Załącznik do Zarządzenia nr 8/2018
Dyrektora Biblioteki Publicznej w Gołdapi z dnia 12 lipca 2018 r.
w sprawie regulaminu korzystania z usług Biblioteki Publicznej w Gołdapi Filia w Grabowie

Regulamin korzystania z usług Biblioteki Publicznej w Gołdapi

Filia w Grabowie

I. Postanowienia ogólne

§ 1

Z usług Biblioteki Publicznej w Gołdapi Filii w Grabowie może korzystać każdy zainteresowany przy poszanowaniu zasad niniejszego Regulaminu.

§ 2

 1. Regulamin niniejszy został ustalony na podstawie:
  1. Ustawa z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1086),
  2. Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (t.j. Dz. U. 2017, poz. 862),
  3. Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1000),
  4. Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2017 r.  poz. 1089),
  5. Ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (t.j.  Dz.U. 2018, poz. 997, 1000),
  6. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO),
  7. Statutu Biblioteki Publicznej w Gołdapi z dnia 29 grudnia 2017 r.(Dz. Urz. Woj. Warm. – Maz. z 2018 r. poz. 343).

§ 3

Korzystanie z usług biblioteki jest bezpłatne za wyjątkiem opłat wymienionych w załączniku do niniejszego Regulaminu.

§ 4

Każdy Użytkownik ma prawo do:

 1. wypożyczania materiałów bibliotecznych na zewnątrz lub korzystania z usług dostępnych na miejscu, w tym z usług informacyjnych i dostępu do Internetu.
 2. uzyskania informacji o zakresie świadczonych usług w bibliotece i na stronie internetowej biblioteki www.bpgoldap.pl
 3. otrzymywania na życzenie szczegółowej oferty bieżącej biblioteki w formie elektronicznej na podany przez siebie adres mailowy.

§ 5

Biblioteka przyjmuje zamówienia, wypożycza i rejestruje zwroty materiałów w miejscach, w których są one fizycznie dostępne.

§ 6

Bieżące komunikaty adresowane do użytkowników są umieszczane na stronie www.bpgoldap.pl oraz w poszczególnych działach biblioteki.

§ 7

Do celów statystycznych i innych związanych z usprawnianiem obsługi biblioteka może prosić o aktywne włączenie się użytkowników w prowadzone działania.

II. Rejestracja użytkowników

§ 8

Aby zostać użytkownikiem Biblioteki Publicznej w Gołdapi Filii w Grabowie należy przedstawić dokument tożsamości ze zdjęciem i aktualnymi danymi osobowymi oraz podpisać Kartę Zobowiązań.

§ 9

 1. Przy zapisie Użytkownik jest zobowiązany:
  1. okazać aktualny dokument tożsamości z numerem PESEL.
  2. zapoznać się z Regulaminem oraz wypełnić i podpisać deklarację.
 2. Złożenie podpisu jest równoznaczne z:
  1. zobowiązaniem się do przestrzegania niniejszego Regulaminu,
  2. potwierdzeniem zapoznania się z klauzulą informacyjną zawartą w rozdziale III, § 14 dotyczącą przetwarzanie danych osobowych przez Bibliotekę w ramach obowiązków wynikających z  Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/,
  3. przyjęciem odpowiedzialności za stan i terminowy zwrot wypożyczonych zbiorów bibliotecznych.

§ 10

W przypadku osób małoletnich za wypełnienie zobowiązań w stosunku do biblioteki odpowiedzialność ponosi rodzic lub opiekun prawny.

§ 11

Wypełniona Karta Zobowiązań, przechowywana w Bibliotece Publicznej w Gołdapi Filia w Grabowie, stanowi najważniejszy dokument świadczący o nabyciu przez użytkownika praw do pełnego korzystania z biblioteki, a zawarte w niej dane osobowe przechowywane i przetwarzane są zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych oraz RODO.

§ 12

Użytkownik zobowiązany jest do poinformowania biblioteki o każdorazowej zmianie danych osobowych.

§ 13

Podpisana przez użytkownika Karta Zobowiązań w odpowiednim dziale jest podstawą do korzystania z usług biblioteki danego działu.

