Załącznik do Zarządzenia nr 1/2023
Dyrektora Biblioteki Publicznej w Gołdapi z dnia 2 stycznia 2023 r.
w sprawie  regulaminu korzystania z materiałów i usług Biblioteki Publicznej w Gołdapi

 

REGULAMIN KORZYSTANIA Z MATERIAŁÓW I USŁUG BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W GOŁDAPI

 

ROZDZIAŁ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Regulamin korzystania z materiałów i usług, zwany dalej „Regulaminem”, określa warunki i zasady korzystania z materiałów i usług Biblioteki Publicznej w Gołdapi wraz z Filią w Grabowie zwanej dalej „Biblioteką”.
 2. Postanowienia Regulaminu dotyczą wszystkich Użytkowników oraz Gości korzystających z materiałów i usług Biblioteki.
 3. Każdy Użytkownik powinien zapoznać się z treścią Regulaminu i przestrzegać jego postanowień.
 4. Oświadczenie o zapoznaniu się z treścią Regulaminu Użytkownik składa na karcie zobowiązania.
 5. Biblioteka jest instytucją kultury o charakterze publicznym działającą na podstawie:
 • ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz.U. Nr 85 poz. 539 z póź. zm.),
 • ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U. Nr 114 poz. 493 z póź. zm.),
 • ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133 poz. 883 z póź. zm.),
 • ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. Nr 24 poz. 83 z póź. zm.),
 • statutu Biblioteki Publicznej w Gołdapi.
 1. Administratorem danych osobowych jest Biblioteka Publiczna w Gołdapi, z siedzibą przy ul. Partyzantów 31, 19-500 Gołdap. W imieniu Administratora Danych działa Dyrektor Biblioteki.
 2. Dane użytkowników wykorzystywane będą w celu zapewnienia ochrony udostępnianych i wypożyczanych zbiorów, dochodzenia ewentualnych roszczeń prawnych, prowadzenia statystyk dotyczących korzystania z Biblioteki. Biblioteka jest uprawniona do przetwarzania danych Użytkowników na podstawie ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz. U. Nr 85 poz. 39 ze zm.). Biblioteka ma obowiązek przetwarzania informacji o grupie społeczno-zawodowej wynikający z ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz. U. 1996, Nr 88 poz. 439 ze zm.).
 3. Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu, aktualizacji, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia swoich danych oraz wniesienia sprzeciwu na dalsze ich przetwarzanie.
 4. W sprawach spornych przysługuje Użytkownikowi prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. Wyjaśnień w sprawach związanych z danymi osobowymi udziela Inspektor Ochrony Danych, e-mail: iod@egoldap.pl
 5. Ilekroć w Regulaminie jest mowa o:
  materiałach bibliotecznych– rozumie się przez to dokumenty zawierające utrwalony wyraz myśli ludzkiej, przeznaczone do rozpowszechniania, niezależnie od nośnika fizycznego i  sposobu zapisu treści tj.: książki, czasopisma, filmy, audiobooki, zbiory elektroniczne dostępne w sieci, gry planszowe, a także czytaki bądź e booki.
  karcie zobowiązania – rozumie się przez to dokument zawierający:
 6. dane osobowe Użytkownika (nazwisko i  imiona, datę urodzenia, adres zamieszkania z kodem, PESEL, telefon, adres e-mail) oraz nr Użytkownika i znak statystyczny określający grupę społeczno-zawodową,
 7. dane Administratora Danych,
 8. oświadczenia Użytkownika, że zapoznał się z Regulaminem Biblioteki i zobowiązuje się do jego przestrzegania i ponoszenia odpowiedzialności za spowodowane szkody,
 9. karta zobowiązania zawiera dodatkowo nieobowiązkową zgodę na udostępnienie danych osobowych innym bibliotekom korzystającym z systemu bibliotecznego MAK+, w celu skorzystania z uproszczonej procedury rejestrowania się w bibliotekach korzystających z systemu MAK+.
  karcie bibliotecznej– rozumie się przez to dokument sporządzony na podstawie karty zobowiązania i  zarejestrowany w  komputerowym programie bibliotecznym umożliwiającym wypożyczanie oraz korzystanie z usług bibliotecznych.
  użytkowniku – rozumie się przez to osobę, która spełniła warunki uprawniające, zgodnie z Regulaminem, do korzystania z materiałów i usług bibliotecznych, zaakceptowała oraz zobowiązała się stosować Regulamin Biblioteki poprzez oświadczenie na karcie zobowiązania oraz wypełniła kartę zobowiązania bibliotecznego.
  gościu – rozumie się przez to osobę, która nie posiada karty bibliotecznej, a która korzysta z pomieszczenia Biblioteki (samodzielna nauka, praca).
  dokumencie tożsamości – rozumie się przez to dowód osobisty, prawo jazdy, legitymację szkolną potwierdzające tożsamość osoby ubiegającej się o korzystanie z materiałów i usług Biblioteki. Podstawowe dane zawarte w takim dokumencie to: nazwisko i imiona osoby, data urodzenia, numer PESEL. Cudzoziemcy okazują paszport lub kartę pobytu.

