Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej: RODO) (Dz. Urz. UE L119/1) informujemy, że:

 1. Administratorem danych osobowych zebranych w wyniku działania monitoringu wizyjnego jest Dyrektor Biblioteki Publicznej w Gołdapi, z siedzibą przy ul. Partyzantów 31, 19-500 Gołdap (dalej BP), kontakt e-mailowy: bpgoldap@bpgoldap.pl, bpgoldap.pl.
 2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych nadzorującego prawidłowość przetwarzania danych osobowych, z którym można skontaktować się za pośrednictwem adresu e-mail: iod@egoldap.pl. Szczegółowe dane kontaktowe dostępne są na stronie www Administratora.
 3. Dane osobowe w postaci wizerunku są przetwarzane w wyniku wprowadzenia monitoringu wizyjnego na terenie BP. Obszar objęty monitoringiem obejmuje ciągi komunikacyjne (korytarze), pomieszczenia biblioteczne zlokalizowane w budynku głównym przy ul. Partyzantów 31, wejścia do budynków muzealnych znajdujących się przy ul. Partyzantów 31B oraz Kościuszki 31B.
 4. Dane osobowe są przetwarzane na podstawie:
  1. 6 ust. 1 lit. e RODO – przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym, tj w celu ochrony zasobów bibliotecznych (art. 4 ust. 1 pkt. 1 i art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach)
  2. 6 ust. 1 lit. f RODO – w celu realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora, tj. zapewnienia bezpieczeństwa użytkowników, uczestników imprez, pracowników i mienia Administratora, zgodnie z art. 222 Ustawy Kodeks pracy oraz w celu dochodzenia ewentualnych roszczeń prawnych;
 5. Dostęp do danych osobowych zgromadzonych w drodze prowadzenia monitoringu wizyjnego wewnątrz struktury organizacyjnej BP będą mieć wyłącznie upoważnieni pracownicy i tylko w zakresie niezbędnym do realizacji obowiązków służbowych. Odbiorcami danych w uzasadnionych przypadkach mogą być podmioty upoważnione z mocy prawa (np. Policja) oraz inne osoby, które wykażą potrzebę uzyskania dostępu do nagrań (np. osoby poszkodowane w sytuacjach zarejestrowanych przez kamery).
 6. Dane osobowe pozyskane w drodze prowadzenia monitoringu wizyjnego będą przechowywane do 3 miesięcy od dnia nagrania, następnie będą automatycznie kasowane poprzez nadpisywanie.
 7. Mają Państwo prawo żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz anonimizacji wizerunku.
 8. Mają Państwo prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli uznają Państwo, iż przetwarzanie przez Administratora Państwa danych osobowych narusza przepisy dotyczące ochrony danych osobowych.
 9. Wejście na oznaczony teren BP jest równoznaczne z rozpoczęciem przetwarzania Państwa danych w zakresie wizerunku.