III. Informacje o przetwarzaniu danych osobowych

§ 14

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO” art. 13 ust. 1 i 2), informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych.

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Bibliotece Publicznej w Gołdapi jest Dyrektor Biblioteki Publicznej w Gołdapi, ul. Partyzantów 31, 19-500 Gołdap, kontakt e-mail: bpgoldap@bpgoldap.pl.
 2. Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych nadzorującego prawidłowość przetwarzania danych osobowych, z którym można skontaktować się za pośrednictwem adresu e-mail: iod@egoldap.pl
 3. Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie:
  1. art. 6 ust. 1 lit. e RODO – przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym, tj. w związku z prowadzoną działalnością statutową szczególnie na podstawie Ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach oraz Ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej. Zadania realizowane w w/w celu obejmują w szczególności:
   • udostępnianie i wypożyczanie materiałów bibliotecznych;
   • organizowanie imprez kulturalno – edukacyjnych (np. spotkania literackie z autorami, odczyty, promocje literatury, spotkania muzyczne, wykłady, spotkania z ciekawymi ludźmi, wystawy, warsztaty, kursy, lekcje biblioteczne i zajęcia tematyczne);
   • prowadzenie tematycznych klubów, kół zainteresowań (np. Dyskusyjny Klub Książki, Klub Miłośników i Kolekcjonerów Gier Planszowych, itp.);
   • realizacja innych zadań w dziedzinie upowszechniania kultury, edukacji i oraz aktywizacji społeczności lokalnej;
   • dokumentowanie prowadzonej działalności oraz informowanie o niej, co obejmuje również przetwarzanie w celach archiwalnych w interesie publicznym;
  2. art. 6 ust. 1 lit. c RODO – przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze. Są to obowiązki, o których mowa w ustawie o finansach publicznych, w ustawie o statystyce publicznej oraz w ustawie o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne i służą do następujących celów:
   • zapewnienia ochrony udostępnianych i wypożyczanych materiałów;
   • opracowywania statystyk dotyczących działalności Biblioteki;
   • zapewnienia bezpieczeństwa sieci i systemów informatycznych Biblioteki;
  3. art. 6 ust. 1 lit. b RODO – w celu zawarcia i realizacji umów, np.:
   • umowa nieodpłatnego przekazania materiałów bibliotecznych;
   • protokołów przekazania w depozyt lub dar eksponatów muzealnych;
   • protokołów wpływu zbiorów bibliotecznych;
  4. art. 6 ust. 1 lit. f RODO – w celu realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora, tj.:
   • zapewnienia bezpieczeństwa użytkowników, uczestników imprez, pracowników i mienia Administratora poprzez zastosowanie monitoringu wizyjnego, zgodnie z art. 108a Ustawy Kodeks pracy;
   • dochodzenia ewentualnych roszczeń prawnych;
  5. art. 6 ust. 1 lit. a RODO – na podstawie zgody udzielonej w celach określonych każdorazowo w przekazywanych formularzach zgody, tj. w celu:
   • powiadamiania o terminach zwrotu materiałów bibliotecznych, powiadamiania o możliwości odbioru zamówionych materiałów oraz prowadzenia korespondencji o podobnym charakterze;
   • przekazywania informacji o działalności kulturalno – edukacyjnej Biblioteki,
   • promowania działalności Administratora, w szczególności dotyczących prowadzonych kół zainteresowań i organizowanych imprez, poprzez udostępnianie  informacji wraz z wizerunkiem uczestników na oficjalnych stronach internetowych Administratora, oraz na stronach lokalnych mediów;
 4. Dostęp do danych osobowych wewnątrz struktury organizacyjnej Administratora będą mieć wyłącznie upoważnieni pracownicy Administratora i tylko w zakresie niezbędnym do realizacji obowiązków służbowych. Odbiorcami danych osobowych będą również:
  1. organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;
  2. podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Biblioteką przetwarzają dane osobowe dla których Administratorem jest Dyrektor Biblioteki, (np. podmiot utrzymujący na swoich serwerach system biblioteczny, podmiot świadczący usługi hostingowe);
  3. dane przetwarzane w celach promocyjnych Administratora będą udostępniane na oficjalnych stronach internetowych Administratora, tablicach informacyjnych, gazetkach, kronikach lub na stronach internetowych mediów (w szczególności lokalnych).
 5. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt 3, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa, w tym przepisów o archiwizacji.
  Dane osobowe pozyskane w drodze monitoringu wizyjnego będą przechowywane do 3 miesięcy od dnia nagrania, następnie będą automatycznie kasowane.
 6. W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych (lub danych dzieci), przysługują Państwu następujące prawa (dopuszczalność korzystania z poszczególnych praw zależy od podstawy prawnej konkretnego przetwarzania):
  1. żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych oraz danych swoich dzieci, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych;
  2. w przypadku danych przetwarzanych na podstawie zgody, mają Państwo prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
  3. mają Państwo prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli uznają Państwo, iż przetwarzanie przez Administratora Państwa danych osobowych narusza przepisy dot. ochrony danych osobowych;
 7. Podanie danych osobowych w celu wypełnienia przez Administratora obowiązku prawnego jest wymogiem ustawowym. Podanie pozostałych danych jest dobrowolne, jednak niezbędne do zrealizowania zamierzonych celów. Brak ich podania będzie skutkował brakiem możliwości zawarcia umowy i świadczenia usług związanych z działalnością statutową Administratora.
 8. Państwa dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

