Konkurs na EX LIBRIS

REGULAMIN KONKURSU
NA EX LIBRIS
BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W GOŁDAPI

I. Organizator i czas trwania Konkursu
1. Organizatorem i fundatorem nagród Konkursu jest:

Biblioteka Publiczna w Gołdapi
ul. Partyzantów 31
19-500 Gołdap

   2. Konkurs rozpoczyna się od 1 lutego 2010 r. i trwać będzie do 10 maja 2010 r.
Ogłoszenie wyników nastąpi w maju 2010 r. podczas Uroczystych obchodów 440 rocznicy
nadania praw miejskich Gołdapi

II. Cel Konkursu
Celem konkursu jest stworzenie graficznego znaku bibliotecznego, którym będą sygnowane książki a także promocja miasta, biblioteki i czytelnictwa.

III. Warunki uczestnictwa w Konkursie
1. Konkurs adresowany jest do:
– młodzieży szkół gimnazjalnych ,
– młodzieży szkół ponadgimnazjalnych,
– osoby dorosłe.
2. Prace nadesłane na Konkurs muszą stanowić oryginalną twórczość osoby biorącej udział w Konkursie, nie mogą być obciążone prawami ustanowionymi na rzecz osób trzecich. Prace nadesłane na Konkurs nie mogą w żadnej swojej części stanowić plagiatu, być kopią lub fragmentem jakichkolwiek innych prac. Pracami konkursowymi nie mogą być prace, które w całości były publikowane w którymkolwiek z mediów.
3. Naruszenie przez Uczestnika Konkursu któregokolwiek z wymienionych powyżej warunków uczestnictwa w Konkursie spowoduje utratę prawa do otrzymania nagrody. W przypadku zaistnienia okoliczności wymienionych w części III pkt. 2 uczestnik Konkursu będzie zobowiązany do zwrotu otrzymanej nagrody.

IV. Forma prac konkursowych
1. Do konkursu można zgłaszać prace wykonane dowolną techniką, kolorowe lub czarno-białe.
2. Wymiary prac – nie przekraczające formatu 10,50 x 14,00 cm.
3. Każda praca powinna zawierać, połączone z polem kompozycji:
– napis ex libris lub ekslibris,
– nazwę instytucji, która podana musi być w pełnym brzmieniu tj.
– Biblioteka Publiczna w Gołdapi
– symbol biblioteki
4. Nadesłane prace nie będą odsyłane do autorów.
5. Prace należy zaopatrzyć w metryczkę zawierającą: imię i nazwisko autora, wiek w (przypadku
uczniów – klasa, nazwa szkoły), adres domowy, numer telefonu lub e-mail.
6. Zwycięstwo wiąże się z przekazaniem praw autorskich Organizatorowi.

V. Kryteria oceny prac konkursowych
Przy wyborze najciekawszych prac Komisja będzie kierowała się następującymi kryteriami:
· czytelnością znaku własnościowego
· estetyką wykonania
· oryginalnością
· walorami artystycznymi

VI. Nagrody
Zasady przyznawania nagród:
1. O wyłonieniu zwycięzców konkursu zadecyduje Komisja Konkursowa powołana przez Organizatora.
2. W Konkursie przewidziano nagrody I miejsce – 2000zł, II miejsce – 1500 zł, III miejsce – 1000 zł oraz wyróżnienia i publikację.
3. Uczestnicy konkursu zostaną powiadomieni drogą telefoniczną lub emailową o wyłonieniu laureatów i przyznaniu nagród oraz o uroczystym finale konkursu.
4. Planowane jest publiczne udostępnienie nagrodzonych i wyróżnionych prac w formie wystawy.

VII. Postanowienia końcowe
1. Prace konkursowe należy składać osobiście w Bibliotece Publicznej lub przesyłać na adres:

Biblioteka Publiczna w Gołdapi
ul. Partyzantów 31
19-500 Gołdap
do 30 kwietnia 2010
z dopiskiem: KONKURS NA EXLIBRIS
lub bpgoldap@bpgoldap.pl

      2. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 10 maja 2010 roku. Osoby biorące udział w konkursie zostaną wówczas powiadomione o terminie oficjalnego ogłoszenia wyników konkursu oraz wybranym przez komisję terminie i sposobie ukazania najlepszych prac.
3. Warunkiem przyznania nagrody jest przekazanie praw autorskich do pracy Bibliotece Publicznej w Gołdapi.
4. Komisja konkursowa zastrzega sobie prawo do innego rozdziału nagród wśród uczestników w zależności od poziomu plastycznego nadesłanych prac.
5. Nagrody zostaną wręczone podczas uroczystego zakończenia konkursu w maju 2010 roku.
6. Decyzja komisji konkursowej, co do wskazania laureatów Konkursu oraz przyznania im nagród, jest ostateczna.
7. Udział w konkursie, jest jednoznaczny z wyrażeniem zgody na wykorzystywanie danych osobowych do celów Konkursu i akceptacją zasad regulaminu.
8. W sytuacjach wyjątkowych Organizator zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu.
9. Szczegółowy Regulamin niniejszego Konkursu dostępny jest w siedzibie Organizatora.
10. Wszelkich informacji i wyjaśnień udzielają pracownicy Biblioteki Publicznej w Gołdapi.
11. Dane kontaktowe Organizatora:

tel. 087 615 03 65; 087 615 03 67, e-mail: bpgoldap@bpgoldap.pl

Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie!

Wszyscy uczestnicy konkursu wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych do celów przeprowadzenia „konkursu na exlibris”przez Bibliotekę Publiczną w Gołdapi zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. O ochronie danych osobowych (Dz. U. Z 2002 r. nr 101, poz. 926 ze zmianami).

 


 

Karta udziału w konkursie

………………………………………………………..
(miejscowość, data)

Ja niżej podpisany/a, jako przedstawiciel ustawowy………………………………………..………………………………………….

(imię i nazwisko uczestnika konkursu)

niniejszym wyrażam zgodę na udział dziecka w KONKURSIE NA EX LIBRIS BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W GOŁDAPI

Oświadczam także, że zgłoszona do niniejszego konkursu praca jest wynikiem własnej twórczości

………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
(imię i nazwisko uczestnika konkursu)

i nie naruszają praw autorskich jak również jakichkolwiek innych praw osób trzecich, oraz że nie
została zgłoszona do innych konkursów o podobnej tematyce, które będą ogłoszone w przyszłości
przez organizatorów lub inne podmioty.
Wyrażam niniejszym zgodę na umieszczenie danych osobowych:
…………….….……………………………………………………………………………………………………………………………..

(imię i nazwisko uczestnika konkursu)

w bazie danych organizatora konkursu, i przetwarzanie ich, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia
1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, z późn. zm.) w celu
przeprowadzenia konkursu oraz dalszego wykorzystania prac.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych na zasadach określonych wyżej

…………………………………………………………..
(podpis przedstawiciela ustawowego)