Regulamin konkursu plastycznego „NARYSUJĘ CI BAJKĘ .. ”

I. Postanowienia ogólne

§1

1. Niniejszy Regulamin określa zasady konkursu plastycznego „NARYSUJE CI BAJKĘ…” realizowanego w ramach kampanii „Kieruj się rozsądkiem”, zwanego dalej „Konkursem”.

2. Organizatorami konkursu są:

– Komenda Powiatowa Policji w Gołdapi,
– Biblioteka Publiczna w Gołdapi,

zwani dalej „Organizatorem”.

3. Celem konkursu jest:

a) popularyzacja wiedzy na temat bezpieczeństwa,
b) edukacja bezpiecznych zachowań w ruchu drogowym,
c) podkreślenie znaczenia znajomości przepisów ruchu drogowego oraz uświadomienie dzieciom zagrożeń z jakimi mogą spotkać się na drodze

4. Konkurs prowadzony jest na terenie powiatu gołdapskiego.

5. Konkurs trwa od 01 do 20 listopada 2014 roku

II. Uczestnictwo w konkursie

§2.

1. Uczestnikiem konkursu może być każde dziecko uczące się w szkole podstawowej na terenie powiatu gołdapskiego w kategorii wiekowej klas I.

III. Zasady konkursu

§3.

1. Każdy uczestnik może dokonać jednego zgłoszenia.
2. Uczestnik w ramach konkursu może wykonać jedną pracę plastyczną.
3. Uczestnik musi wykonać pracę samodzielnie.
4. Praca powinna być zgodna z treścią bajek nagrodzonych w ramach konkursu literackiego pn.: „OPOWIEM CI BAJKĘ…”
5. Prace należy wykonać na papierze formatu A3 dowolną techniką (bez materiałów sypkich i odpadających).
6. Nie należy rolować i oprawiać prac.
7. Organizatorzy nie odsyłają prac i stają się one ich własnością.
8. Do każdej pracy prosimy dołączyć dane uczestnika oraz zgodę opiekuna prawnego dziecka na przetwarzanie danych osobowych, publikowanie i reprodukowanie (wg załączonego wzoru).

IV. Przebieg konkursu:

§4.

1. W miejscach indywidualnie ustalonych ze szkołami z ternu powiatu zostaną zorganizowane spotkania z dziećmi klas I podczas których będą odczytane bajki nagrodzone w konkursie literackim pn.: „OPOWIEM CI BAJKĘ…”
2. Szkoły dostarczą prace konkursowe do Komendy Powiatowej w Policji w Gołdapi lub Biblioteki Publicznej w Gołdapi w nieprzekraczalnym terminie do 20.11.2014 roku.
3. Prace konkursowe zostaną ocenione przez czteroosobową komisję konkursową powołana przez organizatora tj.: 2 członków powoła Komendant Powiatowy Policji w Gołdapi oraz 2 członków komisji powoła Dyrektor Biblioteki Publicznej w Gołdapi.
4. Nagrodami w konkursie jest m.in. publikacja nagrodzonych prac.
5. Lista zwycięzców zostanie opublikowana na stronie internetowej Biblioteki Publicznej w Gołdapi oraz stronie KPP w Gołdapi.
6. Zwycięzcy konkursu dodatkowo zostaną powiadomieni drogą telefoniczną o wygranej oraz sposobie odebrania nagrody.

V. Prawa autorskie.

§5.

1. Z chwilą nadesłania zgłoszenia, na Organizatora przechodzą nieodpłatnie autorskie prawa majątkowe do pracy w zakresie:

a) utrwalania i zwielokrotniania nagrodzonej pracy w części lub w całości tj. wytwarzania egzemplarzy pracy bez względu na zastosowaną technikę, w tym technikę drukarską, reprograficzną, cyfrową, liczby i wielkość nakładu,

b) obrotu oryginałem pracy albo jego egzemplarzami tj. wprowadzenia do obrotu, użyczenia oryginału lub jego egzemplarzy, publicznego udostępniania pracy, rozpowszechniania, wystawiania, wyświetlania drogą elektroniczną, , wykorzystania utworu w części lub w całości w wydawnictwie książkowym, kalendarzu wielo lub jednoplanszowym, publikacjach elektronicznych, w celach informacyjnych, promocyjnych, reklamowych, Public Relations,

c) praw pokrewnych z zastrzeżeniem obowiązku ujawniania nazwiska Autora, do czego Organizator jest upoważniony.

2. Przeniesienie autorskich praw majątkowych do utworu powoduje przeniesienie na Organizatora własności oryginału egzemplarza utworu.
3. Organizatorowi przysługuje prawo do zezwalania na korzystanie i rozporządzanie opracowaniami utworu
4. Organizator niniejszym oświadcza, że akceptuje oświadczenia uczestnika złożone w Zgłoszeniu Konkursowym oraz wyraża zgodna na nieodpłatne nabycie majątkowych praw autorskich do utworu oraz innych praw określonych w niniejszym Regulaminie na zasadach w nim przewidzianych.

VI. Postanowienia końcowe.

§6.

1. Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do zmiany czasu trwania konkursu i warunku udziału w konkursie oraz do jego odwołania bez podania przyczyny.
2. Niniejszy Regulamin dostępny jest na stronie internetowej Biblioteki Publicznej w Gołdapi i KPP w Gołdapi.
3. Nadesłane Zgłoszenia Konkursowe i prace nie podlegają zwrotowi.
4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie rozstrzyga Organizator.


ZGŁOSZENIE DO POWIATOWEGO KONKURSU PLASTYCZNEGO
„NARYSUJĘ CI BAJKĘ..”

Imię i nazwisko uczestnika(proszę wypełnić czytelnie, drukowanymi literami)

…………………………………………………………………………………

Wiek ……………….. klasa …………………………….

Nazwa szkoły …………………………………………………………………

………………………………………………………………………………..

Imię i nazwiska nauczyciela prowadzącego:
………………………………………………………………………………..
Oświadczenie rodziców:

– Dziecko jest autorem pracy i posiada do nich prawa autorskie, nie naruszając praw autorskich osób trzecich,

– Zapoznałem/am się z treścią Regulaminu konkursu i w pełni go akceptuję,

– Wyrażam zgodę na publikację i niekomercyjne rozpowszechnianie (także w Internecie) zgłoszonej przez dziecko pracy konkursowej,

– Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w zgłoszeniu przez organizatorów konkursu zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926, z późn. zm.). Dane osobowe będą wykorzystane do celów promocyjno – edukacyjnych.

………………………………………………………………
Data i czytelny podpis rodzica/ opiekuna