Regulamin Filii w Grabowie

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 3/2017
z dnia 14.02.2017 r.

REGULAMIN
korzystania z usług
Filii w Grabowie

§ 1

Przepisy ogólne

 • Prawo do korzystania z Filii i ma każda osoba, po spełnieniu warunków określonych niniejszym regulaminem.
 • Korzystanie ze zbiorów jest bezpłatne z wyjątkiem opłat pobieranych za:
  • nie zwrócenie w terminie wypożyczonych materiałów,
  • wysłane monity i wezwania w sprawach dotyczących nieterminowego zwrotu wypożyczonych materiałów bibliotecznych,
  • uszkodzenie, zniszczenie lub zagubienie materiałów bibliotecznych,
  • sprowadzenie materiałów bibliotecznych z innej biblioteki w ramach wypożyczeń międzybibliotecznych (koszty przesyłki pocztowej),
  • kserokopie wykonane w innych bibliotekach i przesłane w ramach wypożyczeń międzybibliotecznych,
  • w formie kaucji – za wypożyczone materiały biblioteczne.
 • Wszelkie opłaty są pobierane zgodnie z cennikami zatwierdzonymi przez Dyrektora Biblioteki Publicznej w Gołdapi
 • Biblioteka udostępnia zbiory na miejscu oraz wypożycza poza bibliotekę w ramach wypożyczeń długoterminowych i krótkoterminowych.
 • Dyrektor Biblioteki ma prawo zamknąć Filię na określony czas lub ograniczyć zakres ich pracy z powodu awarii, remontu, prac porządkowych, inwentaryzacji zbiorów lub innych ważnych przyczyn.
 • Bieżące komunikaty adresowane do czytelników są umieszczane na stronie www.bpgoldap.pl, oraz na tablicy ogłoszeń i w punkcie obsługi czytelników.
 • Odmawia się świadczenia usług bibliotecznych osobie nietrzeźwej.
 • Spożywanie napojów i posiłków może się odbywać tylko w wyznaczonych miejscach.
 • Czytelnicy zobowiązani są pozostawiać wierzchnie okrycia, torby, plecaki itp. w wydzielonym miejscu. Rzeczy cenne czytelnik powinien zabrać z sobą i osobiście sprawować nad nimi pieczę.
 • Filia nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy osobiste pozostawione bez nadzoru.

 

§ 2

Warunki korzystania ze zbiorów Biblioteki

 • Czytelnik zapisujący się do biblioteki winien zapoznać się z obowiązującym Regulaminem, okazać aktualny dowód tożsamości ze zdjęciem i numerem PESEL oraz wypełnić kartę zapisu.
 • Czytelnik zobowiązany jest do informowania Filii o zmianach danych zawartych w karcie zapisu swoich, osoby poręczającej lub, za którą poręcza.
 • Czytelnik, a w przypadku osoby niepełnoletniej także osoba poręczająca, własnoręcznym podpisem na karcie zapisu wyraża zgodę na wykorzystanie jego danych osobowych oraz zobowiązuje się do przestrzegania Regulaminu.
 • Administratorem danych osobowych czytelników jest Biblioteka Publiczna w Gołdapi. Dane te podlegają ochronie prawnej na podstawie Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2002 Nr 101 poz. 926 ze zm.). Dane osobowe są gromadzone w celu świadczenia usług bibliotecznych, egzekwowania zwrotu wypożyczonych materiałów i należności z tytułu nieprzestrzegania regulaminu korzystania z usług oraz w celach statystycznych i badawczych.
 • Czytelnikowi przysługuje prawo wglądu do danych osobowych oraz ich poprawienia na warunkach określonych w Ustawie o ochronie danych osobowych.
 • Czytelnik rezygnujący z usług biblioteki ma prawo zażądać usunięcia jego danych osobowych z ewidencji czytelników, a Filia ma obowiązek usunąć te dane pod warunkiem, że czytelnik zwrócił wszystkie wypożyczone materiały i nie ma żadnych zobowiązań wobec biblioteki.
 • Zarejestrowani czytelnicy mają prawo do:
  • wypożyczania zbiorów,
  • korzystania z licencjonowanych zbiorów elektronicznych, do których biblioteka opłaciła dostęp,
  • korzystania ze zbiorów bibliotecznych na miejscu,
  • używania za wiedzą i zgodą bibliotekarza własnego przenośnego komputera, przy czym Filia nie ponosi odpowiedzialności za jego ewentualne uszkodzenie, kradzież lub utratę danych,
  • uzyskania bezpłatnej informacji bibliotecznej, bibliograficznej i rzeczowej,
  • zgłaszania do dyrekcji Biblioteki uwag, propozycji, wniosków, zażaleń w formie ustnej lub pisemnej. Odpowiedzi na pisemne wnioski i zażalenia udziela się w trybie przewidzianym przepisami prawa administracyjnego.