ROZDZIAŁ II. MATERIAŁY BIBLIOTECZNE

 1. Biblioteka gromadzi i udostępnia następujące materiały biblioteczne: dokumenty graficzne: wydawnictwa zwarte (książki) oraz periodyki (gazety, czasopisma); dokumenty dźwiękowe (audiobooki); dokumenty audiowizualne (płyty DVD i inne); dokumenty elektroniczne (wydawnictwa multimedialne, bazy danych i programy komputerowe); inne (gry planszowe, czytaki, ebooki).
 2. Materiały biblioteczne stanowią własność Biblioteki.
 3. Stan i status (dostępne/wypożyczone) materiałów bibliotecznych przedstawia katalog elektroniczny dostępny w Bibliotece i za pośrednictwem strony internetowej Biblioteki.
 4. Materiały biblioteczne udostępnia się poprzez wolny dostęp do półek lub za pośrednictwem bibliotekarza.

ROZDZIAŁ III. PRAWO KORZYSTANIA Z BIBLIOTEKI

 1. Prawo korzystania z Biblioteki ma charakter powszechny na zasadach określonych w ustawie o bibliotekach oraz niniejszym Regulaminie.
 2. Wypożyczanie materiałów bibliotecznych i korzystanie ze sprzętu komputerowego jest bezpłatne.
 3. Użytkownicy, którzy na podstawie poprzednich regulaminów udostępniania zbiorów wpłacali kaucję, uzyskują wpłacone kwoty po zwróceniu wypożyczonych materiałów bibliotecznych. Po upływie dwóch lat od zaprzestania korzystania z Biblioteki nieodebrana kaucja przekazywana jest na cele statutowe Biblioteki.
 4. Aby zapisać się do Biblioteki należy:
 5. okazać dokument tożsamości ze zdjęciem i numerem PESEL oraz podać aktualny adres zamieszkania,
 6. zapoznać się z treścią niniejszego Regulaminu i zobowiązać się podpisem do jego przestrzegania na karcie zobowiązania,
 7. niepełnoletniego Użytkownika (do 16. roku życia) zapisuje rodzic lub opiekun prawny, który podpisuje za niego kartę zobowiązania jako osoba upoważniona. Podstawą zapisu jest tymczasowy dowód osobisty lub legitymacja szkolna.
 8. Każdy zapisany Użytkownik otrzymuje kartę biblioteczną.
 9. Wydanie karty bibliotecznej jest bezpłatne. W przypadku zgubienia lub zniszczenia karty bibliotecznej może być wydana nowa karta biblioteczna (duplikat), po uiszczeniu opłaty w wysokości określonej w załączniku nr 1 do Regulaminu.
 10. Użytkownik zapisany w innych bibliotekach spoza sieci Biblioteki Publicznej w Gołdapi, który wyraził zgodę na udostępnienie swoich danych innym bibliotekom do celów rejestracji, ma możliwość korzystania z karty bibliotecznej wydanej w innej bibliotece korzystającej z systemu Mak+.
 11. Użytkownik jest zobowiązany informować Bibliotekę o zmianie danych: miejsca zamieszkania, numeru telefonu, e-maila, nazwiska.
 12. Użytkownik może zapisać się do Biblioteki przez formularz online dostępny na stronie internetowej Biblioteki. Jeżeli Użytkownik nie zgłosi się w ciągu miesiąca od zapisu online, po odbiór karty bibliotecznej i aby podpisać zobowiązanie, zostanie usunięty z bazy czytelników.
 13. Biblioteka corocznie uaktualnia dane Użytkownika poprzez ponowne złożenie przez niego oświadczenia na karcie zobowiązania.

