Konkurs literacki – „Opowiem Ci bajkę…”

 „Kieruj się rozsądkiem” to kampania społeczna adresowana przede wszystkim do osób starszych oraz motocyklistów i pieszych. Policjanci w ramach kampanii zachęcają wszystkich użytkowników dróg do prawidłowych zachowań na drodze, okazywania większej życzliwości, powstrzymywania się od agresji i przestrzegania przepisów prawa.

W nawiązaniu do kampanii KPP w Gołdapi wraz z Biblioteka Publiczną w Gołdapi i bibliotekami powiatu gołdapskiego zaprasza do udziału w konkursie literackim pt. „Opowiem Ci bajkę…”.

Zapraszamy do udziału w konkursie.

REGULAMIN KONKURSU LITERACKIEGO

OPOWIEM CI BAJKĘ …”

 1. Postanowienia ogólne

§1.

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady konkursu literackiego „Opowiem Ci bajkę” realizowanego w ramach kampanii „Kieruj się rozsądkiem”, zwanego dalej „Konkursem”.

 2. Organizatorami konkursu są:

 • Komenda Powiatowa Policji w Gołdapi

 • Biblioteka Publiczna w Gołdapi przy współpracy z Gminną Biblioteką Publiczna w Baniach Mazurskich oraz Gminnym Centrum Kultury w Dubeninkach.

zwani dalej „Organizatorem”.

 1. Celem konkursu jest:

  1. popularyzacja wiedzy na temat bezpieczeństwa,

  2. edukacja bezpiecznych zachowań w ruchu drogowym,

  3. podkreślenie znaczenia znajomości przepisów ruchu drogowego oraz uświadomienie dzieciom zagrożeń, z jakimi mogą spotkać się na drodze.

 2. Konkurs prowadzony jest na terenie powiatu gołdapskiego.

 3. