Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności “Przemiany w regionie” RITA, realizowanego przez Fundację Edukacja dla Demokracji

Program RITA, powstały w roku 2000, jest przedsięwzięciem Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności, realizowanym przez Fundację Edukacja dla Demokracji. Celem Programu jest wsparcie demokratycznych i wolnorynkowych przemian w krajach Europy Środkowo-Wschodniej, Kaukazu i Azji Centralnej; przede wszystkim poprzez dzielenie się polskim doświadczeniem w tym zakresie. Istotnym zadaniem Programu jest również udział w kształtowaniu nowych liderów i elit społecznych, intelektualnych i gospodarczych, gotowych i zdolnych do działania na rzecz demokracji, gospodarki rynkowej, oraz społeczeństwa obywatelskiego. Ponadto, w ramach Programu promowana jest idea współpracy międzynarodowej i dialogu międzykulturowego oraz etycznych standardów we współpracy transgranicznej.
Program jest realizowany m.in. przez:
  • Otwarte konkursy grantowe dla organizacji pozarządowych na realizację projektów mających na celu dzielenie się z partnerami z krajów objętych Programem polskim doświadczeniem w zakresie przemian oraz nawiązywanie i rozwijanie współpracy na szczeblu lokalnym. Konkursy ogłaszane są zwykle dwa razy do roku: wiosną i jesienią. Wysokość standardowego dofinansowania jednego projektu wynosi od 5.000 do 40.000 zł. W każdej turze konkursu granty przyznawane są około 25 projektom.
  • Wsparcie edukacyjne i eksperckie w zakresie realizacji projektów obejmujących współpracę z krajami objętymi Programem.
  • Pomoc w ustanawianiu kontaktów i partnerskiej współpracy między polskimi organizacjami pozarządowymi, instytucjami oświatowymi i jednostkami samorządu terytorialnego, a partnerami z krajów objętych Programem.
  • Dostarczanie informacji o działaniach polskich organizacji pozarządowych w krajach partnerskich.
  • Wspieranie koalicji polskich organizacji pozarządowych działających poza granicami kraju.
  • Służenie platformą wymiany informacji pomiędzy organizacjami i instytucjami społeczeństwa obywatelskiego z krajów Unii Europejskiej, Europy Wschodniej, Kaukazu i Azji Centralnej m. in. poprzez portal społecznościowy www.civicportal.org.