ROZDZIAŁ IV. PRAWA I OBOWIĄZKI UŻYTKOWNIKÓW I GOŚCI BIBLIOTEKI

 1. Użytkownik ma prawo do:
 2. wypożyczania materiałów bibliotecznych na warunkach określonych w Regulaminie,
 3. korzystania z księgozbioru podręcznego,
 4. korzystania z pomocy i porad bibliotekarza, w tym przy doborze materiałów bibliotecznych.
 5. Gość ma prawo do korzystania z pomieszczenia Biblioteki (samodzielna nauka, praca).
 6. Przy korzystaniu z materiałów i usług bibliotecznych Użytkownik każdorazowo przedstawia kartę biblioteczną.
 7. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za działania lub zaniechania osób posługujących się jego kartą biblioteczną.
 8. Na terenie Biblioteki obowiązuje:
 9. zakaz palenia tytoniu, papierosów, e-papierosów, środków i urządzeń zawierających nikotynę, zażywania narkotyków oraz innych środków odurzających, picia alkoholu oraz spożywania posiłków i picia napojów (w uzasadnionych przypadkach np. chorobowych spożywanie posiłków i picie napojów może odbywać się jedynie w wyznaczonym miejscu),
 10. osoby, których stan wskazuje na spożycie alkoholu lub innych używek oraz na brak przestrzegania zasad higieny osobistej, nie mogą przebywać w lokalu Biblioteki. W Bibliotece nie mogą także przebywać osoby zagrażające bezpieczeństwu innych Użytkowników,
 11. w czasie, gdy w domu Użytkownika panuje choroba zakaźna, nie może on korzystać z Biblioteki,
 12. zabronione jest zachowanie uciążliwe dla innych Użytkowników oraz zakłócające świadczenie usług bibliotecznych, m.in. prowadzenie głośnych rozmów, głośne nastawianie odtwarzaczy osobistych oraz korzystanie z telefonów komórkowych,
 13. zabronione są wszelkie działania powodujące niszczenie materiałów bibliotecznych w czasie czytania (np. podkreślanie tekstu, rozkładanie książek grzbietem do góry, itp.),
 14. bibliotekarz ma prawo wyprosić Użytkownika nieprzestrzegającego zasad współżycia społecznego.
 15. Użytkownik ma obowiązek:
 16. przestrzegać zasad korzystania z materiałów i usług bibliotecznych określonych Regulaminem,
 17. dbać o powierzone materiały biblioteczne, w szczególności chronić je przed zagubieniem, uszkodzeniami mechanicznymi lub zabrudzeniem,
 18. chronić kartę biblioteczną przed zgubieniem lub zniszczeniem, niezwłocznie powiadomić Bibliotekę o jej utracie, a także informować o zmianach dotyczących danych osobowych zamieszczonych w karcie zobowiązania,
 19. każdorazowo na żądanie bibliotekarza okazywać dokument tożsamości celem sprawdzenia zgodności danych z danymi zamieszczonymi w karcie zobowiązania.

