
– większa promocja bibliotek w środowisku,- pozyskanie nowych użytkowników biblioteki,

– zdobycie nowych partnerów,

– poszerzenie kontaktów np. instytucje z sąsiednich powiatów,

– promocja wydarzeń na stronach partnerskich bibliotek i instytucji,

– realny sukces poprzez działania partnerskie,

– większa możliwość współpracy w działaniach,

– większa liczba działań przy wspólnym wkładzie finansowym,

– pozyskiwanie środków finansowych (sponsorzy).

– konkurencja ze strony innych instytucji kulturalnych,- konflikt w partnerstwie,

– słabe zaangażowanie jednej ze stron,

– zmiana lokalizacji biblioteki,

– zmiany kadrowe,

– zmiana władz w gminie, powiecie,

– brak sponsorów,

-niedostępne lub ograniczone środki komunikacji,

– zmienne warunki pogodowe,

– brak np. eksponatów na wystawę,

– uprzedzenienia do mniejszości,

– niestabilność budżetu,

– likwidacje lub połączenia bibliotek z innymi    instytucjami

 

7. Cele działań wielokulturowych, określone na podstawie analizy potrzeb, wraz z uzasadnieniem:

1. Zwiększenie wiedzy społeczności lokalnej z zakresu historii, kultury i tradycji mniejszości narodowych.
2. Wzrost poziomu integracji społeczności lokalnej.
3. Zwiększenie poziomu wiedzy na temat stereotypów i uprzedzeń.
4. Wzrost poczucia wartości mniejszości narodowych i wyznaniowych.
5. Przeciwdziałanie dyskryminacji i szerzenie tolerancji.
6. Zwiększenie liczby nowych użytkowników biblioteki.

8. Opis planowanych działań: Działanie 1 – Nazwa działania:

 „Taras Szewczenko – patron ukraińskich protestów”- wieczór poezji w języku polskim i ukraińskim

a. Obszar: Edukacja, kultura
b. Cel: Zwiększenie wiedzy społeczności lokalnej z zakresu historii, kultury i tradycji mniejszości narodowych
c. Charakter działania: Recytacja wierszy poety w języku polskim i ukraińskim (jednorazowo w każdej z 5 bibliotek partnerstwa)
d. Potrzeby społeczności lokalnej, na które działanie odpowiada: Potrzeba akceptacji oraz podtrzymywania i przekazywania własnych tradycji
e. Osoba odpowiedzialna za realizację: Halina Wojtanis – Gołdap
f. Zasoby potrzebne do realizacji działania: Zasoby materialne : sala z wyposażeniem (krzesła, stolik, nagłośnienie, kamera, aparat),Ludzie: Burmistrz, Komendant Straży Pożarnej, Prawnik, radny miejski. Zasoby globalne: Facebook, strona internetowa biblioteki i partnerów
g. Termin i miejsce realizacji: Wrzesień 2014 r. – Biblioteka Publiczna w Gołdapi
h. Przewidywane rezultaty: Wzrost wiedzy na temat kultury ukraińskiej,  wzrost samooceny społeczności lokalnej oraz świadomości na temat korzyści z edukacji, podwyższenie poziomu kreatywności. Pozyskanie nowych użytkowników przez bibliotekę oraz oferty biblioteki.

Działanie 2 – Nazwa działania:

„Taras Szewczenko – patron ukraińskich protestów”- wystawa na temat życia i twórczości ukraińskiego poety, prozaika, malarza Tarasa Szewczenki

a. Obszar: Wiedza, edukacja, integracja społeczności
b. Cel: Wzrost wiedzy dotyczącej twórczości i życia Tarasa Szewczenki.Wzrost poziomu integracji społeczności lokalnej,
c. Charakter działania: Jednorazowo w każdej z 5 bibliotek partnerstwa.
d. Potrzeby społeczności lokalnej, na które działanie odpowiada: Krzewienie etnografii mniejszości (stroje, język, kulinaria, obyczaje),otwartość na działania. Wspólna historia regionu.
e. Osoba odpowiedzialna za realizację: Mirosław Słapik – Gołdap
f. Zasoby potrzebne do realizacji działania: Zasoby materialne: pomieszczenia w muzeum (gabloty wystawowe, ramy, stoliki, aparat, dyktafon).Ludzie : prezes PSS (poczęstunek); redaktor portalu goldap.info.pl.,redaktor portalu zbliska.pl., redaktor portalu goldap.org.pl., redaktor gazety “Kurier gołdapski”.Organizacje: Fundacja Rozwoju Regionu Gołdap.Zasoby globalne: Facebook, strona internetowa biblioteki i partnerów.
g. Termin i miejsce realizacji: Styczeń 2015 r. – Muzeum Ziemi Gołdapskiej
h. Przewidywane rezultaty: Podniesienie samooceny oraz poczucia własnej wartości osób prezentujących wystawę. Poprawa komunikacji w relacjach społeczności lokalnej z otoczeniem. Powiększenie zbiorów archiwalnych (dział zbiorów specjalnych) i muzealnych.

