Podziękowanie za dar

Dziękujemy burmistrzowi Gołdapi Markowi Mirosowi
za przekazanie w darze Bibliotece Publicznej książek:

“Promieniowanie ojcostwa:
Jan Paweł II w oczach kilku pokoleń Polaków”