Konkurs wiedzy o Gminie Gołdap


REGULAMIN KONKURSU WIEDZY O GOŁDAPI

1.Postanowienia ogólne:
Konkurs organizowany dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych oraz średnich.
Organizatorem konkursu jest:

   Biblioteka Publiczna w Gołdapi
Ul. Partyzantów 31
19-500 Gołdap
tel. kontaktowy 87 615 03 76
lub bpgoldap@bpgoldap.pl

2.Uczestnicy konkursu:
Konkurs jest adresowany do nauczycieli i uczniów szkół na terenie gminy Gołdap.

3.Ramy czasowe:
Konkurs trwa od 01 lutego 2010 do 10 maja 2010 r.

4.Zakres tematyczny:
Tematyka prac : pytania opracowane przez organizatora związane ściśle z tytułem konkursu
(tematyka geograficzno-historyczna).

5.Zasady przeprowadzenia konkursu.

5.1. Do konkursu należy zgłosić po 3 uczestników z każdej szkoły wyznaczonych przez nauczycieli
historii i geografii.
5.2. Osoby zgłoszone do konkursu powinny podać:
– Nazwę, adres telefon i e-mail szkoły.
– Imię, nazwisko oraz klasę uczestnika.
– Imię i nazwisko opiekuna.

6. Kryteria oceny:
Znajomość historyczno-geograficzna będzie oceniana pod względem:
– Zgodności z tematem konkursu.
– Treści merytorycznej.
– Czytelności treści.

7. Zasady nagradzania
Organizatorzy przewidują nagrody rzeczowe:

I miejsce – uczeń szkoły podstawowej i gimnazjum (MP3 +nagroda książkowa+gadżety
Biblioteczne), uczeń szkoły średniej (MP4+nagroda książkowa+gadżety Biblioteczne)
II miejsce – uczeń szkoły podstawowej i gimnazjum (Pendrive +nagroda książkowa+gadżety
Biblioteczne), uczeń szkoły średniej (Zestaw piór firmowych + pendrive+gadżety
Biblioteczne)
III miejsce – uczeń szkoły podstawowej i gimnazjum (Album+nagroda książkowa+gadżety
Biblioteczne), uczeń szkoły średniej (Album+nagroda książkowa+gadżety
Biblioteczne).

8. Informacje dodatkowe:
Wszyscy uczestnicy konkursu wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych do celów przeprowadzenia „konkursu wiedzy o Gminie Gołdap” przez Bibliotekę Publiczną w Gołdapi zgodnie     z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. O ochronie danych osobowych (Dz. U. Z 2002 r. nr 101, poz. 926 ze zmianami).

 


 

Karta udziału w konkursie 

 

………………………………………………………..
(miejscowość, data)

Ja niżej podpisany/a, jako przedstawiciel ustawowy…………………………………………………………………..…………….
(imię i nazwisko uczestnika konkursu)

niniejszym wyrażam zgodę na udział dziecka w KONKURSIE WIEDZY O GOŁDAPI

Oświadczam także, że zgłoszona do niniejszego konkursu praca jest wynikiem własnej twórczości

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
(imię i nazwisko uczestnika konkursu)

i nie naruszają praw autorskich jak również jakichkolwiek innych praw osób trzecich, oraz że nie
została zgłoszona do innych konkursów o podobnej tematyce, które będą ogłoszone w przyszłości
przez organizatorów lub inne podmioty.
Wyrażam niniejszym zgodę na umieszczenie danych osobowych:………….…………………………………………………..……..……..………………………………………………………………….………….……………………………………..……………

(imię i nazwisko uczestnika konkursu)

w bazie danych organizatora konkursu, i przetwarzanie ich, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia
1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, z późn. zm.) w celu
przeprowadzenia konkursu oraz dalszego wykorzystania prac.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych na zasadach określonych wyżej

…………………………………………………………..
(podpis przedstawiciela ustawowego)