SUWALSKIE LIMERYKI ED.8,2014

SUWALSKlE  LlMERYKl  LATEM

Vlll EDYCJA

Regulamin konkursu literackiego

ORGANIZATORZY:

Biblioteka Publiczna im. Marii Konopnickiej w Suwałkach
Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich
Stowarzyszenie Kulturalne „Bibliofil”


HONOROWY PATRONAT:

Czesław Renkiewicz – Prezydent Miasta Suwałk
Szczepan Ołdakowski – Starosta Powiatu
Suwalskiego

PATRONAT MEDIALNY:

„DwuTygodnik Suwalski”, Radio 5, suwalki.info          

CELE KONKURSU:

– Popularyzacja poezji, a zwłaszcza tak mało znanej formy literackiej jaką jest limeryk *
– Uhonorowanie Roku Oskara Kolberga”w 200. rocznicę urodzin folklorysty, etnografa i kompozytora.
– Promocja Suwałk oraz Suwalszczyzny na mapie kulturalnej Polski.
– Odkrywanie i wspieranie talentów literackich rodzimych i przyjezdnych, choćby na jedno lato.
– Wzbogacanie codzienności o uśmiech i radość płynącą z twórczości literackiej.

ZASADY UCZESTNICTWA:

– Konkurs ma charakter otwarty – może do niego przystąpić każdy bez względu na wiek lub miejsce zamieszkania, przynależność lub nie, do związków twórczych.
– Warunkiem jest zaprezentowanie 1 do 5 utworów – tekstów humorystycznych, satyrycznych w formie limeryku.
– Tematyka limeryków napisanych na konkurs powinna być związana z Suwałkami i Suwalszczyznąnazwy geograficzne
W tej edycji konkursu, ze względu na jej patrona, specjalnie cenione będą utwory zawierające elementy gwary suwalskiej.
– Prace konkursowe nie mogą być wcześniej publikowane i nagradzane w konkursach literackich.
– Prace konkursowe (w 3 egzemplarzach) należy dostarczyć do dnia 31 lipca 2014 r. na adres:

                 Biblioteka Publiczna im. Marii Konopnickiej
               ul. Emilii Plater 33A , 16-400 Suwałki

z dopiskiem na kopercie:

Konkurs „Suwalskie limeryki latem. VIII Edycja”.

– Nadesłane wiersze powinny być opatrzone hasłem (pseudonimem literackim).
– Dane o autorze : imię, nazwisko, wiek, adres i numer telefonu, adres mailowy, zawód (w przypadku uczniów nazwę szkoły), należy umieścić
w osobnej kopercie opatrzonej takim samym hasłem i dołączyć do pracy.


NAGRODY:

– Dla laureatów konkursu przewidziane są atrakcyjne nagrody. Wszyscy finaliści otrzymają dyplomy.

Główną Nagrodą Konkursu będzie przyznanie najlepszemu twórcy – Pióra Prezydenta Suwałk.

– O terminie i miejscu uroczystego podsumowanie konkursu i wręczenia nagród wszyscy uczestnicy zostaną powiadomieni listownie (pocztą elektroniczną) lub telefonicznie.
– Wyniki konkursu zostaną podane do wiadomości publicznej także na stronie internetowej Biblioteki. Wytypowane przez Jury wiersze będą   publikowane w wydawnictwach, mediach, stronach internetowych w celu promocji uzdolnionych twórców oraz regionu.
– Dane osobowe wszystkich uczestników pozyskane dla celów konkursu nie będą udostępniane osobom trzecim. Organizatorzy nie zwracają nadesłanych prac, natomiast w stosunku do wyróżnionych i nagrodzonych utworów zastrzegają sobie prawo ich prezentacji i publikacji bez honorarium za prawa autorskie na stronach internetowych, w mediach tylko w celu promocji uzdolnionych twórców.
– W sprawach nie ujętych w Regulaminie decyzję podejmuje organizator konkursu.

Szczegółowych informacji pod nr tel. 87 565-62-46 udzielają:
Maria Kołodziejska lub Małgorzata Czerucka

 

*Limerykminiaturka liryczna; nonsensowny, groteskowy wierszyk o skodyfikowanej budowie – pięć wersów o stałej liczbie sylab akcentowanych, układ rymów aabba, zwykle żeńskich, trzeci i czwarty wers krótsze od pozostałych (zwykle o 2-3 sylaby akcentowane), nazwa geograficzna w klauzuli pierwszego wersu (podstawa rymu a).

SUWALSKIE-LIMERYKI-ED.8-2014             Maria Konopnicka