Regulamin

REGULAMIN
korzystania z usług
Biblioteki Publicznej w Gołdapi 

 

§ 1

Przepisy ogólne

 

 1. Prawo do korzystania z biblioteki ma każda osoba, po spełnieniu warunków określonych niniejszym regulaminem.
 2. Korzystanie ze zbiorów Biblioteki jest bezpłatne z wyjątkiem opłat pobieranych za:
  • nie zwrócenie w terminie wypożyczonych materiałów,
  • wysłane monity i wezwania w sprawach dotyczących nieterminowego zwrotu wypożyczonych materiałów bibliotecznych,
  • uszkodzenie, zniszczenie lub zagubienie materiałów bibliotecznych,
  • wypożyczanie materiałów audiowizualnych,
  • sprowadzenie materiałów bibliotecznych z innej biblioteki w ramach wypożyczeń międzybibliotecznych (koszty przesyłki pocztowej),
  • kserokopie wykonane w innych bibliotekach i przesłane w ramach wypożyczeń międzybibliotecznych,
  • w formie kaucji – za wypożyczone materiały biblioteczne.
 3. Wszelkie opłaty są pobierane zgodnie z cennikami zatwierdzonymi przez Dyrektora Biblioteki Publicznej w Gołdapi
 4. Biblioteka udostępnia zbiory na miejscu w czytelniach oraz wypożycza poza bibliotekę w ramach wypożyczeń długoterminowych i krótkoterminowych.
 5. Dyrektor Biblioteki ma prawo zamknąć działy biblioteki na określony czas lub ograniczyć zakres ich pracy z powodu awarii, remontu, prac porządkowych, inwentaryzacji zbiorów lub innych ważnych przyczyn.
 6. Bieżące komunikaty adresowane do czytelników są umieszczane na stronie www.bpgoldap.pl, oraz na tablicy ogłoszeń i w punkcie obsługi czytelników.
 7. Odmawia się świadczenia usług bibliotecznych osobie nietrzeźwej.
 8. Spożywanie napojów i posiłków może się odbywać tylko w wyznaczonych miejscach.
 9. Czytelnicy zobowiązani są pozostawiać wierzchnie okrycia, torby, plecaki itp. w szatni lub wydzielonym miejscu. Rzeczy cenne czytelnik powinien zabrać z sobą i osobiście sprawować nad nimi pieczę.
 10. Biblioteka nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy osobiste pozostawione bez nadzoru.
 11. Z Biblioteki nie można wynosić materiałów bibliotecznych nie podlegających wypożyczeniu. Dotyczy to również sprzętu i innych składników majątkowych Biblioteki.

 

§ 2

Warunki korzystania ze zbiorów Biblioteki

 

 1. Czytelnik zapisujący się do biblioteki winien zapoznać się z obowiązującym Regulaminem Biblioteki, okazać aktualny dowód tożsamości ze zdjęciem i numerem PESEL oraz wypełnić kartę zapisu.
 2. Czytelnik zobowiązany jest do informowania Biblioteki o zmianach danych zawartych w karcie zapisu swoich, osoby poręczającej lub, za którą poręcza.
 3. Czytelnik, a w przypadku osoby niepełnoletniej także osoba poręczająca, własnoręcznym podpisem na karcie zapisu wyraża zgodę na wykorzystanie jego danych osobowych oraz zobowiązuje się do przestrzegania Regulaminu Biblioteki .
 4. Administratorem danych osobowych czytelników jest Biblioteka Publiczna w Gołdapi. Dane te podlegają ochronie prawnej na podstawie Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2002 Nr 101 poz. 926 ze zm.). Dane osobowe są gromadzone w celu świadczenia usług bibliotecznych, egzekwowania zwrotu wypożyczonych materiałów i należności z tytułu nieprzestrzegania regulaminu korzystania z usług Biblioteki Publicznej w Gołdapi oraz w celach statystycznych i badawczych.
 5. Czytelnikowi przysługuje prawo wglądu do danych osobowych oraz ich poprawienia na warunkach określonych w Ustawie o ochronie danych osobowych.
 6. Czytelnik rezygnujący z usług biblioteki ma prawo zażądać usunięcia jego danych osobowych z ewidencji czytelników, a biblioteka ma obowiązek usunąć te dane pod warunkiem, że czytelnik zwrócił wszystkie wypożyczone materiały i nie ma żadnych zobowiązań wobec biblioteki.
 7. Zarejestrowani czytelnicy mają prawo do:
  • wypożyczania zbiorów,
  • korzystania z licencjonowanych zbiorów elektronicznych, do których biblioteka opłaciła dostęp,
  • korzystania ze zbiorów bibliotecznych na miejscu,
  • używania za wiedzą i zgodą bibliotekarza własnego przenośnego komputera, przy czym Biblioteka nie ponosi odpowiedzialności za jego ewentualne uszkodzenie, kradzież lub utratę danych,
  • uzyskania bezpłatnej informacji bibliotecznej, bibliograficznej i rzeczowej,
  • zgłaszania do dyrekcji Biblioteki uwag, propozycji, wniosków, zażaleń w formie ustnej lub pisemnej. Odpowiedzi na pisemne wnioski i zażalenia udziela się w trybie przewidzianym przepisami prawa administracyjnego.