IV. Wypożyczenia na zewnątrz

§ 15

Biblioteka Publiczna w Gołdapi Filia w Grabowie udostępnia na zewnątrz materiały biblioteczne w celach edukacyjnych.

§ 16

Użytkownik może korzystać ze zbiorów w wolnym dostępie, zamówić u dyżurującego bibliotekarza pozycje z magazynu lub dokonać zamówienia za pośrednictwem poczty elektronicznej lub tradycyjnej.

§ 17

Zamówienia na materiały magazynowane przyjmowane są najpóźniej na pół godziny przed zamknięciem Biblioteki realizowane są tego samego dnia. Późniejsze zamówienia realizowane są w kolejnym dniu otwarcia Biblioteki. Zamówione i nieodebrane w ciągu 2 dni zbiory wymagają ponownego zamówienia. Łączna liczba zamówionych materiałów magazynowych nie może przekraczać 20 jednostek ewidencyjnych.

§ 18

Możliwe jest zamówienie zbiorów dostępnych lub dokonanie rezerwacji na materiały aktualnie wypożyczone za pośrednictwem poczty elektronicznej, osobiście oraz telefonicznie podając dane identyfikujące zbiory i zamawiającego.
Akceptacji/anulowania zamówienia/rezerwacji dokonuje dyżurujący bibliotekarz.
O akceptacji/anulowaniu użytkownik zostanie powiadomiony na wskazany kontakt (e-mail, telefonicznie).
Nieodebranie zamówionych materiałów we wskazanym terminie skutkuje anulowaniem rezerwacji.

§ 19

Rejestracji wypożyczeń i zwrotu zbiorów dokonuje dyżurujący bibliotekarz.

§ 20

 1. Wypożyczenia materiałów bibliotecznych są limitowane ze względu na zabezpieczenie interesów innych użytkowników.
 2. Łączna liczba zbiorów wypożyczonych przez użytkownika nie może przekraczać 20 jednostek ewidencyjnych.
 3. Okres wypożyczenia zbiorów wynosi jeden miesiąc.
 4. Użytkownik może uzyskać trzykrotne przedłużenie terminu wypożyczenia zbiorów dokonywane nie później niż w dniu upływu terminu zwrotu w godzinach pracy biblioteki, o ile nie zostały zarezerwowane przez innego użytkownika. Przedłużenia terminu zwrotu można również dokonać drogą elektroniczną, jednak nie później niż w przeddzień terminu zwrotu wypożyczonych materiałów. Otrzymanie odpowiedzi jest potwierdzeniem dokonania przedłużenia.
 5. W uzasadnionych potrzebami innych użytkowników przypadkach, biblioteka może skrócić czas wypożyczenia lub prosić o zwrot zbiorów przed terminem.
 6. Użytkownik zobowiązany jest do kontrolowania stanu swojego konta i zgłaszania ewentualnych nieprawidłowości.
 7. Każdorazowo o terminie zwrotu zbiorów decyduje dyżurujący bibliotekarz.
 8. Za wypożyczenie szczególnie cennych zbiorów bibliotecznych oraz czytelników spoza powiatu gołdapskiego pobiera się kaucję nie niższą niż aktualna wartość wypożyczonych zbiorów bibliotecznych.
 9. Kaucja jest zwracana po uregulowaniu wszystkich zobowiązań wobec biblioteki.
 10. Nie odebrana kaucja po 36 miesiącach stanowi dochód biblioteki z przeznaczeniem na działalność statutową.