 

§ 3

Odpowiedzialność czytelnika za wypożyczone materiały biblioteczne

 • Czytelników obowiązuje:
  • troskliwe obchodzenie się z udostępnionymi materiałami, m.in. zakaz podkreślania, kalkowania, pisania uwag na marginesach, używania książek i czasopism jako podkładek przy pisaniu itp.
  • ochrona wypożyczonych materiałów przed uszkodzeniami mechanicznymi i wilgocią,
  • sprawdzenie stanu materiałów bibliotecznych przed ich wypożyczeniem. Zauważone uszkodzenia, np. podkreślenia, wyrwane strony, pęknięcia, zarysowania itp. należy zgłosić bibliotekarzowi, który jest zobowiązany do ich odnotowania w uwagach odnoszących się do wypożyczanej/udostępnianej jednostki zbioru. Za braki i uszkodzenia stwierdzone przy zwrocie, a nie zgłoszone uprzednio odpowiada czytelnik dokonujący zwrotu.
 • W przypadku uszkodzenia lub zagubienia wypożyczonych materiałów czytelnik jest zobowiązany:
  • odkupić takie same lub po uzgodnieniu z bibliotekarzem inne o nie mniejszej wartości i przydatne bibliotece,
  • jeśli odkupienie jest niemożliwe czytelnik płaci ekwiwalent pieniężny, ustalany każdorazowo przez bibliotekarza, w wysokości co najmniej aktualnej ceny rynkowej uszkodzonego/zagubionego materiału,
  • jeśli możliwa jest naprawa uszkodzonych materiałów, czytelnik ponosi jej koszty.
 • Czytelnik ponosi dodatkowo koszty oprawy, jeśli zgubiony/uszkodzony materiał posiadał oprawę introligatorską lub inną oraz koszt kodu kreskowego w załączniku nr 2.
 • W przypadku zagubienia części wypożyczonego dzieła czytelnik odkupuje taką samą część lub całość dzieła.
 • Jeśli uszkodzenie/zagubienie wypożyczonych materiałów bibliotecznych nastąpiło wskutek wypadku losowego (np. pożar, kradzież, powódź), Biblioteka może odstąpić od odszkodowania na pisemny wniosek czytelnika, uzupełniony dokumentem wystawionym przez uprawnione organa.
 • Czytelnik jest zobowiązany do zwrotu wypożyczonych materiałów w terminach określonych w §4 pkt 11. Za niedotrzymanie terminu zwrotu naliczane są opłaty w wysokości określonej w załączniku nr 1.
 • Biblioteka wysyła listem poleconym z potwierdzeniem odbioru jedno wezwanie do zwrotu wypożyczonych materiałów. Wezwanie dotyczące czytelników nieletnich adresowane jest do rodziców lub opiekuna prawnego.

