Konkursu na prezentację multimedialna „ Gmina Gołdap Wczoraj i Dziś ”

REGULAMIN KONKURSU NA PREZENTACJĘ MULTIMEDIALNA
„ GMINA GOŁDAP WCZORAJ I DZIŚ ”

1. CELE KONKURSU:

 • pogłębienie wiedzy na temat Gminy Gołdap oraz jej rozwoju
 • kształtowanie świadomości i postaw patriotycznych młodego pokolenia poprzez upowszechnianie wiedzy na temat najwybitniejszych poetów regionalnych
 • rozwijanie umiejętności posługiwania się technologią informacyjną.

2. ORGANIZATORZY:

Organizatorem konkursu jest Biblioteka Publiczna w Gołdapi.

3. UCZESTNICTWO:

Adresowany jest do wszystkich osób zainteresowanych (w konkursie nie mogą brać udziału  pracownicy Biblioteki Publicznej oraz ich dzieci jak również osoby zajmujące się zawodowo
informatyką).

4. PRZEBIEG KONKURSU:

 • Przedmiotem konkursu jest stworzenie interaktywnej prezentacji multimedialnej w formie filmu(nie mogą występować napisy tylko lektor) na określony temat.
  Praca może być stworzona za pomocą Microsoft Power Point lub Impress z Pakietu Office
  Organizator wymaga by najmniejsza prezentacja zawierała minimum 20 slajdów.
 • Tematyka prezentacji:
  Uczestnicy mają za zadanie przedstawić rozwój, historię oraz sylwetki najwybitniejszych gołdapskich słynnych postaci.
 • Uczestnicy:
  Do konkursu przystępują osoby indywidualnie. Przedziały wiekowe:

– gimnazjum;
– szkoły średnie;
– pozostali uczestnicy.

Każda osoba może oddać do konkursu jedną pracę.

 • Terminy:

Pracę należy złożyć do 30 kwietnia 2009 roku do Biblioteki Publicznej w Gołdapi
(pokój nr 20). Prezentacja prac i wyniki – czerwiec 2009 roku.
Prace należy dostarczać na nośnikach zewnętrznych. Nośniki z prezentacjami nie podlegają zwrotowi po zakończeniu procedury konkursowej(zostaje dołączone do zbiorów Biblioteki Publicznej – Zbiory Specjalne). Organizator nie odpowiada za brak możliwości odczytu danych jeśli nośnik jest uszkodzony.

 • Komisja konkursowa:

W skład komisji konkursowej wchodzą:

– Dyrektor Biblioteki Publicznej – Maria Andrzejczuk
– Młodszy bibliotekarz – Agnieszka Pietrewicz
– …………………………………………………………………………

5. KRYTERIA OCENIANIA:

 • Wartość i poprawność merytoryczna
 • przejrzysty i uporządkowany układ prezentacji
 • Estetyka wykonania
 • Tekst mówiony (nie może być tekst czytany)
 • Dobór odpowiednich narzędzi, efektów, interaktywność.

6. NAGRODY:

Laureaci I – III miejsca otrzymują nagrody rzeczowe.
Organizator przewiduje również wyróżnienia.

7. POSTANOWIENIA KOŃCOWE:

 • Warunkiem wzięcia udziału w konkursie jest przekazanie (przeniesienia) praw autorskich dotyczących stworzonej prezentacji na organizatorów konkursu (załącznik nr 1 umieszczony niżej).
 • Organizator zastrzega sobie prawo ostatecznej interpretacji i ewentualnych zmian w treści i wykładni regulaminu.
 • Ocena komisji konkursowej jest ostateczna i nie podlega jakimkolwiek odwołaniom.
 • Do prezentacji wymagane są następujące dane personalne:

– Imię i nazwisko,
– Adres,
– Nr telefonu,
– E – mail.

 


 

 Załącznik nr 1 do konkursu „Gmina Gołdap wczoraj i dziś

Umowa przeniesienia praw autorskich

Zawarta w dniu……………………………….…….. w Gołdapi
pomiędzy

1) …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Zamieszkałym /łą w:
1) ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……
Zwanym /ną dalej „Autorem”, a Biblioteką Publiczną w Gołdapi przy ul. Partyzantów 31, zwaną dalej „Organizatorem”.

1. Autor oświadcza, że jest twórcą prezentacji multimedialnej:
………………………………………………………………………………………………………………………………………..………………………………
………………………………………………………….(tytuł)
oraz zapewnia, że przysługuje mu wyłączne prawo majątkowe do tego utworu.
2. Autor przenosi na Organizatora całość swoich praw majątkowych do dzieła wymienionego w punkcie 1, w zakresie publikacji w czasopiśmie regionalnym oraz wprowadzania i zachowania w pamięci komputera, publicznego upowszechnienia za pomocą elektronicznych nośników danych (cyfrowe dyski optyczne, płyty kompaktowe, dyskietki), upowszechnienia z pomocą sieci Internet oraz publicznego odczytania.
3. Autor przenosi na Organizatora wyłączne prawo zezwalania na wykorzystanie zależnego prawa autorskiego.
4. Prawo autorskie osobiste (prawo do łączenia z utworem nazwiska Autora) nie zostaje przeniesione na Organizatora.
5. Przeniesienie praw autorskich utworu z Autora na Organizatora jest bezpłatne.
6. Przeniesienie praw autorskich utworu odbywa się bez ograniczeń czasowych i terytorialnych.
7. Umowa niniejsza zostaje zawarta w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Zmiany
i uzupełnienia umowy muszą być dokonywane za zgodą stron na piśmie.
8. Spory wynikłe w związku z realizacją powyższej umowy strony będą rozstrzygać w drodze polubownej, a w wypadku nie osiągnięcia porozumienia, zostaną one poddane pod rozstrzygnięcie właściwemu sądowi powszechnemu.
9. Umowa została sporządzona w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdego autora i dla Organizatora.

 

 

…………………………………………………….                          …………………………………………………….
Autor                                                                             Organizator
Konkursu „Gmina Gołdap wczoraj i dziś”                            Konkursu „Gmina Gołdap wczoraj i dziś”

spacer