 

§ 3

Odpowiedzialność czytelnika za wypożyczone materiały biblioteczne

 

 1. Czytelników obowiązuje:
  • troskliwe obchodzenie się z udostępnionymi materiałami, m.in. zakaz podkreślania, kalkowania, pisania uwag na marginesach, używania książek i czasopism jako podkładek przy pisaniu itp.
  • ochrona wypożyczonych materiałów przed uszkodzeniami mechanicznymi i wilgocią,
  • sprawdzenie stanu materiałów bibliotecznych przed ich wypożyczeniem. Zauważone uszkodzenia, np. podkreślenia, wyrwane strony, pęknięcia, zarysowania itp. należy zgłosić bibliotekarzowi, który jest zobowiązany do ich odnotowania w uwagach odnoszących się do wypożyczanej/udostępnianej jednostki zbioru. Za braki i uszkodzenia stwierdzone przy zwrocie, a nie zgłoszone uprzednio odpowiada czytelnik dokonujący zwrotu.
 2. W przypadku uszkodzenia lub zagubienia wypożyczonych materiałów czytelnik jest zobowiązany:
  • odkupić takie same lub po uzgodnieniu z bibliotekarzem inne o nie mniejszej wartości i przydatne bibliotece,
  • jeśli odkupienie jest niemożliwe czytelnik płaci ekwiwalent pieniężny, ustalany każdorazowo przez bibliotekarza, w wysokości co najmniej aktualnej ceny rynkowej uszkodzonego/zagubionego materiału,
  • jeśli możliwa jest naprawa uszkodzonych materiałów, czytelnik ponosi jej koszty.
 3. Czytelnik ponosi dodatkowo koszty oprawy, jeśli zgubiony/uszkodzony materiał posiadał oprawę introligatorską lub inną oraz koszt kodu kreskowego w załączniku nr 2.
 4. W przypadku zagubienia części wypożyczonego dzieła czytelnik odkupuje taką samą część lub całość dzieła.
 5. Jeśli uszkodzenie/zagubienie wypożyczonych materiałów bibliotecznych nastąpiło wskutek wypadku losowego (np. pożar, kradzież, powódź), Biblioteka może odstąpić od odszkodowania na pisemny wniosek czytelnika, uzupełniony dokumentem wystawionym przez uprawnione organa.
 6. Czytelnik jest zobowiązany do zwrotu wypożyczonych materiałów w terminach określonych w §4 pkt 11. Za niedotrzymanie terminu zwrotu naliczane są opłaty w wysokości określonej w załączniku nr 1.
 7. Biblioteka wysyła listem poleconym z potwierdzeniem odbioru jedno wezwanie do zwrotu wypożyczonych materiałów. Wezwanie dotyczące czytelników nieletnich adresowane jest do rodziców lub opiekuna prawnego.
 8. Wobec czytelników, którzy mimo wysłanego monitu nie wywiązują się z zobowiązań określonych Regulaminem, Biblioteka może dochodzić roszczeń korzystając z pośrednictwa firmy windykacyjnej i na drodze sądowej, bez dodatkowego wezwania do uregulowania zobowiązań.

