Konkurs poetycki na wiersz o Gołdapi

Regulamin konkursu poetyckiego
na wiersz o Gołdapi

1. Organizatorem konkursu jest Biblioteka Publiczna w Gołdapi
2. W ramach konkursu udział biorą wszyscy zainteresowani bez względu na wiek i grupę społeczną.
3. Tekst wiersza z imieniem i nazwiskiem autora ( wszyscy uczestnicy proszeni są także o podanie zawodu i nr telefonu oraz adresu e-mail. Dodatkowo uczniowie proszeni są o podanie klasy i nazwy szkoły do której uczęszczają oraz podanie numeru telefonu lub adresu e-mail.) należy dostarczyć na adres:

Biblioteka Publiczna w Gołdapi
ul. Partyzantów 31
19-500 Gołdap
z dopiskiem „Konkurs na wiersz o Gołdapi”
a także na adres bpgoldap@bpgoldap.pl 

 4.  Konkurs trwa do 30 kwietnia 2010 roku (ostateczne dostarczanie prac).

5.  Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest samodzielne napisanie wiersza.

6.  Wiersz nie może być wcześniej publikowany.

7.  Organizator nie zwraca nadesłanego tekstu i jednocześnie zastrzega sobie możliwość opublikowania wybranego tekstu na stronie internetowej Biblioteki Publicznej w Gołdapi www.bpgoldap.pl oraz www.bil-wm.pl – Baza Informacji Lokalnej. Strony internetowe są administrowane przez Bibliotekę Publiczna w Gołdapi.

8.  Prace oceniać będzie komisja powołana przez organizatora.

9.  Uroczyste rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w maju 2010 roku.

10. Lista laureatów i termin rozstrzygnięcia konkursu zostanie zamieszczony na stronie internetowej Biblioteki Publicznej.

11. Na laureatów czekają nagrody rzeczowe m. in. MP3, MP4, pendrive oraz nagrody książkowe.

 

Zapraszamy do udziału w konkursie!

Wszyscy uczestnicy konkursu wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych do celów przeprowadzenia konkursu poetyckiego na wiersz o Gołdapi przez Bibliotekę Publiczną w Gołdapi zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. O ochronie danych osobowych (Dz. U. Z 2002 r. nr 101, poz. 926 ze zmianami).

 


 

Karta udziału w konkursie

………………………………………………………..
(miejscowość, data)

Ja niżej podpisany/a, jako przedstawiciel ustawowy…….……………………………………………………………….………….
(imię i nazwisko uczestnika konkursu)

niniejszym wyrażam zgodę na udział dziecka w KONKURSIE POETYCKIM „WIERSZ O GOŁDAPI”

Oświadczam także, że zgłoszona do niniejszego konkursu praca jest wynikiem własnej twórczości

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
(imię i nazwisko uczestnika konkursu)

i nie naruszają praw autorskich jak również jakichkolwiek innych praw osób trzecich, oraz że nie
została zgłoszona do innych konkursów o podobnej tematyce, które będą ogłoszone w przyszłości
przez organizatorów lub inne podmioty.
Wyrażam niniejszym zgodę na umieszczenie danych osobowych:……………..……………………………………………..……………………………………………………………………………………………………………………………………..…….……
(imię i nazwisko uczestnika konkursu)

w bazie danych organizatora konkursu, i przetwarzanie ich, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia
1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, z późn. zm.) w celu
przeprowadzenia konkursu oraz dalszego wykorzystania prac.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych na zasadach określonych wyżej

…………………………………………………………..
(podpis przedstawiciela ustawowego)