Ogólnopolski Konkurs Literacki im. Stefana Żeromskiego

Ogólnopolski Konkurs Literacki  im. Stefana Żeromskiego

data ogłoszenia konkursu: 2010 – 09 – 14
data zakończenia: 2010 – 11 – 15
data ogłoszenia wyników: 2010 – 11 – 17
adres: Biblioteka Publiczna, 19 – 500 Gołdap,  ul. Partyzantów 31

Regulamin
I edycji
Ogólnopolskiego  Konkursu Literackiego
im. Stefana Żeromskiego

Organizator
Biblioteka Publiczna w Gołdapi

Patronat
Urząd Miejski w Gołdapi
Muzeum Ziemi Gołdapskiej im. M. Ratasiewicza w Gołdapi
Dom Kultury w Gołdapi
Młoda Gołdap.info

Cele Konkursu:
* pobudzanie wrażliwości i aktywności twórczej w dziedzinie słowa pisanego
* konfrontacje możliwości twórczych
* promowanie młodych twórców

Zasady uczestnictwa:
Uczestnikiem konkursu może być osoba powyżej 17 roku życia, która w terminie: do 15 listopada 2010 r. nadeśle zestaw pięciu wierszy lub krótki utwór prozą,  niepublikowanych w wydawnictwach zwartych i czasopismach ogólnopolskich oraz nie nagrodzonych w innych konkursach.
Nadsyłane prace powinny być napisane w języku polskim.
Organizatorzy nie ograniczają tematyki, sugerują jedynie możliwość sięgnięcia po tematykę gołdapską.
Zestawy wierszy lub próbka prozy  zgłaszane do konkursu – w postaci maszynopisu, wydruku komputerowego, ewentualnie czytelnego rękopisu – należy nadsyłać w czterech egzemplarzach na papierze o formacie A – 4 na adres:
Biblioteka Publiczna, 19 – 500 Gołdap,  ul. Partyzantów 31

Nadsyłane na konkurs teksty powinny być opatrzone pseudonimem.

Nazwisko, imię, dokładny adres autora oraz numer telefonu kontaktowego lub adres
e-mailowy należy umieścić w osobnej kopercie, opatrzonej takim samym pseudonimem
i dołączyć do tekstu.
Uczestnik pod jednym pseudonimem może nadesłać tylko jeden zestaw wierszy lub utwór prozą.
Na kopercie z nadsyłanymi na konkurs pracami powinien znaleźć się dopisek:
Konkurs Literacki im. Stefana Żeromskiego.
Organizatorzy nie zwracają nadesłanych tekstów i zastrzegają sobie prawo do publikacji nagrodzonych i wyróżnionych wierszy na stronie internetowej,  w prasie oraz radiu bez zgody autorów i honorarium.

Nagrody:
Prace nadesłane na konkurs oceniać będzie powołane przez organizatorów profesjonalne Jury Przewiduje się następujący podział nagród i wyróżnień:
I nagroda Burmistrza Miasta Gołdap
II nagroda
III nagroda
Wszyscy laureaci zobowiązani są do osobistego odbioru nagrody.
(W innym przypadku przechodzi ona do następnej edycji konkursu.)

Uroczystość wręczenia nagród odbędzie się 17 listopada 2010 r.
podczas spektaklu przygotowanego przez kółko Teatralne przy Domu Kultury w Gołdapi wystawionego z okazji  85  rocznicy śmierci Stanisława Żeromskiego.

 Ogólnopolski Konkurs Literacki im. Stefana Żeromskiego