 

§ 4

Wypożyczanie zbiorów długoterminowe

 • Wypożyczanie książek jest bezpłatne. Za wypożyczenie szczególnie cennych i rzadkich książek i innych mediów, od wszystkich czytelników pobiera się kaucję, nie niższą niż aktualna wartość wypożyczanego materiału.
 • Kaucja jest zwracana po uregulowaniu wszystkich zobowiązań wobec biblioteki.
 • Kaucja nie podlega oprocentowaniu.
 • Nie odebrana kaucja po 36 miesiącach stanowi dochód biblioteki.
 • Czytelnik może wypożyczyć maksymalnie:
  • 15 książek
  • 5 książek lub innych mediów, w przypadku wypożyczeń za kaucją.
 • Warunkiem wypożyczenia kolejnych książek jest terminowy zwrot wcześniej wypożyczonych.
 • Materiały biblioteczne wypożyczane są na okres 30 dni.
 • Na prośbę czytelnika jest możliwe przedłużenie terminu zwrotu wypożyczonych książek. Prolongaty można dokonać dwukrotnie, maksymalnie po 30 dni, go bibliotekarza, w której wypożyczono materiały (osobiście, telefonicznie, pocztą elektroniczną), najpóźniej w dniu upływu terminu zwrotu książki..
 • Prolongata nie jest udzielana:
  • gdy czytelnik nie zwrócił w terminie wypożyczonych materiałów,
  • gdy czytelnik ma nie uregulowane inne zobowiązania wobec biblioteki,
  • w przypadku, gdy na dany materiał czekają inni czytelnicy.
 • Termin zwrotu wypożyczanych materiałów przypadający na dzień zamknięcia biblioteki jest automatycznie przesuwany na pierwszy dzień jej otwarcia przypadający po tym terminie.
 • Czytelnik przetrzymujący wypożyczone materiały ponad termin ustalony w regulaminie, zobowiązany jest do uiszczenia opłat wymienionych w załączniku nr 1. Do czasu zwrotu wypożyczonych materiałów i uregulowania zobowiązań finansowych wobec biblioteki, czytelnik nie może wypożyczać kolejnych książek.
 • W razie braku poszukiwanych książek w gminnych bibliotekach czytelnik może prosić o ich sprowadzenie w ramach wypożyczeń międzybibliotecznych. W takim wypadku czytelnik ponosi koszty korespondencji i przesyłki.

 

§ 5

Wypożyczanie krótkoterminowe „na noc”

 • W ramach wypożyczeń krótkoterminowych wypożycza się książki z księgozbiorów czytelnianych i inne materiały zakwalifikowane do tej formy wypożyczeń.
 • Czytelnik korzystający z tej formy wypożyczeń:
  • wypełnia rewers na każdą wypożyczaną książkę
  • wpłaca bibliotekarzowi kaucję nie niższą niż aktualna wartość książki
 • Wypożyczenia krótkoterminowe można realizować najwcześniej 30 minut przed zamknięciem Filii, w której czytelnik ma zamiar dokonać wypożyczenia.
 • Wypożyczone materiały należy zwrócić najpóźniej o godzinie otwarcia w dniu następnym. Materiały wypożyczone w sobotę czytelnik jest zobowiązany zwrócić najpóźniej w dzień i o godzinie otwarcia Filii.
 • Czytelnik może wypożyczyć na noc nie więcej niż 5 książek, wpłacając na każde z nich stosowną kaucję.
 • Terminu zwrotu materiałów wypożyczonych na noc nie przedłuża się.
 • W przypadku niedotrzymania terminu zwrotu pobierana jest opłata wyszczególniona w załączniku nr 1. Czytelnik traci też prawo do tej formy wypożyczeń.
 • Wpłacona przez czytelnika kaucja przepada na rzecz Filii, jeśli czytelnik nie zwróci wypożyczonych materiałów w ciągu dwóch tygodni od ustalonego w regulaminie terminu zwrotu (§5, pkt5).

