Ochrona danych osobowych

OGÓLNA KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO” art. 13 ust. 1 i 2), informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych.

 1. Administrator Danych Osobowych
  Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Bibliotece Publicznej w Gołdapi jest Dyrektor Biblioteki Publicznej w Gołdapi, ul. Partyzantów 31, 19-500 Gołdap.
 2. Inspektor Ochrony Danych
  Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym można kontaktować się pisemnie na adres Administratora oraz poprzez e-mail ([email protected]). Szczegółowe dane kontaktowe umieszczone są na stronie internetowej administratora, tj. bpgoldap.pl/kontakt.
 3. Cel przetwarzania danych oraz podstawa prawna
  Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu/celach:

  • Wykonywania zadań w interesie publicznym (art. 6 ust. 1 lit e RODO), o których mowa przede wszystkim w ustawie o bibliotekach i służą do następujących celów:
   1. udostępniania i wypożyczania materiałów bibliotecznych,
   2. zapewnienia ochrony udostępnianych i wypożyczanych materiałów,
   3. dokumentowania prowadzonej działalności oraz informowania o niej, co obejmuje również przetwarzanie w celach archiwalnych w interesie publicznym.
  • Wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Bibliotece (art. 6 ust. 1 lit c RODO). Są to obowiązki, o których mowa w ustawie o finansach publicznych, w ustawie o statystyce publicznej oraz w ustawie o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne) i służą do następujących celów:
   1. dochodzenia ewentualnych roszczeń prawnych,
   2. opracowywania statystyk dotyczących działalności Biblioteki,
   3. zapewnienia bezpieczeństwa sieci i systemów informatycznych Biblioteki.
  • Realizacji umów zawartych z kontrahentami Biblioteki (art. 6 ust. 1 lit b RODO), np.:
   1. umowa nieodpłatnego przekazania materiałów bibliotecznych,
   2. protokołów przekazania w depozyt lub dar eksponatów muzealnych,
   3. protokołów wpływu zbiorów bibliotecznych.
  • W pozostałych przypadkach Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody (art. 6 ust. 1 lit a RODO) w następujących celach:
   1. powiadamiania o terminach zwrotu materiałów bibliotecznych, powiadamiania o możliwości odbioru zamówionych materiałów oraz prowadzenia korespondencji o podobnym charakterze,
   2. przekazywania informacji o działalności kulturalno-oświatowej Biblioteki,
   3. przeprowadzania relacji multimedialnych z organizowanych przez Bibliotekę imprez (konkursów, wystaw, spotkań klubowych, itp).
 1. Kategorie odbiorców danych
  W związku z przetwarzaniem danych w celach o których mowa w pkt 3 odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być:

  • Organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa,
  • Inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Biblioteką przetwarzają dane osobowe dla których Administratorem jest Dyrektor Biblioteki, np.:
   1. podmiot utrzymujący na swoich serwerach system biblioteczny,
   2. podmiot świadczący usługi hostingowe.
 1. Okres przechowywania danych
  Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt 3, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa, w tym przepisów o archiwizacji.
 2. Przysługujące Pani/Panu prawa
  Osobie, której dane dotyczą, przysługują następujące prawa:

  • Prawo żądania dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo przenoszenia danych. Dopuszczalność korzystania z poszczególnych praw zależy od podstawy prawnej konkretnego przetwarzania.
  • Udzielona zgoda może być w dowolnym momencie wycofana, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed wycofaniem.
  • Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
 3. Wymóg / dobrowolność podania danych
  Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Odmowa podania danych skutkuje odmową zapisu do Biblioteki lub brakiem możliwości korzystania z jej usług.
 4. Przetwarzanie zautomatyzowane
  Pani/Pana dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.