ROZDZIAŁ V. ZASADY UDOSTĘPNIANIA MATERIAŁÓW BIBLIOTECZNYCH

 1. Użytkownik może wypożyczyć jednorazowo:
  – 10 książek
  – 6 zbiorów audiowizualnych  (audiobooki, filmy, muzyka)
  – 2 czasopisma
  – 1 grę planszową
  – 1 czytak bądź czytnik e-booków (za kaucją w wysokości 100,00 zł. Kaucja wpłacana jest w momencie wypożyczania sprzętu i oddawana w dniu jego zwrotu, pod warunkiem że czytnik nie jest uszkodzony. Czytnik wypożyczany jest jedynie Użytkownikom od 16 roku życia).
 2. Biblioteka udostępnia e-booki oraz audiobooki w nieodpłatnej usłudze cyfrowej w aplikacji mobilnej, dostępnej do nieodpłatnego pobrania z platformy dystrybucji cyfrowej. Użytkownik posiadający kartę biblioteczną zgłaszając się osobiście do biblioteki może otrzymać 1 kod z miesięcznym okresem ważności. Szczegóły korzystania z serwisu określa „Regulamin usługi dostępu do księgozbioru w serwisie” na stronie internetowej Biblioteki.
 3. Użytkownik wypożycza materiały biblioteczne na:
  – 30 dni – książki, czytak, czytnik e-booków
  – 14 dni – audiobooki, filmy, gry planszowe
  – 3 dni – czasopisma.
 4. Użytkownik może przedłużyć czas wypożyczenia materiałów bibliotecznych o następujące terminy:
  – 30 dni – książki, czytak, czytnik e-booków
  – o 14 dni – audiobooki, filmy, gry planszowe.
 5. Użytkownik może przedłużyć czytak bądź czytnik e-booków jednorazowo na miesiąc, pod warunkiem że inny Użytkownik nie zamówił czytnika u bibliotekarza, a przedłużenie miało miejsce przed upływem terminu zwrotu.
 6. Przedłużenia materiałów bibliotecznych (oprócz czytaka i czytnika e-booków) można dokonać do dwóch razy, o ile Użytkownik spełnił kryteria przedstawione w rozdziale V pkt. 8-11.
 7. Bibliotekarz może przedłużyć termin zwrotu materiałów bibliotecznych, jeśli materiał biblioteczny nie został zarezerwowany przez innego Użytkownika.
 8. Przedłużenia można dokonać osobiście, telefonicznie lub mailowo, kontaktując się z placówką, w której Użytkownik wypożyczył zbiory.
 9. Jeżeli Użytkownik przetrzymuje wypożyczone zbiory, bibliotekarz może ograniczyć liczbę wypożyczanych pozycji do dwóch.
 10. Użytkownik nie może przedłużyć materiałów po terminie zwrotu, jeśli termin ten przekracza 14 dni.
 11. Bibliotekarz w wyjątkowych przypadkach może wyrazić zgodę na wypożyczenie większej liczby materiałów bibliotecznych.
 12. Powyższe okresy wypożyczenia ulegają automatycznemu przedłużeniu w przypadku, gdy termin zwrotu wypadłby w dniu, w którym Biblioteka jest nieczynna.
 13. Użytkownik może dokonywać rezerwacji materiałów bibliotecznych osobiście, telefonicznie oraz za pośrednictwem katalogu on-line. Zarezerwować można maksymalnie we wszystkich placówkach:
  – 3 książki,
  – 2 audiobooki,
  – 1 film
  – 1 grę planszową
  – 1 czytnik e-booków
 14. Zarezerwowane materiały biblioteczne powinny być odebrane przez Użytkownika w ciągu 7 dni. Gdy materiał będzie do odbioru, system biblioteczny MAK+ wysyła automatycznie wiadomość e-mail z informacją o odbiorze. Po upływie tego terminu nieodebrane materiały przechodzą na kolejnego rezerwującego lub odkładane są na półkę.
 15. Publikacje z księgozbioru podręcznego z wyłączeniem słowników i encyklopedii mogą być udostępnione poza Bibliotekę w momencie, kiedy dana publikacja nie jest dostępna w formie e-booka, do którego Biblioteka oferuje dostęp.
 16. Wartościowe pozycje dostępne w księgozbiorze podręcznym mogą być udostępnione poza Bibliotekę za kaucją. Decyzję o pobraniu kaucji i jej wartości podejmuje bibliotekarz.
 17. Użytkownik wypożyczający grę planszową otrzymuje komplet elementów, które są liczone przy zwrocie gry. W razie niezgodności elementów, Użytkownik jest niezwłocznie informowany (telefoniczne lub/i mailowo) o niepełnym stanie gry.

ROZDZIAŁ VI. POSTĘPOWANIE W RAZIE OPÓŹNIENIA LUB ZANIECHANIA ZWROTU MATERIAŁÓW BIBLIOTECZNYCH, ICH ZAGUBIENIA, ZNISZCZENIA BĄDŹ USZKODZENIA

 1. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za terminowy zwrot wypożyczonych materiałów bibliotecznych oraz terminowy odbiór rezerwacji i zamówień. Jeżeli Użytkownik nie pozostawił maila kontaktowego, Biblioteka nie ma obowiązku przypominania o terminie zwrotu materiałów bibliotecznych i terminie odbioru rezerwacji i zamówień.
 2. W razie opóźnienia zwrotu wypożyczonych materiałów bibliotecznych przez Użytkownika ponad ustalony termin oraz mailowe systemowe upomnienie pobiera się należność za przetrzymywanie określoną w załączniku nr 1 do Regulaminu.
 3. Biblioteka zastrzega sobie prawo dochodzenia swoich wierzytelności na drodze sądowej wobec Użytkowników, którzy uchylają się od zwrotu wypożyczonych materiałów bibliotecznych oraz nie uregulowali należności wynikających z powstałych zaległości.
 4. W razie utraty lub zniszczenia materiałów bibliotecznych Użytkownik jest zobowiązany, w uzgodnieniu z Dyrektorem Biblioteki, do:
  odkupienia tego samego tytułu,
  b. odkupienia innej przydatnej Bibliotece pozycji (ustalonej z bibliotekarzem) o tej samej lub wyższej wartości,
  c. zapłacenia kwoty nie  mniejszej niż aktualna cena rynkowa uszkodzonego/zagubionego materiału bibliotecznego,
  d. naprawy lub wymiany elementów we własnym zakresie w terminie 30 dni od daty ujawnienia szkody.
 5. W uzasadnionych wypadkach losowych (np. kradzież, pożar) Biblioteka może zaniechać dochodzenia od Użytkownika roszczeń przewidzianych w niniejszym rozdziale. Decyzje podejmuje Dyrektor Biblioteki.