 § 6

Udostępnianie zbiorów w czytelniach

 • Wszystkie osoby korzystające z czytelni wpisują się do zeszytu odwiedzin.
 • Wynoszenie z czytelni materiałów bibliotecznych stanowiących własność biblioteki jest zabronione.
 • W czytelni można korzystać z materiałów własnych pod warunkiem zgłoszenia ich dyżurującemu bibliotekarzowi.
 • Czytelnicy mogą wypożyczać do domu czasopisma i gazety, z wyjątkiem:
  • bieżących numerów gazet i czasopism
  • tytułów przeznaczonych do archiwizacji.
 • Liczbę jednorazowo wypożyczonych tytułów gazet i czasopism oraz czas na jaki mogą być wypożyczone określa bibliotekarz, w zależności od popytu na tę usługę.
 • Czytelnicy mogą wypożyczać z czytelni materiały zakwalifikowane do wypożyczeń krótkoterminowych, na zasadach określonych w § 5.

 

§ 7

Korzystanie z Internetu i sprzętu komputerowego

 • Osoby korzystające z komputerów wpisują się do rejestru odwiedzin.
 • Rozpoczęcie i zakończenie pracy przy komputerze następuje za pośrednictwem bibliotekarza.
 • Zabrania się korzystania z własnego oprogramowania oraz wprowadzania jakichkolwiek zmian w konfiguracji sprzętu i oprogramowania zainstalowanego na dysku twardym.
 • Zabronione jest korzystanie ze stron www i z materiałów własnych zawierających treści sprzeczne z prawem i zasadami współżycia społecznego.
 • Użytkownicy bezpłatnie korzystają ze stanowisk komputerowych biblioteki do jednej godziny (jeśli ktoś oczekuje w kolejce do skorzystania ze stanowiska komputerowego wtedy następuje zmiana).
 • Bibliotekarz ma prawo monitorowania aktualnie wykonywanych przez użytkownika prac.
 • Bibliotekarz ma prawo odmówić dostępu do komputera użytkownikowi, który naruszy zasady korzystania z Internetu i/lub komputera.
 • Czytelnik może korzystać w bibliotece z własnego komputera zasilanego baterią (nie może korzystać z bibliotecznych gniazd sieciowych i elektrycznych).
 • Korzystający może wydrukować wybrane strony lub zapisać wyniki poszukiwań na płycie CD zakupionej u bibliotekarza lub własnym dysku wymiennym, jeśli nie jest to sprzeczne z prawem autorskim. Za tę usługę ponosi opłatę zgodnie z załącznikiem nr 3.

 

§ 8

Usługi reprograficzne

 • Użytkownik ma prawo, w granicach określonych przez prawo autorskie i wyłącznie na użytek prywatny, do reprodukowania materiałów bibliotecznych, które może się odbywać jedynie na terenie biblioteki, poprzez:
  • kserokopiowanie
  • skanowanie i wykonywanie wydruków
  • skanowanie i nagrywanie na nośnikach cyfrowych.
 • Zgodę na sporządzenie kopii wyraża każdorazowo
 • Nie wykonuje się odbitek kserograficznych i innych kopii:
  • publikacji chronionych prawem autorskim
  • pełnego tekstu książek
  • publikacji w złym stanie technicznym lub nie nadających się do kopiowania z innych powodów
  • druków rzadkich, cennych i szczególnie chronionych.
 • Za wiedzą i zgodą bibliotekarza czytelnik może – w granicach określonych przez prawo autorskie – wykonywać zdjęcia fragmentów publikacji własnym aparatem cyfrowym. Czynność ta nie może zakłócać warunków pracy innym czytelnikom.
 • Ceny usług reprograficznych określa załącznik nr 3.