V. Korzystanie z biblioteki na miejscu

§ 21

Na miejscu w bibliotece można korzystać ze wszystkich materiałów bibliotecznych, a w szczególności z:

 1. Materiałów z księgozbiorów podręcznych,
 2. Gazet i czasopism,
 3. Zbiorów historycznie cennych i materiałów o szczególnych walorach edytorskich.

§ 22

Zamówienia na materiały magazynowane składane najpóźniej na pół godziny przed zamknięciem biblioteki są realizowane tego samego dnia. Późniejsze zamówienia realizowane są w kolejnym dniu otwarcia biblioteki lub w innym wskazanym przez użytkownika terminie. Związane to jest z magazynowym przechowywaniem zbiorów.

§ 23

Zamówione i nieodebrane w ciągu 2 dni zbiory wymagają ponownego zamówienia.

§ 24

Użytkownicy mogą korzystać z usług informacyjnych zarówno przy wykorzystaniu tradycyjnych materiałów bibliotecznych, jak i komputerowych oraz zasobów Internetu.

§ 25

Użytkownicy mają prawo do korzystania ze stanowisk komputerowych biblioteki, w tym z dostępem do Internetu lub mogą korzystać z własnego sprzętu komputerowego zasilanego własną baterią i darmowego hot spotu.

§ 26

Użytkownicy bezpłatnie korzystają ze stanowisk komputerowych biblioteki do jednej godziny z możliwością przedłużenia za zgodą pracownika działu w przypadku braku oczekiwania kolejnych osób do korzystania ze stanowisk komputerowych.

§ 27

 1. Użytkownicy korzystający z Internetu w bibliotece są zobowiązani do przestrzegania przepisów obowiązującego prawa polskiego.
 2. Zabronione jest używanie stanowisk komputerowych w celach zarobkowych, wykonywanie czynności naruszających prawa autorskie twórców lub dystrybutorów oprogramowania i danych.
 3. Niedozwolone jest korzystanie z internetowych stron upowszechniających pornografię i przemoc.
 4. W przypadku naruszenia zasad dyżurujący bibliotekarz ma prawo przerwać sesję użytkownika.

§ 28

W przypadku, kiedy w zbiorach biblioteki nie ma materiałów bibliotecznych poszukiwanych przez użytkownika, Biblioteka może je sprowadzić w ramach usługi wypożyczeń międzybibliotecznych.

§ 29

Z materiałów sprowadzonych z innej biblioteki w Polsce użytkownik może korzystać jedynie na miejscu. Koszty korespondencji oraz koszty przesyłki sprowadzonych zbiorów pokrywa użytkownik.

§ 30

Użytkownicy mogą nieodpłatnie korzystać z oferty kulturalnej proponowanej przez bibliotekę, zajęć przez nią organizowanych lub współorganizowanych oraz innych form aktywności, w tym indywidualnych służących rozwojowi własnemu użytkownika.

§ 31

Użytkownik ma prawo wykonać na terenie Biblioteki kopie kserograficzne i wydruki komputerowe zgodnie z Ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

§ 32

O możliwości wykonania kopii każdorazowo decyduje dyżurujący bibliotekarz.

VI. Odpowiedzialność użytkownika

§ 33

Użytkownik zobowiązany jest do poszanowania mienia biblioteki i jej przestrzeni jako instytucji publicznej, użytkowania sprzętu i materiałów bibliotecznych zgodnie z ich przeznaczeniem, bez dokonywania zmian i ingerowania w ich stan podczas korzystania z nich. Odpowiada materialnie za zniszczenie zasobów biblioteki, zagubienie zbiorów bibliotecznych oraz ich nieterminowy zwrot.