ROZDZIAŁ VII. ZASADY KORZYSTANIA Z USŁUG BIBLIOTECZNYCH

 1. Biblioteka umożliwia bezpłatne korzystanie ze sprzętu komputerowego Użytkownikom.
 2. Użytkownik oraz Gość mają prawo korzystać z własnego sprzętu komputerowego i aparatu cyfrowego.
 3. Tylko Użytkownik posiadający kartę biblioteczną może:
  a. korzystać ze sprzętu komputerowego w Bibliotece oraz dostępu do Internetu,
  b. wypożyczyć słuchawki do pracy przy komputerze,
  c. wypożyczyć laptop do pracy na miejscu w Bibliotece.
 4. Gość może korzystać z dostępu do Internetu na swoim własnym sprzęcie.
 5. Użytkownika obowiązuje:
  a. zgłoszenie bibliotekarzowi chęci skorzystania z  komputera, wypożyczenia słuchawek lub laptopa oraz okazanie karty bibliotecznej. Sprzęty są wypożyczane na okres korzystania z nich,
  b. ograniczenie czasu pracy z komputerem do 1 godziny korzystania z komputera.
 6. W uzasadnionych przypadkach bibliotekarz może przyznać większą ilość czasu pracy z komputerem, o ile nie będzie innych Użytkowników czekających na dostęp do komputera.
 7. Korzystanie z baz danych, zbiorów multimedialnych, zasobów sieci Internet oraz wszelkich usług informacyjnych, bibliograficznych nie może odbywać się z naruszeniem przepisów Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
 8. Możliwość kopiowania danych na własne nośniki dopuszcza się wyłącznie z zachowaniem ustaleń zawartych w punkcie 7 Rozdziału VII.
 9. Zabrania się Użytkownikom:
  a. instalowania dodatkowego oprogramowania,
  b. używania ustawień i preferencji osobistych, w tym stosowania haseł i kodów,
  c. działania powodującego dewastacje lub uszkodzenie komputerów i ich wyposażenia, dezorganizacje sieci komputerowej oraz zniszczenie oprogramowania,
  d. wprowadzania jakichkolwiek zmian w konfiguracji komputerów, prób łamania istniejących zabezpieczeń systemu oraz ingerencji w zawartość gromadzonych danych,
  e. wykorzystywania Internetu do popełniania czynów niezgodnych z prawem tj. działań naruszających ustawę o prawie autorskim, korzystania ze stron zawierających pornografie lub sceny drastyczne oraz stron propagujących przemoc. Dostęp do Internetu nie może również służyć do przeglądania i rozpowszechniania materiałów o treści obrażającej uczucia innych oraz stron towarzyskich, służących tylko rozrywce (gry, komunikatory, randki),
  f. wysyłania korespondencji seryjnej i obszernych załączników, jak również innych działań zakłócających pracę sieci,
  g. wielokrotnego w ciągu dnia przenoszenia się do kolejnych stanowisk komputerowych bez zgłoszenia u bibliotekarza konieczności przedłużenia czasu pracy.
 10. W razie problemów technicznych z komputerem Użytkownik zobowiązany jest powiadomić o tym bibliotekarza. Zabrania się Użytkownikowi podejmowania jakichkolwiek prób napraw uszkodzonego sprzętu komputerowego.
 11. Treści zapisane przez Użytkownika w komputerze ulegają likwidacji po jego zamknięciu.
 12. Użytkownik przyjmuje do wiadomości i  akceptuje monitorowanie jego pracy w dowolnym czasie przez bibliotekarza (lub inne osoby do tego uprawione przez Dyrektora Biblioteki).
 13. Bibliotekarze mają prawo do kontroli czynności wykonywanych przez Użytkownika oraz Gościa przy komputerze oraz do natychmiastowego przerwania sesji, jeżeli uznają, że Użytkownik lub Gość wykonują czynności niepożądane, nawet, jeśli nie są one uwzględnione w Regulaminie.
 14. Użytkownik oraz Gość mają prawo – w granicach określonych przez prawo autorskie i wyłącznie na użytek prywatny – do wydruków komputerowych oraz skanów.
 15. Opłaty za usługi kserograficzne określone są w Załączniku nr 1 do niniejszego Regulaminu.
 16. Usługi kserograficzne są wykonywane w miarę możliwości czasowych bibliotekarza.
 17. Kopiowanie materiałów bibliotecznych jest dozwolone wyłącznie w granicach dopuszczalnych Ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