 

§ 4

Wypożyczanie zbiorów długoterminowe

 

 1. Wypożyczanie książek (tradycyjnych i mówionych) jest bezpłatne. Za wypożyczenie szczególnie cennych i rzadkich książek i innych mediów, od wszystkich czytelników pobiera się kaucję, nie niższą niż aktualna wartość wypożyczanego materiału.
 2. Kaucja jest zwracana po uregulowaniu wszystkich zobowiązań wobec biblioteki.
 3. Kaucja nie podlega oprocentowaniu.
 4. Nie odebrana kaucja po 36 miesiącach stanowi dochód biblioteki.
 5. Czytelnik może wypożyczyć w całej sieci Biblioteki Publicznej w Gołdapi maksymalnie:
  • 15 książek (tradycyjnych i mówionych)
  • 10 innych mediów
  • 5 książek lub innych mediów, w przypadku wypożyczeń za kaucją.
 6. Bibliotekarz może zwiększyć liczbę wypożyczanych jednorazowo mediów, jeśli pozwala na to zasobność zbioru.
 7. Warunkiem wypożyczenia kolejnych książek i/lub innych mediów jest terminowy zwrot wcześniej wypożyczonych.
 8. Bibliotekarz odmawia wypożyczenia materiałów bibliotecznych, jeśli czytelnik ma zobowiązania finansowe wobec Biblioteki wynikające z niedotrzymania postanowień niniejszego regulaminu.
 9. Poszczególne media wypożyczane są na następujące okresy:
  • książki i programy edukacyjne – na 1 miesiąc,
  • książki mówione na 2 tygodnie,
  • gry komputerowe, muzyka, filmy na tydzień,
 10. Bibliotekarz może skrócić okres wypożyczenia mediów, na które istnieje duże zapotrzebowanie użytkowników, a w uzasadnionych przypadkach może prosić o zwrot mediów przed terminem.
 11. Na prośbę czytelnika jest możliwe przedłużenie terminu zwrotu wypożyczonych książek. Prolongaty można dokonać dwukrotnie, maksymalnie po 30 dni, u dyżurnego bibliotekarza, w której wypożyczono materiały (osobiście, telefonicznie, pocztą elektroniczną), najpóźniej w dniu upływu terminu zwrotu książki. Przedłużenia terminu zwrotu można dokonać też internetowo poprzez swoje konto czytelnicze, jednak nie później niż w przeddzień terminu zwrotu wypożyczonych książek.
 12. Przesunięcia terminu zwrotu innych mediów można dokonać jednorazowo o okres taki jak przy pierwszym wypożyczeniu.
 13. Prolongata nie jest udzielana:
  • gdy czytelnik nie zwrócił w terminie innych wypożyczonych materiałów (książek i innych mediów),
  • gdy czytelnik ma nie uregulowane inne zobowiązania wobec biblioteki,
  • w przypadku, gdy na dany materiał czekają inni czytelnicy.
 14. Termin zwrotu wypożyczanych materiałów przypadający na dzień zamknięcia biblioteki jest automatycznie przesuwany na pierwszy dzień jej otwarcia przypadający po tym terminie.
 15. Czytelnik przetrzymujący wypożyczone materiały ponad termin ustalony w regulaminie, zobowiązany jest do uiszczenia opłat wymienionych w załączniku nr 1. Do czasu zwrotu wypożyczonych materiałów i uregulowania zobowiązań finansowych wobec biblioteki, czytelnik nie może wypożyczać kolejnych książek i innych mediów.
 16. W razie braku poszukiwanych książek w gminnych bibliotekach czytelnik może prosić o ich sprowadzenie w ramach wypożyczeń międzybibliotecznych. W takim wypadku czytelnik ponosi koszty korespondencji i przesyłki.
 17. Książki wypożyczone z innych bibliotek są udostępniane wyłącznie na miejscu w Bibliotece, która zrealizowała zamówienie czytelnika.

 

§ 5

Wypożyczanie krótkoterminowe „na noc”

 

 1. W ramach wypożyczeń krótkoterminowych wypożycza się książki z księgozbiorów czytelnianych i inne materiały zakwalifikowane do tej formy wypożyczeń.
 2. Czytelnik korzystający z tej formy wypożyczeń:
  • wypełnia rewers na każdą wypożyczaną książkę
  • wpłaca bibliotekarzowi kaucję nie niższą niż aktualna wartość książki
 3. Wypożyczenia krótkoterminowe można realizować najwcześniej 30 minut przed zamknięciem Biblioteki, w której czytelnik ma zamiar dokonać wypożyczenia.
 4. Wypożyczone materiały należy zwrócić najpóźniej o godzinie otwarcia w dniu następnym. Materiały wypożyczone w sobotę czytelnik jest zobowiązany zwrócić najpóźniej w dzień i o godzinie otwarcia Biblioteki.
 5. Czytelnik może wypożyczyć na noc nie więcej niż 5 książek lub innych mediów, wpłacając na każde z nich stosowną kaucję.
 6. Terminu zwrotu materiałów wypożyczonych na noc nie przedłuża się.
 7. W przypadku niedotrzymania terminu zwrotu pobierana jest opłata wyszczególniona w załączniku nr 1. Czytelnik traci też prawo do tej formy wypożyczeń.
 8. Wpłacona przez czytelnika kaucja przepada na rzecz biblioteki, jeśli czytelnik nie zwróci wypożyczonych materiałów w ciągu dwóch tygodni od ustalonego w regulaminie terminu zwrotu (§5, pkt5).