§ 34

Użytkownik zobowiązany jest do przestrzegania przepisów obowiązującego prawa polskiego.

§ 35

Użytkownik zobowiązany jest do zachowywania w bibliotece zasad kultury osobistej, respektowania praw innych użytkowników oraz szanowania ich potrzeb i prywatności.

§ 36

Użytkownik niestosujący się do Regulaminu korzystania z usług Biblioteki Publicznej w Gołdapi Filia w Grabowie może być czasowo lub na stałe pozbawiony prawa do korzystania z biblioteki. W przypadku działania na szkodę biblioteki i jej użytkowników może narazić się na dochodzenie należności w drodze postępowania sądowego i egzekucyjnego.

§ 37

W przypadku użytkowników małoletnich odpowiedzialność za korzystanie przez nich z biblioteki, zarówno z materiałów bibliotecznych jak i zasobów Internetu, leży po stronie ich rodziców i opiekunów. Ze swojej strony biblioteka zapewnia, że dołoży wszelkich starań, aby zapewnić małoletnim użytkownikom dostosowaną do ich wieku ofertę.

VII. Udział w imprezach organizowanych przez bibliotekę

§ 38

 1. Niniejszy rozdział określa zasady udziału w imprezach organizowanych w Bibliotece Publicznej w Gołdapi Filia w Grabowie, zwanej dalej Biblioteką.
 2. Przez imprezę rozumie się w szczególności: spotkania literackie z autorami, odczyty, promocje literatury, spotkania muzyczne, wykłady, spotkania z ciekawymi ludźmi, wystawy, warsztaty, kursy, lekcje biblioteczne i zajęcia tematyczne oraz inne formy aktywności kulturalno – edukacyjnej organizowane lub współorganizowane przez Bibliotekę.
 3. Udział w imprezie oznacza akceptację przez Uczestnika postanowień niniejszego rozdziału.
 4. Odpowiedzialność za bezpieczeństwo i opiekę nad dziećmi w trakcie imprezy, ponoszą rodzice lub opiekunowie prawni, a w przypadku grup zorganizowanych, nauczyciele, wychowawcy przedszkolni, lub inni opiekunowie grupy.

§ 39

 1. Zgłoszenia uczestnictwa należy dokonać w sposób podany w informacji o imprezie.
 2. Inne formy zgłoszeń możliwe są za uprzednim porozumieniem z Biblioteką.
 3. Liczba uczestników imprezy może być ograniczona lub nieograniczona w zależności od formy działania, która określona jest w informacji publicznej.
 4. W przypadku określonej liczby uczestników o wpisie na listę uczestników decyduje kolejność zgłoszeń. Biblioteka zastrzega możliwość wprowadzenia innych kryteriów kwalifikujących do udziału w imprezie.
 5. W trakcie imprezy zabrania się: głośnego zachowania zakłócającego uczestniczenie w imprezie.
 6. Biblioteka ma prawo odmówić uczestnikowi udziału w imprezie, gdy jest on w stanie nietrzeźwym, pod wpływem środków odurzających, posiada przy sobie przedmioty niebezpieczne lub swoim zachowaniem zagraża prawidłowemu przebiegowi imprezy lub bezpieczeństwu pozostałych uczestników.

§ 40

 1. Biblioteka zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w harmonogramie i terminie imprezy.
 2. Biblioteka zastrzega sobie prawo do odwołania imprezy z powodu przyczyn utrudniających realizację działania.
 3. Informacja dotycząca odwołania imprezy podawana jest na stronie internetowej Biblioteki.
 4. Biblioteka może informować Uczestnika mailem lub telefonicznie o odwołaniu imprezy w przypadku gdy działanie dotyczy określonej grupy odbiorców.