 

§ 9

Przepisy końcowe

 • Bibliotekarz na życzenie czytelnika udziela informacji o książkach, przyjmuje zamówienia na książki wypożyczone przez innych czytelników, pomaga w doborze literatury, korzystaniu z katalogów, wydawnictw informacyjnych, urządzeń technicznych itp.
 • Użytkownicy mogą korzystać bezpłatnie z bibliotecznej oferty kulturalnej i edukacyjnej.
 • Czytelnik ma obowiązek przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu.
 • Wobec czytelników naruszających zasady Regulaminu można zastosować następujące sankcje:
  • czasowe lub całkowite pozbawienie prawa do korzystania z Filii
  • skierowanie egzekucji nie zwróconych materiałów bibliotecznych i opłat należnych z tytułu przetrzymania wypożyczonych mediów do firmy windykacyjnej
  • skierowanie sprawy na drogę postępowania sądowego.
 • Sprawy sporne rozstrzyga Dyrektor Biblioteki, lub osoba upoważniona przez Dyrekcję.
 • Sprawy nie uregulowane niniejszym Regulaminem rozstrzyga Dyrektor Biblioteki.
 • Regulamin niniejszy wraz z załącznikami wchodzi w życie z dniem 14.02.2017 r.

 

Gołdap, dnia 14.02.2017 r.

Załącznik nr 1 do Regulaminu

Opłaty za przekroczenie terminu zwrotu książek
i innych mediów wypożyczanych poza bibliotekę

 • Biblioteka pobiera następujące opłaty:
  • 0,30 zł – za każdy dzień przekroczenia terminu zwrotu jednej książki wypożyczonej w systemie wypożyczeń długoterminowych,
  • 10,00 zł – za każdy dzień przekroczenia terminu zwrotu książki wypożyczonej w systemie wypożyczeń krótkoterminowych („na noc”),
  • 6,00 zł – opłata manipulacyjna za każde wysłane upomnienie w sprawie zwrotu książek i innych materiałów.
 • Czytelnik otrzymuje pokwitowanie wniesienia opłaty.
 • W uzasadnionych przypadkach czytelnik ma prawo odwołania się do Dyrektora Biblioteki.

 

Załącznik nr 2 do Regulaminu

Opłaty za zagubienie lub zniszczenie materiałów bibliotecznych

 • W przypadku zagubienia lub zniszczenia książki lub innego materiału bibliotecznego czytelnik odkupuje taki sam lub inny uzgodniony z bibliotekarzem, przydatny bibliotece, o wartości nie mniejszej niż materiał zagubiony/zniszczony. Wartość zagubionego/zniszczonego materiału powinna uwzględniać dodatkowo koszt oprawy (introligatorskiej lub folii ochronnej), jeśli książka ją posiadała oraz kodu kreskowego.
 • W wyjątkowych sytuacjach bibliotekarz może przyjąć za zagubione/zniszczone materiały biblioteczne ekwiwalent pieniężny, który pokryje koszty zakupu i oprawy nowej książki lub innych mediów.
 • Jeśli możliwa jest naprawa uszkodzonego przez czytelnika materiału bibliotecznego, czytelnik ponosi jej koszty, jednak nie mniej niż 10 zł
 • Opłata za zniszczenie kodu kreskowego wynosi 2,00 zł
 • Zryczałtowana oprawa introligatorska wynosi 10,00 zł
 • Opłata za folię ochronną wynosi 1 zł

 

Załącznik nr 3 do Regulaminu

Opłaty za korzystanie z komputerów

 • Korzystanie z komputerów i internetu jest bezpłatne. Czytelnicy ponoszą jednak opłaty za wydruki lub zapisy na nośniku elektronicznym:

a) drukowanie/ kopiowanie

 • strona A4 – czarny – 0,30 zł
 • strona A4 – kolor – 1,50 zł – 3,00 zł

b) skanowanie

 • skanowanie (1 przebieg skanera ) – 0,20 zł

c) zapis wyników poszukiwań lub efektów pracy

 • na nośniku zakupionym u bibliotekarza 2,00 zł (w tym cena nośnika)
 • na nośniku czytelnika bezpłatnie