Biblioteka Publiczna w Gołdapi zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej strony internetowej Biblioteki Publicznej w Gołdapi.

Data publikacji strony internetowej: 2008-03-05
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-12-08

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

– filmy nie posiadają napisów dla osób niesłyszących,
– brak opisów alternatywnych zdjęć,
– zamieszczone na stronie publikacje w formie plików PDF nie są dostępne cyfrowo.

Strona posiada następujące ułatwienia dla osób z niepełnosprawnościami:

– wersję kontrastową,
– elementy tekstowe z możliwością zmiany rozmiaru czcionki dla całego szablonu strony,
– możliwość przechodzenia między elementami strony za pomocą klawisza TAB,

Oświadczenie sporządzono dnia: 2021-01-25

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt.

Email: bpgoldap@bpgoldap.pl

Telefon: + 48 87 615 03 65

Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

  1. Biblioteka Publiczna w Gołdapi, ul. Partyzantów 31

Dla użytkowników Biblioteki są 2 wejścia:

  • od ul. Partyzantów (główne) – schody przed wejściem głównym, 4 stopnie zapewniona pochylnia oraz platformę ruchomą dla osób niepełnosprawnych, którą obsługuje pracownik zostały oznakowane krawędzi schodów, biblioteka mieści się w budynku współużytkowanym z innymi instytucjami, oraz wejście z tyłu budynku do którego prowadzi stopień i wewnątrz znajdują się schody bez podjazdu dla wózków.

Z poziomu parteru wszystkie kondygnacje budynku wyposażone są w windę, panel sterujący przed wejściem umieszczony na poprawnej wysokości, winda wspierana jest informacją dźwiękową i świetlną dotyczącą przyjazdu windy, brak komunikatów dźwiękowych w windzie, zapewniona odpowiednia szerokość korytarza przed wejściem do windy, przyciski wspomagane oznaczeniami dotykowymi, brak wyróżnienia kolorystycznego przycisku oznaczającego parter; drzwi otwierane automatycznie.

Na parterze znajduje się toaleta dla niepełnosprawnych, drzwi w świetle 90cm, toaleta wyposażona w podstawowe elementy zainstalowane odpowiednio przystosowane miski ustępowe i umywalki, uchwyty ułatwiające korzystanie z urządzeń higieniczno-sanitarnych oraz włączniki światła na odpowiedniej wysokości została zapewniona przestrzeń manewrowa.

Główne punkty obsługi: wypożyczalnia dla dorosłych, wypożyczalnia dla dzieci, czytelnia, dział zbiorów specjalnych i pracownia komputerowa są dostępne bez barier architektonicznych, jednak konieczne jest otwarcie skrzydła drzwi. Posiadamy przenośną pętlę indukcyjną.

Dla osób na wózkach dostępne są wszystkie korytarze i pomieszczenia przeznaczone dla czytelników na parterze i drugim piętrze.

Brak jest informacji wizualnej/dotykowej/głosowej o rozkładzie pomieszczeń.

W budynku nie zastosowano urządzeń i innych środków technicznych do obsługi osób słabosłyszących.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń dla użytkowników można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Nad wejściami nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.

W budynku nie ma pętli indukcyjnych.

Brak dostępności tłumacza języka migowego w formie bezpośredniej oraz za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej.

Przed budynkiem nie ma miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób z niepełnosprawnościami.

  1. Filia w Grabowie, Grabowo 27.

Lokal Filii w Grabowie mieści się w budynku współużytkowanym z innymi instytucjami, do lokalu filii prowadzą schody. Nie ma podjazdu dla wózków, przed skrzydłowymi drzwiami wejściowymi w odległości 90 cm znajdują się drugie drzwi. Osoba niepełnosprawna może wejść do lokalu filii z pomocą pracownika i osoby towarzyszącej, konieczne jest otwarcie skrzydła drzwi.

Dla osób na wózkach dostępne są korytarze, toaleta dla osób niepełnosprawnych wyposażona w podstawowe elementy zainstalowane odpowiednio przystosowane miski ustępowe i umywalki, uchwyty ułatwiające korzystanie z urządzeń higieniczno-sanitarnych oraz włączniki światła na odpowiedniej wysokości została zapewniona przestrzeń manewrowa.

W bibliotece nie ma pętli indukcyjnej, informacji głosowych, oznaczeń brajla oraz oznaczeń kontrastowych lub w powiększonym druku dla osób niewidomych i słabowidzących.

Przed budynkiem nie wyznaczono miejsca parkingowego dla osób niepełnosprawnych.

Do budynku i filii można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Nie ma możliwości skorzystania na miejscu z tłumacza języka migowego ani z tłumacza online.

  1. Izba regionalna pod nazwą „Muzeum Ziemi Gołdapskiej im. M.M. Ratasiewicza”, ul. Partyzantów 31 B

Do izby regionalnej prowadzi główne wejście od ulicy Partyzantów do budynku prowadzi chodnik i jest bramka, konieczna jest pomoc w otwarciu, do wejścia prowadzą schody oraz podjazd dla wózków. Do izby można wjechać na wózku z pomocą pracownika lub osoby towarzyszącej ze względu na próg oddzielający izbę od korytarza głównego.

W izbie nie ma pętli indukcyjnej, informacji głosowych, oznaczeń brajla oraz oznaczeń kontrastowych lub w powiększonym druku dla osób niewidomych i słabowidzących.

Przed budynkiem nie wyznaczono miejsca parkingowego dla osób niepełnosprawnych.

Do izby można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Brak dostępności tłumacza języka migowego w formie bezpośredniej oraz za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej. Po wcześniejszym zgłoszeniu możliwość obsługi w tej formie komunikacji z przeszkolonym pracownikiem.

W zakresie dostępności informacyjno-komunikacyjnej:

Biblioteka Publiczna w Gołdapi, ul. Partyzantów 31

Wszyscy pracownicy pierwszego kontaktu zostali przeszkoleni z zasad obsługi użytkowników ze szczególnymi potrzebami – użytkownicy z niepełnosprawnością.

Filia w Grabowie, Grabowo 27

Pracownik pierwszego kontaktu został przeszkolony z zasad obsługi użytkowników ze szczególnymi potrzebami – użytkownicy z niepełnosprawnością.

Izba regionalna  pod nazwą „Muzeum Ziemi Gołdapskiej im. M.M. Ratasiewicza”, ul. Partyzantów 31 B

Pracownik pierwszego kontaktu ukończył kurs Polskiego Języka Migowego oraz został przeszkolony z zasad obsługi użytkowników ze szczególnymi potrzebami – użytkownicy z niepełnosprawnością.