Działanie 3 – Nazwa działania:

 „Taras Szewczenko – patron ukraińskich protestów”- wykład połączony z prezentacją multimedialną

a. Obszar: Edukacja, wiedza i informacja.
b. Cel: Zwiększenie wiedzy na temat Ukrainy oraz budowanie poczucia przynależności i  solidarności.
c. Charakter działania: Jednorazowo w każdej z 5 bibliotek partnerstwa.
d. Potrzeby społeczności lokalnej, na które działanie odpowiada: Potencjał do wykorzystania.
Potrzeba poznania innej kultury i  historii sąsiedzkiej,
Potrzeba poczucia przynależności do społeczności walczącej o swoją wolność za wschodnią granicą kraju. Potrzeba solidaryzania się,
e. Osoba odpowiedzialna za realizację: Agnieszka Dziobkowska – Gołdap
f. Zasoby potrzebne do realizacji działania: Zasoby materialne : sala z wyposażeniem (krzesła, stolik, nagłośnienie, ekran, projektor, kamera, aparat).Ludzie: redaktor portalu goldap.info.pl., redaktor portalu zbliska.pl., redaktor portalu goldap.org.pl., redaktor gazety “Kurier gołdapski”.Zasoby globalne: Facebook, strona internetowa biblioteki i partnerów.
g. Termin i miejsce realizacji: Kwiecień 2015 rok – Biblioteka Publiczna w Gołdapi.
h. Przewidywane rezultaty: Nawiązanie i wzrost współpracy regionalnego środowiska z biblioteką. Wzrost świadomości o konieczności edukacji w zakresie postaw stosunków międzyludzkich i innowacyjnych, tak w środowisku bibliotecznym, jak i w społeczności regionu.
Zwiększenie roli biblioteki w środowisku lokalnym.

 

Działanie 4 – Nazwa działania:

Przegląd zespołów ludowych mniejszości narodowych.

 

a. Obszar: Edukacja, integracja społeczności  i kultura.
b. Cel: Przeciwdziałanie przeciw uprzedzeniom i stereotypom. Wzrost poczucia wartości mniejszości narodowej, religijnej i etnicznej.
c. Charakter działania: Jednorazowo w każdej bibliotece w obrębie gminy.
d. Potrzeby społeczności lokalnej, na które działanie odpowiada: Współpraca miast (ludzi, stowarzyszeń) z różnych kultur.Potrzeba organizacji i uczestnictwa w imprezach. Potrzeba szerzenia wiedzy o swojej kulturze i tradycji.
e. Osoba odpowiedzialna za realizację: Lucyna Świerzbin – Gołdap
f. Zasoby potrzebne do realizacji działania: Organizacje i instytucje: Dom Kultury w Gołdapi, Fundacja Rozwoju Regionu Gołdap, Komenda Powiatowa Policji, Pogotowie Ratunkowe, Starostwo Powiatowe, Urząd Miejski w Gołdapi.Zasoby globalne: Facebook, strona internetowa biblioteki i partnerów.Ludzie: burmistrz, pastor/ksiądz, redaktor portalu goldap.info.pl.,redaktor portalu zbliska.pl., redaktor portalu goldap.org.pl., redaktor gazety “Kurier gołdapski”.Zasoby materialne : sala widowiskowa (krzesła, stoliki, nagłośnienie,  kamera, aparat).
g. Termin i miejsce realizacji: Październik 2014 r. – Dom Kultury w Gołdapi.
h. Przewidywane rezultaty: Rozwinięcie umiejętności kluczowych: komunikacja, praca w zespole, umiejętność rozwiązywania konfliktów przez bibliotekarzy, a dla społeczności rezultatem będzie wyzbycie się uprzedzeń do mniejszości narodowych
Integracja społeczności lokalnej, otwartość na działania

 

9. Zarządzanie realizacją planu:

a. Zmiany prawne i organizacyjne w bibliotekach: W okresie objętym trzyletnim planem działań wielokulturowych partnerstwa gołdapskiego, nie przewiduje się wprowadzania zmian prawnych i organizacyjnych.

b. Możliwe źródła finansowania:

Dodatkowymi źródłami finansowania mogą być:
Urząd Gminy w Gołdapi, w Węgorzewie (projekty – komisja do spraw rozwiązywania problemów alkoholowych i uzależnień), Starostwo Powiatowe w Gołdapi, Gołdapski Fundusz Lokalny,  Fundacja Orange, Ministerstwo Edukacji Narodowej, Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, Narodowe Centrum Kultury, Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności (Program Rita), program Biblioteki Narodowej – „Zakup nowości wydawniczych do bibliotek”.

c. Komunikacja wewnątrz partnerstwa:

Biblioteka wiodąca sporządza bazę danych teleadresowych bibliotek wchodzących w skład partnerstwa. Planuje i organizuje również spotkania całego partnerstwa w ramach realizacji projektu „w cztery oczy” minimum 1 raz na kwartał. W przypadku zajścia jakiegoś nie przewidzianego zdarzenia, które ma istotny wpływ na projekt, spotkania mogą być częstsze. Organizowane będą również narady robocze w obrębie każdej z bibliotek,  poświęcone rozwiązaniu powstałego problemu. Wszystkie ustalenia, które zostaną podjęte podczas narad będą spisywane  i przekazywane drogą mailową, telefoniczną  lub przez gadu –gadu pozostałym uczestnikom partnerstwa.  Najczęściej wykorzystywanym kanałem komunikacji będzie korespondencja elektroniczna i rozmowy telefoniczne. Wszystkie ustalenia telefoniczne  wynikające z ewaluacji projektu tak jak ustalenia podczas narad będą spisywane i przekazywane drogą mailową pozostałym uczestnikom partnerstwa. Informacje z realizacji zadań będą przekazywane również poprzez strony internetowe bibliotek i Facebooka. Z każdej imprezy sporządzona zostanie dokumentacja fotograficzna.

d. Komunikowanie realizacji planu na zewnątrz:

Trzyletni plan działań wielokulturowych partnerstwa gołdapskiego w aktualnej formie, stanowić będzie dokument wewnętrzny Biblioteki, wskazujący kierunek działań podejmowanych przez następne 3 lata. Po zakończeniu prac  merytorycznych nad planem, zostanie on zaktualizowany po zakończeniu planu działań wszystkich bibliotek z partnerstwa, a następnie przedstawiony władzom samorządowym po realizacji pierwszego działania, które jest zaplanowane na wrzesień 2014. Aktualnie będzie on dostępny do wglądu dla mieszkańców, na stronie internetowej biblioteki. Informacje o realizacji zadań, będą również zamieszczane w Internecie na stronach lokalnych i partnerskich biblioteki.

e. Monitoring realizacji planu i wprowadzanie zmian:

Monitoring Planu będzie polegał na przygotowaniu działań wielokulturowych partnerstwa gołdapskiego na dany rok kalendarzowy, a następnie na kontroli i nadzorze wdrażania poszczególnych działań zmierzających do osiągnięcia zamierzonych celów. Na podstawie otrzymanych danych ocenie poddany zostanie stopień osiągnięcia danego celu. Monitoring będzie uwzględniał następujące obszary tematyczne: systematyczne gromadzenie danych liczbowych, prowadzenie analiz porównawczych i tematycznych, ocenę osiągniętych rezultatów. W długofalowej perspektywie umożliwi to obserwację dynamiki realizacji celów, wskaże nowe źródła pozyskiwania funduszy na realizację zadań oraz dodatkowo uzyskane efekty. Za monitoring odpowiedzialna będzie osoba z biblioteki wiodącej z partnerstwa gołdapskiego. Monitorowanie realizacji projektu będzie przeprowadzała biblioteka wiodąca.

f. Ewaluacja planu:

Proces ewaluacji rozpoczął się już na poziomie szkoleń następnie na etapie tworzenia planu. Przeprowadzono badanie fokusowe w grupie ewangelicko-augsburskiej i ukraińskiej, które określiło stopień zadowolenia z usług oferowanych przez biblioteki, a jednocześnie wskazać kierunki działań, które zaspokoją istniejące potrzeby. Poziom osiąganych celów, będzie mierzony poprzez ocenę stopnia i jakości osiągniętych rezultatów. Analizie poddane zostaną wyniki obserwacji i wywiadów przeprowadzonych z użytkownikami, podczas realizacji poszczególnych zadań. Wywiady i obserwacje będą prowadzone przez pracowników, którzy będą odpowiedzialni za wykonanie zaplanowanych zadań w swoich miejscowościach, a wyniki obserwacji i wywiadów, będą przekazywane do biblioteki w Gołdapi w postaci sprawozdań lub notatek informacyjnych. Analizą otrzymanych danych zajmie się biblioteka wiodąca w partnerstwie gołdapskim.