ROZDZIAŁ VIII. ZASADY KORZYSTANIA Z OFERTY KULTURALNO-OŚWIATOWEJ BIBLIOTEKI

 1. Podczas zajęć realizowanych w ramach oferty kulturalnej Uczestnicy podporządkowani są prowadzącym zajęcia oraz pracownikom Biblioteki.
 2. Korzystający z zajęć prowadzonych na terenie Biblioteki mają obowiązek pozostawienia okryć wierzchnich w wyznaczonym miejscu lub szatni.
 3. W zajęciach w ramach oferty kulturalnej przeznaczonej dla dzieci i młodzieży nie biorą udziału osoby pełnoletnie (nie dotyczy rodziców lub opiekunów prawnych, jeżeli wiek dziecka nie pozwala na samodzielne uczestniczenie w zajęciach).
 4. Rodzice nie mogą pozostawiać w Bibliotece dzieci poniżej 7. roku życia bez opieki. Placówki biblioteczne nie są przeznaczone ani uprawnione do sprawowania opieki nad dziećmi, w tym zapewnienia pożywienia i picia, ani opieki w przypadku nagłego zachorowania lub złego samopoczucia dziecka.
 5. W ramach oferty kulturalnej Użytkownicy Biblioteki mogą korzystać z gier planszowych, robotów Photon oraz innych urządzeń i materiałów po wcześniejszym uzgodnieniu tego faktu z dyżurującym pracownikiem Biblioteki.
 6. W uzasadnionych przypadkach Biblioteka ma prawo odwołania zajęć.
 7. Oferta zajęć jest dostępna na stronie Biblioteki.
 8. Przed każdym wydarzeniem/imprezą Biblioteka umieszcza odrębny regulamin wydarzenia/imprezy na stronie internetowej biblioteki www.bpgoldap.pl oraz w bibliotece głównej i Filii w Grabowie.
 9. Na niektóre wydarzenia obowiązuje Karta zgłoszenia udziału w wydarzeniu, którą należy wypełnić i podpisać przed udziałem w wydarzeniu.

ROZDZIAŁ IX. Informacje o przetwarzaniu danych osobowych

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO” art. 13 ust. 1 i 2), informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych.

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Bibliotece Publicznej w Gołdapi jest Dyrektor Biblioteki Publicznej w Gołdapi, ul. Partyzantów 31, 19-500 Gołdap, kontakt e-mail: bpgoldap@bpgoldap.pl
 2. Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych nadzorującego prawidłowość przetwarzania danych osobowych, z którym można skontaktować się za pośrednictwem adresu e-mail: iod@egoldap.pl
 3. Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie:
 1. 6 ust. 1 lit. e RODO – przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym, tj. w związku z prowadzoną działalnością statutową szczególnie na podstawie Ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach oraz Ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej. Zadania realizowane w w/w celu obejmują w szczególności:

– udostępnianie i wypożyczanie materiałów bibliotecznych;
– organizowanie imprez kulturalno – edukacyjnych (np. spotkania literackie z autorami, odczyty, promocje literatury, spotkania muzyczne, wykłady, spotkania z ciekawymi ludźmi, wystawy, warsztaty, kursy, lekcje biblioteczne i zajęcia tematyczne);
– prowadzenie tematycznych klubów, kół zainteresowań (np. Dyskusyjny Klub Książki, Klub Miłośników i Kolekcjonerów Gier Planszowych, itp.);
– realizacja innych zadań w dziedzinie upowszechniania kultury, edukacji i oraz aktywizacji społeczności lokalnej;
– dokumentowanie prowadzonej działalności oraz informowanie o niej, co obejmuje również przetwarzanie w celach archiwalnych w interesie publicznym;

 1. art. 6 ust. 1 lit. c RODO – przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze. Są to obowiązki, o których mowa w ustawie o finansach publicznych, w ustawie o statystyce publicznej oraz w ustawie o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne i służą do następujących celów:

–zapewnienia ochrony udostępnianych i wypożyczanych materiałów;
–opracowywania statystyk dotyczących działalności Biblioteki;
– zapewnienia bezpieczeństwa sieci i systemów informatycznych Biblioteki;

 1. art. 6 ust. 1 lit. b RODO – w celu zawarcia i realizacji umów, np.:

–umowa nieodpłatnego przekazania materiałów bibliotecznych;
–protokołów przekazania w depozyt lub dar eksponatów muzealnych;
– protokołów wpływu zbiorów bibliotecznych;

 1. art. 6 ust. 1 lit. f RODO – w celu realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora, tj.:

–zapewnienia bezpieczeństwa użytkowników, uczestników imprez, pracowników i mienia Administratora poprzez zastosowanie monitoringu wizyjnego, zgodnie z art. 108a Ustawy Kodeks pracy;
– dochodzenia ewentualnych roszczeń prawnych;

 1. art. 6 ust. 1 lit. a RODO – na podstawie zgody udzielonej w celach określonych każdorazowo w przekazywanych formularzach zgody, tj. w celu:

– powiadamiania o terminach zwrotu materiałów bibliotecznych, powiadamiania o możliwości odbioru zamówionych materiałów oraz prowadzenia korespondencji o podobnym charakterze;
–przekazywania informacji o działalności kulturalno – edukacyjnej Biblioteki,
–promowania działalności Administratora, w szczególności dotyczących prowadzonych kół zainteresowań i organizowanych imprez, poprzez udostępnianie informacji wraz z wizerunkiem uczestników na oficjalnych stronach internetowych Administratora, oraz na stronach lokalnych mediów;

 1. Dostęp do danych osobowych wewnątrz struktury organizacyjnej Administratora będą mieć wyłącznie upoważnieni pracownicy Administratora i tylko w zakresie niezbędnym do realizacji obowiązków służbowych. Odbiorcami danych osobowych będą również:
 2. organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;
  b. podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Biblioteką przetwarzają dane osobowe dla których Administratorem jest Dyrektor Biblioteki, (np. podmiot utrzymujący na swoich serwerach system biblioteczny, podmiot świadczący usługi hostingowe);
  c. dane przetwarzane w celach promocyjnych Administratora będą udostępniane na oficjalnych stronach internetowych Administratora, tablicach informacyjnych, gazetkach, kronikach lub na stronach internetowych mediów (w szczególności lokalnych).
 3. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt 3, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa, w tym przepisów o archiwizacji.
  Dane osobowe pozyskane w drodze monitoringu wizyjnego będą przechowywane do 3 miesięcy od dnia nagrania, następnie będą automatycznie kasowane.
 4. W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych (lub danych dzieci), przysługują Państwu następujące prawa (dopuszczalność korzystania z poszczególnych praw zależy od podstawy prawnej konkretnego przetwarzania):
 5. żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych oraz danych swoich dzieci, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych;
  b. w przypadku danych przetwarzanych na podstawie zgody, mają Państwo prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
  c. mają Państwo prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli uznają Państwo, iż przetwarzanie przez Administratora Państwa danych osobowych narusza przepisy dot. ochrony danych osobowych;
 6. Podanie danych osobowych w celu wypełnienia przez Administratora obowiązku prawnego jest wymogiem ustawowym. Podanie pozostałych danych jest dobrowolne, jednak niezbędne do zrealizowania zamierzonych celów. Brak ich podania będzie skutkował brakiem możliwości zawarcia umowy i świadczenia usług związanych z działalnością statutową Administratora.
 7. Państwa dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

ROZDZIAŁ X. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Informacja dotycząca godzin otwarcia Biblioteki umieszczona jest w widocznym miejscu obiektu Biblioteki i na stronie internetowej Biblioteki.
 2. Biblioteka nie odpowiada za rzeczy pozostawione przez Użytkownika w Bibliotece.
 3. Skargi i wnioski przyjmuje Dyrektor Biblioteki w godzinach urzędowania.
 4. Użytkownik niestosujący się do przepisów niniejszego Regulaminu może być czasowo pozbawiony prawa korzystania z Biblioteki i jej usług, a w przypadku szczególnie rażącego naruszenia – na stałe. Decyzję w tej sprawie podejmuje Dyrektor Biblioteki.
 5. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.
 6. Wysokość opłat i kar reguluje załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.
 7. Regulamin obowiązuje od dnia 2 stycznia 2023 r.

