REGULAMIN
IZBY REGIONALNEJ „MUZEUM ZIEMI GOŁDAPSKIEJ im. M. M. RATASIEWICZA”
działającej w strukturze Biblioteki Publicznej w Gołdapi

§ 1.

Izba Regionalna pod nazwą „Muzeum Ziemi Gołdapskiej im. M. M. Ratasiewicza” jest częścią składową samorządowej instytucji kultury gminy Gołdap, Biblioteki Publicznej w Gołdapi działającej na podstawie statutu nadanego uchwałą Nr XXVII/187/2016 Rady Miejskiej w Gołdapi z dnia 31 sierpnia 2016 r.

§ 2.

1. Izba Regionalna pod nazwą „Muzeum Ziemi Gołdapskiej im. M. M. Ratasiewicza” ma swoją siedzibę w Bibliotece Publicznej w Gołdapi.
2. Izba Regionalna pod nazwą „Muzeum Ziemi Gołdapskiej im. M. M. Ratasiewicza” używa pieczęci nagłówkowej o treści: Izba Regionalna „Muzeum Ziemi Gołdapskiej im. M. M. Ratasiewicza”, Biblioteka Publiczna w Gołdapi, ul. Partyzantów 31B, 19-500 Gołdap tel. 87 615 05 45, która jest używana do znakowania dokumentacji (inwentarzy, rejestrów, protokołów, korespondencji).

§ 3.

1. Celami działania Izby Regionalnej pod nazwą „Muzeum Ziemi Gołdapskiej im. M. M. Ratasiewicza” są:

1) Zwiększenie integracji społecznej mieszkańców miasta i regionu powiatu gołdapskiego.
2) Podniesienie poziomu świadomości na temat historii, tradycji, kultury miasta i regionu powiatu gołdapskiego.
3) Budowanie poczucia wspólnej tożsamości.
4) Zwiększenie zaangażowania mieszkańców oraz włączenie ich w proces tworzenia i rozwoju.
5) Poszerzenie i uatrakcyjnienie oferty kulturalnej dla mieszkańców w obszarze historii i tradycji Gołdapi oraz regionu.
6) Podniesienie poziomu wiedzy mieszkańców miasta na temat historii, tradycji i kultury Gołdapi oraz regionu.
7) Zwiększenie poczucia współodpowiedzialności mieszkańców za pielęgnowanie tradycji, historii, kultury miasta i regionu.
8) Wykorzystywanie nowoczesnych środków przekazu w zakresie zaspokajania potrzeb i oczekiwań odbiorców.

2. Cele realizowane są poprzez następujące działania:

1) Gromadzenie i udostępnianie zwiedzającym zbiorów ukazujących historię i tradycje Gołdapi oraz regionu powiatu gołdapskiego.
2) Gromadzenie informacji dotyczących historii regionu.
3) Organizowanie lekcji, wykładów, spotkań i konkursów tematycznych.
4) Urządzanie wystaw i ekspozycji czasowych.
5) Tworzenie dodatkowych materiałów dydaktycznych –prezentacje multimedialne itp.
6) Współpraca ze środowiskiem, organizacjami pozarządowymi, instytucjami itp.

§4.

Izba Regionalna pod nazwą „Muzeum Ziemi Gołdapskiej im. M. M. Ratasiewicza” realizuje swoje działania dzięki:
1. Środkom z budżetu organizatora.
2. Wsparciu finansowemu sponsorów.
3. Pozyskiwanie dodatkowych środków finansowych m.in. z projektów.
4. Nieodpłatnym pozyskiwaniu eksponatów od darczyńców.

§ 5.

1. Izba Regionalna pod nazwą „Muzeum Ziemi Gołdapskiej im. M. M. Ratasiewicza” dostępna jest dla zwiedzających od poniedziałku do piątku w godz. 8:00-16:00, a także w innych terminach po wcześniejszym ustaleniu.
2. Informacja o godzinach otwarcia jest dostępna na drzwiach, na podstronie internetowej www.bpgoldap.pl.
3. Zwiedzanie w terminie innym niż godziny otwarcia jest możliwe po uzgodnieniu nie mniej niż 2 dniowym wyprzedzeniem pod nr tel: 87 615 05 45. Dotyczy to zarówno zwiedzających indywidualnie, jak i grup zorganizowanych, np. szkół, wycieczek.
4. Zwiedzanie Izby Regionalnej pod nazwą „Muzeum Ziemi Gołdapskiej im. M. M. Ratasiewicza” jest bezpłatne.

§ 6.

Ogólny nadzór nad działalnością Izby Regionalnej pod nazwą „Muzeum Ziemi Gołdapskiej im. M. M. Ratasiewicza” sprawuje dyrektor Biblioteki.

§ 7.

Wszystkie zmiany w niniejszym regulaminie dokonywane są w trybie odpowiednim dla jego wprowadzenia.