OGÓLNA KLAUZULA INFORMACYJNA
O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO” art. 13 ust. 1 i 2), informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych.

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Bibliotece Publicznej w Gołdapi jest Dyrektor Biblioteki Publicznej w Gołdapi, ul. Partyzantów 31, 19-500 Gołdap, kontakt e-mail: bpgoldap@bpgoldap.pl.
 2. Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych nadzorującego prawidłowość przetwarzania danych osobowych, z którym można skontaktować się za pośrednictwem adresu e-mail: iod@egoldap.pl
 3. Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie:
  1. 6 ust. 1 lit. e RODO – przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym, tj. w związku z prowadzoną działalnością statutową szczególnie na podstawie Ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach oraz Ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej. Zadania realizowane w w/w celu obejmują w szczególności:
   • udostępnianie i wypożyczanie materiałów bibliotecznych;
   • organizowanie imprez kulturalno – edukacyjnych (np. spotkania literackie z autorami, odczyty, promocje literatury, spotkania muzyczne, wykłady, spotkania z ciekawymi ludźmi, wystawy, warsztaty, kursy, lekcje biblioteczne i zajęcia tematyczne);
   • prowadzenie tematycznych klubów, kół zainteresowań (np. Dyskusyjny Klub Książki, Klub Miłośników i Kolekcjonerów Gier Planszowych, itp.);
   • realizacja innych zadań w dziedzinie upowszechniania kultury, edukacji i oraz aktywizacji społeczności lokalnej;
   • dokumentowanie prowadzonej działalności oraz informowanie o niej, co obejmuje również przetwarzanie w celach archiwalnych w interesie publicznym;
  2. 6 ust. 1 lit. c RODO – przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze. Są to obowiązki, o których mowa w ustawie o finansach publicznych, w ustawie o statystyce publicznej oraz w ustawie o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne i służą do następujących celów:
   • zapewnienia ochrony udostępnianych i wypożyczanych materiałów;
   • opracowywania statystyk dotyczących działalności Biblioteki;
   • zapewnienia bezpieczeństwa sieci i systemów informatycznych Biblioteki;
  3. 6 ust. 1 lit. b RODO – w celu zawarcia i realizacji umów, np.:
   • umowa nieodpłatnego przekazania materiałów bibliotecznych;
   • protokołów przekazania w depozyt lub dar eksponatów muzealnych;
   • protokołów wpływu zbiorów bibliotecznych;
  4. 6 ust. 1 lit. f RODO – w celu realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora, tj.:
   • zapewnienia bezpieczeństwa użytkowników, uczestników imprez, pracowników i mienia Administratora poprzez zastosowanie monitoringu wizyjnego, zgodnie z art. 108a Ustawy Kodeks pracy;
   • dochodzenia ewentualnych roszczeń prawnych;
  5. 6 ust. 1 lit. a RODO – na podstawie zgody udzielonej w celach określonych każdorazowo w przekazywanych formularzach zgody, tj. w celu:
   • powiadamiania o terminach zwrotu materiałów bibliotecznych, powiadamiania o możliwości odbioru zamówionych materiałów oraz prowadzenia korespondencji o podobnym charakterze;
   • przekazywania informacji o działalności kulturalno – edukacyjnej Biblioteki,
   • promowania działalności Administratora, w szczególności dotyczących prowadzonych kół zainteresowań i organizowanych imprez, poprzez udostępnianie informacji wraz z wizerunkiem uczestników na oficjalnych stronach internetowych Administratora, oraz na stronach lokalnych mediów;
 4. Dostęp do danych osobowych wewnątrz struktury organizacyjnej Administratora będą mieć wyłącznie upoważnieni pracownicy Administratora i tylko w zakresie niezbędnym do realizacji obowiązków służbowych. Odbiorcami danych osobowych będą również:
  1. organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;
  2. podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Biblioteką przetwarzają dane osobowe dla których Administratorem jest Dyrektor Biblioteki, (np. podmiot utrzymujący na swoich serwerach system biblioteczny, podmiot świadczący usługi hostingowe);
  3. dane przetwarzane w celach promocyjnych Administratora będą udostępniane na oficjalnych stronach internetowych Administratora, tablicach informacyjnych, gazetkach, kronikach lub na stronach internetowych mediów (w szczególności lokalnych).
 5. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt 3, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa, w tym przepisów o archiwizacji.
  Dane osobowe pozyskane w drodze monitoringu wizyjnego będą przechowywane do 3 miesięcy od dnia nagrania, następnie będą automatycznie kasowane.
 6. W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych (lub danych dzieci), przysługują Państwu następujące prawa (dopuszczalność korzystania z poszczególnych praw zależy od podstawy prawnej konkretnego przetwarzania):
  1. żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych oraz danych swoich dzieci, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych;
  2. w przypadku danych przetwarzanych na podstawie zgody, mają Państwo prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
  3. mają Państwo prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli uznają Państwo, iż przetwarzanie przez Administratora Państwa danych osobowych narusza przepisy dot. ochrony danych osobowych;
 7. Podanie danych osobowych w celu wypełnienia przez Administratora obowiązku prawnego jest wymogiem ustawowym. Podanie pozostałych danych jest dobrowolne, jednak niezbędne do zrealizowania zamierzonych celów. Brak ich podania będzie skutkował brakiem możliwości zawarcia umowy i świadczenia usług związanych z działalnością statutową Administratora.
 8. Państwa dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

 

Klauzula informacyjna przy przekazywaniu w depozyt