 

§ 6

Udostępnianie zbiorów w czytelniach

 

 1. Wszystkie osoby korzystające z czytelni wpisują się do zeszytu odwiedzin.
 2. Wynoszenie z czytelni materiałów bibliotecznych stanowiących własność biblioteki jest zabronione.
 3. W czytelni można korzystać z materiałów własnych pod warunkiem zgłoszenia ich dyżurującemu bibliotekarzowi.
 4. Czytelnicy mogą wypożyczać do domu czasopisma i gazety, z wyjątkiem:
  • bieżących numerów gazet i czasopism
  • tytułów przeznaczonych do archiwizacji.
  • gazet i czasopism gromadzonych w Dziale Zbiorów Specjalnych.
 5. Liczbę jednorazowo wypożyczonych tytułów gazet i czasopism oraz czas na jaki mogą być wypożyczone określa bibliotekarz, w zależności od popytu na tę usługę.
 6. Czytelnicy mogą wypożyczać z czytelni materiały zakwalifikowane do wypożyczeń krótkoterminowych, na zasadach określonych w § 5.

 

§ 7

Korzystanie z Internetu i sprzętu komputerowego

 

 1. Osoby korzystające z komputerów wpisują się do rejestru odwiedzin.
 2. Rozpoczęcie i zakończenie pracy przy komputerze następuje za pośrednictwem bibliotekarza.
 3. Zabrania się korzystania z własnego oprogramowania oraz wprowadzania jakichkolwiek zmian w konfiguracji sprzętu i oprogramowania zainstalowanego na dysku twardym.
 4. Zabronione jest korzystanie ze stron www i z materiałów własnych zawierających treści sprzeczne z prawem i zasadami współżycia społecznego.
 5. Użytkownicy bezpłatnie korzystają ze stanowisk komputerowych biblioteki do jednej godziny (jeśli ktoś oczekuje w kolejce do skorzystania ze stanowiska komputerowego wtedy następuje zmiana).
 6. Bibliotekarz ma prawo monitorowania aktualnie wykonywanych przez użytkownika prac.
 7. Bibliotekarz ma prawo odmówić dostępu do komputera użytkownikowi, który naruszy zasady korzystania z Internetu i/lub komputera.
 8. Czytelnik może korzystać w bibliotece z własnego komputera zasilanego baterią (nie może korzystać z bibliotecznych gniazd sieciowych i elektrycznych).
 9. Korzystający może wydrukować wybrane strony lub zapisać wyniki poszukiwań na płycie CD zakupionej u bibliotekarza lub własnym dysku wymiennym, jeśli nie jest to sprzeczne z prawem autorskim. Za tę usługę ponosi opłatę zgodnie z załącznikiem nr 3.
 10. W oddziałach dla dzieci pierwszeństwo korzystania ze stanowisk komputerowych mają dzieci i młodzież do ukończenia szkoły podstawowej.

 

§ 8

Usługi reprograficzne

 

 1. Użytkownik ma prawo, w granicach określonych przez prawo autorskie i wyłącznie na użytek prywatny, do reprodukowania materiałów bibliotecznych, które może się odbywać jedynie na terenie biblioteki, poprzez:
  • kserokopiowanie
  • skanowanie i wykonywanie wydruków
  • skanowanie i nagrywanie na nośnikach cyfrowych.
 2. Zgodę na sporządzenie kopii wyraża każdorazowo dyżurujący bibliotekarz.
 3. Nie wykonuje się odbitek kserograficznych i innych kopii:
  • publikacji chronionych prawem autorskim
  • pełnego tekstu książek
  • publikacji w złym stanie technicznym lub nie nadających się do kopiowania z innych powodów
  • druków rzadkich, cennych i szczególnie chronionych.
 4. Za wiedzą i zgodą bibliotekarza czytelnik może – w granicach określonych przez prawo autorskie – wykonywać zdjęcia fragmentów publikacji własnym aparatem cyfrowym. Czynność ta nie może zakłócać warunków pracy innym czytelnikom.
 5. Ceny usług reprograficznych określa załącznik nr 3.

