Konkurs Literacki pt. „Korzenie rodzinne”

Konkurs Literacki pt. „Korzenie rodzinne”

data ogłoszenia konkursu: 2011 – 08 – 10
data zakończenia: 2011 – 09 – 10
data ogłoszenia wyników: 2011 – 09 – 14 (na stronie www.bpgoldap.pl)
adres: Biblioteka Publiczna w Gołdapi, 19 – 500 Gołdap, ul. Partyzantów 31, tel. 87 615 03 65

Regulamin 
II edycji
Konkursu Literackiego
pt. „Korzenie rodzinne”

Organizator 
Biblioteka Publiczna w Gołdapi

Patronat
goldap.org.pl
Gołdapski Portal Internetowy Gołdap.info
Kurier gołdapski
Muzeum Ziemi Gołdapskiej im. M. M. Ratasiewicza w Gołdapi

Cele Konkursu: 
* pobudzanie wrażliwości i aktywności twórczej w dziedzinie słowa pisanego
* konfrontacje możliwości twórczych
* promowanie młodych twórców

Zasady uczestnictwa:
Uczestnikiem konkursu może być osoba powyżej 17 roku życia, która w terminie: do 10 września 2011 r. nadeśle wiersz lub krótki utwór prozą, niepublikowany oraz nie nagrodzony w innych konkursach.
Nadsyłane prace powinny być napisane w języku polskim.
Organizatorzy nie ograniczają tematyki, sugerują jedynie możliwość sięgnięcia po tematykę gołdapską, wielopokoleniowość, historię.
Prace – należy nadsyłać w czterech egzemplarzach na papierze o formacie A 4 na adres:
Biblioteka Publiczna w Gołdapi, 19 – 500 Gołdap, ul. Partyzantów 31
z dopiskiem: Konkurs literacki „Korzenie rodzinne”.
Nadsyłane na konkurs teksty powinny być opatrzone pseudonimem.
Nazwisko, imię, dokładny adres autora oraz numer telefonu kontaktowego lub adres
e-mailowy należy umieścić w osobnej kopercie, opatrzonej takim samym pseudonimem
i dołączyć do tekstu.
Uczestnik pod jednym pseudonimem może nadesłać tylko jeden zestaw swoich prac.

Organizatorzy nie zwracają nadesłanych tekstów i zastrzegają sobie prawo do publikacji nagrodzonych i wyróżnionych wierszy na stronie internetowej, w prasie oraz radiu bez zgody autorów i honorarium.

Nagrody: 
Prace nadesłane na konkurs oceniać będzie powołana przez organizatorów komisja.
Nagrodą główną jest statuetka Dyrektora Biblioteki Publicznej w Gołdapi przewidziano również wyróżnienia.

Wszyscy laureaci zobowiązani są do osobistego odbioru nagrody.
(W innym przypadku przechodzi ona do następnej edycji konkursu.)
Uroczystość wręczenia nagród odbędzie się 17 września 2011 r. w Bibliotece Publicznej w Gołdapi podczas corocznie organizowanych Europejskich Dni Dziedzictwa.