10. Załączniki:

a. Dokumentacja z działań:

png;base64cd582dae57665c07

b. Wycinki prasowe, artykuły on-line:

Projekt  „Biblioteka Miejscem Spotkań Wielu Kultur” oraz działania z nim związane ma swoje odzwierciedlenie poprzez informacje zamieszczane na bieżąco na stronie internetowej Biblioteki Publicznej w Gołdapi oraz bibliotek partnerskich portalach lokalnych i Facebooku czyli:

skanowanie0011 skanowanie0012 Obraz 042aa png;base64aaa501212344367e png;base64df38b194e7f49c99   c. Zdjęcia: png;base6422748a95c6996ce3   Zdjęcie 1. Plakat informujący i zapraszający na otwarcie wystawy “Ziemia mówi” w Gołdapi jpeg;base64406a25a337e98205   Zdjęcie 2. Przedstawiciele pleneru w tracie otwarcia wystawy “Ziemia mówi” w Gołdapi jpeg;base64e9dce7eb89378dda Zdjęcie 3. Uczestnicy podczas otwarcia wystawy “Ziemia mówi” w Gołdapi jpeg;base64d1157925baeab95c Zdjęcie 4. Otwarcie wystawy “Ziemia mówi” w Gołdapi Ssspotkanie w kosciele ewangelicko - augsburskim Gołdap 30. 03. 2014 r.

Zdjęcie 5. Spotkanie w kościele ewangelicko – augsburskim (wywiad fokusowy) Gołdap 30. 03. 2014 r.

1w

Zdjęcie 6. Pierwsze spotkanie na warsztatach w partnerstwie gołdapskim 27-28 stycznia 2014 r.

2w

Zdjęcie 7. Drugi warsztat w ramach projektu BMSWK w Gołdapi 27-28 lutego 2014 r.

3

Zdjęcie 8. Trzeci warsztat w ramach projektu BMSWK w Gołdapi 17-18 marca 2014 r.

IMG_4168_1

Zdjęcie 9. Uczestnicy ostatniego szkolenia w Gołdapi 26-27 maja 2014 r.

001b (1)

Zdjęcie 10. Uczestnicy warsztatów BMSWK

001a

Zdjęcie 11. Przygotowania do prezentacji poszczególnych bibliotek

png;base64a2bf082e6cb9b3a8

png;base64d0cd235838b723ff

Zdjęcie 12. Spotkanie bibliotekarki z przewdniczącym Związku Ukraińców w Polsce   koło w Węgorzewie.

png;base64d9988b903cb698df

Zdjęcie 13. Plakat i ulotki promujące wystawę haftu krzyżykowego Pani Anny Muchy z mniejszości ukraińskiej.

Zdjęcie 14. Zwiedzający  wystawę “Nese Hala Wodu” w Węgorzewie.

png;base64cda5d24e65f7c5a

png;base64f70cde2f71f84b52

Zdjęcie 15. Zwiedzający  wystawę “Nese Hala Wodu” w Węgorzewie.

Zdjęcie 17. Podziękowanie dla Pani Marii
Zdjęcie 17. Podziękowanie dla Pani Marii od młodzieży za wywiad.
Zdjęcie 18. Na szlaku mazurskich legend w Jakonówce gmina Pozezdrze
Zdjęcie 18. Na szlaku mazurskich legend
w Jakonówce gmina Pozezdrze

IMG_0549 Zdjęcie 20. Wywiad fokusowy z mniejszością ukraińską w Gminnej Bibliotece Publicznej w Baniach Mazurskich – 24.03.2014r. IMG_0550 Zdjęcie 21. Wywiad fokusowy z udziałem mniejszości ukraińskiej w Gminnej Bibliotece Publicznej w Baniach Mazurskich- wśród obecnych proboszcz parafii w Żabinie – 24.03.2014r. IMG_0553 Zdjęcie 22. Wywiad fokusowy z przewodniczącą Związku Ukraińców, Koło w Baniach Mazurskich – Stefanią Urbańską (w środku) w Gminnej Bibliotece Publicznej w Baniach Mazurskich – 24.03.2014r. IMG_0639 Zdjęcie 23. Występ zespołu dziecięcego “Nadija”w kościele greckokatolickim w Baniach Mazurskich  z okazji Dnia Matki –  24.05.2014r. IMG_0642

Zdjęcie 24. Część artystyczna z okazji Dnia Matki w wykonaniu ukraińskiego zespołu dziecięcego “Nadija” w kościele greckokatolickim w Baniach Mazurskich – 24.05.2014r.

1q

Zdjęcie 25. Uczestnicy oraz ewaluatorki podczas otwarcia wystawy “Ewangelicy Gołdapscy”

qwq

image00

Finansowane z funduszy EOG, pochodzących z Islandii, Liechtensteinu i Norwegii, oraz środków krajowych.