 

§ 9

Przepisy końcowe

 1. Bibliotekarz na życzenie czytelnika udziela informacji o książkach, przyjmuje zamówienia na książki wypożyczone przez innych czytelników, pomaga w doborze literatury, korzystaniu z katalogów, wydawnictw informacyjnych, urządzeń technicznych itp.
 2. Użytkownicy mogą korzystać bezpłatnie z bibliotecznej oferty kulturalnej i edukacyjnej.
 3. Czytelnik ma obowiązek przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu.
 4. Wobec czytelników naruszających zasady Regulaminu można zastosować następujące sankcje:
  • czasowe lub całkowite pozbawienie prawa do korzystania z Biblioteki
  • skierowanie egzekucji nie zwróconych materiałów bibliotecznych i opłat należnych z tytułu przetrzymania wypożyczonych mediów do firmy windykacyjnej
  • skierowanie sprawy na drogę postępowania sądowego.
 5. Sprawy sporne rozstrzyga Dyrektor Biblioteki, jego zastępca lub osoba upoważniona przez Dyrekcję.
 6. Sprawy nie uregulowane niniejszym Regulaminem rozstrzyga Dyrektor Biblioteki.
 7. Regulamin niniejszy wraz z załącznikami wchodzi w życie z dniem 04.04.2016 r.

 

Gołdap, dnia 04.04.2016 r.

 

 

Załącznik nr 1 do Regulaminu

Opłaty za przekroczenie terminu zwrotu książek
i innych mediów wypożyczanych poza bibliotekę

 1. Biblioteka pobiera następujące opłaty:
  1. 0,30 zł – za każdy dzień przekroczenia terminu zwrotu jednej książki wypożyczonej w systemie wypożyczeń długoterminowych,
  2. 10,00 zł – za każdy dzień przekroczenia terminu zwrotu książki wypożyczonej w systemie wypożyczeń krótkoterminowych („na noc”),
  3. 6,00 zł – opłata manipulacyjna za każde wysłane upomnienie w sprawie zwrotu książek i innych materiałów.
 2. Czytelnik otrzymuje pokwitowanie wniesienia opłaty.
 3. W uzasadnionych przypadkach czytelnik ma prawo odwołania się do Dyrektora Biblioteki.

 

Załącznik nr 2 do Regulaminu

Opłaty za zagubienie lub zniszczenie materiałów bibliotecznych

 1. W przypadku zagubienia lub zniszczenia książki lub innego materiału bibliotecznego czytelnik odkupuje taki sam lub inny uzgodniony z bibliotekarzem, przydatny bibliotece, o wartości nie mniejszej niż materiał zagubiony/zniszczony. Wartość zagubionego/zniszczonego materiału powinna uwzględniać dodatkowo koszt oprawy (introligatorskiej lub folii ochronnej), jeśli książka ją posiadała oraz kodu kreskowego.
 2. W wyjątkowych sytuacjach bibliotekarz może przyjąć za zagubione/zniszczone materiały biblioteczne ekwiwalent pieniężny, który pokryje koszty zakupu i oprawy nowej książki lub innych mediów.
 3. Jeśli możliwa jest naprawa uszkodzonego przez czytelnika materiału bibliotecznego, czytelnik ponosi jej koszty, jednak nie mniej niż 10 zł
 4. Opłata za zniszczenie kodu kreskowego wynosi 2,00 zł
 5. Zryczałtowana oprawa introligatorska wynosi 10,00 zł
 6. Opłata za folię ochronną wynosi 1 zł

 

Załącznik nr 3 do Regulaminu

Opłaty za korzystanie z komputerów

 1. Korzystanie z komputerów i Internetu jest bezpłatne. Czytelnicy ponoszą jednak opłaty za wydruki lub zapisy na nośniku elektronicznym:

a) drukowanie/ kopiowanie

– strona A4 – czarny – 0,30 zł
– strona A4 – kolor – 1,50 zł – 3,00 zł

 1. b) skanowanie

– skanowanie (1 przebieg skanera ) – 0,20 zł

 1. c) zapis wyników poszukiwań lub efektów pracy

– na nośniku zakupionym u bibliotekarza 2,00 zł (w tym cena nośnika)
– na nośniku czytelnika bezpłatnie