Załącznik nr 1
do Regulaminu korzystania z materiałów i usług
Biblioteki Publicznej w Gołdapi

Cennik opłat pobieranych przez Bibliotekę:

 1. Za wykonanie usług kserograficznych z książek, komputera i innych materiałów ustala się następujące ceny:
  – odbitka czarno-biała A4 – 0,30 zł
  – odbitka kolorowa A4 – 1,50 zł
  – odbitka czarno-biała A3 – 1,00 zł
  – odbitka kolorowa A3 – 3,00 zł
  – skanowanie (1 przebieg skanera ) – 0,20 zł
 1. Kary za nieterminowe zwroty materiałów bibliotecznych:
  – za jeden egzemplarz książki – 0,30 zł dziennie
  – za jeden egzemplarz audiobooka, filmu, gry planszowej – 0,80 zł dziennie
  – za jeden czytak, czytnik e-booków – 1,00 zł dziennie
 2. Za upomnienie telefoniczne lub wysłane pocztą do Użytkownika Biblioteka pobiera opłaty w wysokości 6,00 zł.
 3. Za wydanie kolejnej karty bibliotecznej (duplikat) opłata wynosi 6,00 zł.
 4. Opłata za zniszczenie kodu kreskowego wynosi 2,00 zł.
 5. Koszt przesyłki materiałów bibliotecznych sprowadzonych w ramach wypożyczeń międzybibliotecznych – wg cennika opłat za przesyłki ponosi czytelnik.
 6. Użytkownik otrzymuje pokwitowanie wniesienia opłaty.

 

 

 

Załącznik nr 2
do Regulaminu korzystania z materiałów i usług
Biblioteki Publicznej w Gołdapi

 

KARTA ZOBOWIĄZAŃ

 

 

Imię i nazwisko, nr karty: BP……                                                                                              Data rejestracji w systemie:

Adres zamieszkania: …………………..                                                                                                           ……………..

Adres zameldowania:

……………………

Telefon: ………………

Data urodzenia: ………………..

PESEL: …………………………

Data zapisania: …………………

 

Oświadczam, że zasady korzystania z zasobów biblioteki, zawarte w regulaminie biblioteki, są mi znane i zobowiązuję się do ich przestrzegania.

 

 

Data: ………… .                                                                                                             …………………………………………………

(podpis wypożyczającego)

 

Biblioteka Publiczna w Gołdapi z siedzibą w: ul. Partyzantów 31, 19-500 Gołdap jako administrator danych osobowych informuje, że Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu zapewnienia możliwości korzystania z zasobów biblioteki, w celach statystycznych oraz związanych ze zwrotem wypożyczonych zasobów  biblioteki lub ich równowartości. Podstawą do przetwarzania danych są ustawa z dnia 27 czerwca 1997 roku o bibliotekach oraz ustawa z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej. Pani/Pana dane będą powierzone dostawcy systemu bibliotecznego w celu należytej obsługi technicznej systemu MAK+ oraz udostępnione o ile wyrazi na to Pani/Pan zgodę, innym bibliotekom oraz Instytutowi Książki. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych, ich poprawiania, wniesienia umotywowanego sprzeciwu na dalsze przetwarzanie, przenoszenia, a także prawo do bycia zapomnianym oraz wniesienia skargi na zasady przetwarzania danych do organu nadzoru ochrony danych osobowych. Dane będą przetwarzane tylko tak długo, jak będzie to niezbędne do realizacji ustawowych obowiązków biblioteki na zasadach określonych w Regulaminie biblioteki. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do korzystania z zasobów biblioteki.

 

TAK □ NIE □

Wyrażam chęć korzystania z uproszczonej procedury rejestracji we wszystkich bibliotekach korzystających z systemu bibliotecznego MAK+, polegającej na podaniu numeru PESEL i weryfikacji poprawności danych, które zostaną udostępnione z biblioteki, w której właśnie zostałem/am zarejestrowany/a za pośrednictwem systemu MAK+.

W tym celu zgadzam się na udostępnienie moich danych osobowych, podanych w komputerowym formularzu rejestracyjnym, innym bibliotekom korzystającym teraz lub w przyszłości z systemu MAK+ oraz Instytutowi Książki z siedzibą w Krakowie, kod pocztowy 31-148, ul. Wróblewskiego 6. Instytut Książki, jako administrator danych informuje, że przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych, ich poprawiania, cofnięcia zgody na dalsze przetwarzanie, prawo do   przenoszenia, do bycia zapomnianym oraz do wniesienia skargi na zasady przetwarzania danych do organu nadzoru ochrony danych osobowych. Dane będą przetwarzane tylko tak długo, jak będzie to niezbędne do realizacji ustawowych obowiązków biblioteki. Kontakt do inspektora ochrony danych osobowych: iod@instytutksiazki.pl

 

Data: ………… ..                                                                                            …………………………………………………

(podpis wypożyczającego)

 

 

Data: ……….. ..                                                                                                  …………………………………………………

(podpis pracownika przyjmującego zobowiązanie)