§ 41

 1. Biblioteka zastrzega sobie prawo utrwalania przebiegu imprezy w formie zapisu fotograficznego, filmowego oraz dźwiękowego w celach dokumentacyjnych, edukacyjnych i promocyjnych.
 2. Każdy kto korzysta z imprez o charakterze publicznym organizowanych przez Bibliotekę i nie wyraża zgody na przetwarzanie jego danych osobowych (w tym wizerunku) w ramach nagrań wizualnych, dźwiękowych, zdjęciowych  dokonywanych przez Bibliotekę w celach promocyjnych i rozpowszechniania działań Biblioteki jest obowiązany zgłosić to pisemnie Organizatorowi.
 3. Przetwarzanie wizerunku uczestnika imprezy, w której uczestnictwo wymaga wypełnienia formularza zgłoszeniowego, regulowane jest odrębnym regulaminem takiej imprezy i odbywa się na podstawie udzielonej zgody.

VIII. Zmiany

§ 42

Wszelkie zmiany w niniejszym regulaminie – stałe lub tymczasowe – zostaną opublikowane na stronie www.bpgoldap.pl

IX. Postanowienia końcowe

§ 43

Zasady korzystania z Biblioteki dostępne są na stronie internetowej www.bpgoldap.pl

§ 44

W uzasadnionych przypadkach dyrekcja Biblioteki Publicznej w Gołdapi może podjąć decyzję o czasowym zamknięciu Biblioteki lub dostępie do niektórych działów czy usług. Informacja o zmianach podawana jest do ogólnej wiadomości z odpowiednim wyprzedzeniem.

§ 45

Biblioteka nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione w Bibliotece przez użytkowników.

§ 46

Uwagi dotyczące zasad korzystania z biblioteki, zakresu świadczonych w niej usług, propozycji zakupu materiałów bibliotecznych oraz ewentualne skargi można kierować na piśmie do dyrekcji biblioteki na adres:

Biblioteka Publiczna w Gołdapi, ul. Partyzantów 31, 19-500 Gołdap

§ 47

Regulamin obowiązuje od 12 lipca 2018 r.

Załącznik  do Regulaminu
Opłaty za przekroczenie terminu zwrotu zbiorów bibliotecznych

wypożyczanych poza bibliotekę

 1. Biblioteka pobiera następujące opłaty:
  1. 0,30 zł – za każdy dzień przekroczenia terminu zwrotu jednego woluminu,
  2. 6,00 zł – opłata manipulacyjna za każde wysłane upomnienie w sprawie zwrotu zbiorów bibliotecznych.
  3. Czytelnik otrzymuje pokwitowanie wniesienia opłaty.
 2. W uzasadnionych przypadkach czytelnik ma prawo odwołania się do Dyrektora Biblioteki. 


  Opłaty za zagubienie lub zniszczenie zbiorów bibliotecznych

 1. W przypadku zagubienia lub zniszczenia zbiorów bibliotecznych czytelnik odkupuje taki sam lub inny uzgodniony z bibliotekarzem, przydatny bibliotece, o wartości nie mniejszej niż materiał zagubiony/zniszczony. Wartość zagubionego/zniszczonego materiału powinna uwzględniać dodatkowo koszt oprawy (introligatorskiej lub folii ochronnej) oraz kodu kreskowego.
 2. W wyjątkowych sytuacjach bibliotekarz może przyjąć za zagubione/zniszczone zbiory biblioteczne ekwiwalent pieniężny, który pokryje koszty zakupu i oprawy.
 3. Jeśli możliwa jest naprawa uszkodzonego przez czytelnika zbioru bibliotecznego, czytelnik ponosi jej koszty, jednak nie mniej niż 10 zł.
 4. Opłata za zniszczenie kodu kreskowego wynosi 2,00 zł.
 5. Zryczałtowana oprawa introligatorska wynosi 10,00 zł.
 6. Opłata za folię ochronną wynosi 1 zł.

Opłaty za usługi reprograficzne

 1. Drukowanie/ kopiowanie
  1. strona A4 – czarny – 0,30 zł./str.
  2. strona A4 – kolor – 1,50 zł./str.
 2. Skanowanie
  1. skanowanie (1 przebieg skanera ) – 0,20 zł
 3. zapis wyników poszukiwań lub efektów pracy
  1. na nośniku zakupionym u bibliotekarza (CD) – 2,00 zł (w tym cena nośnika)
  2. na nośniku czytelnika bezpłatnie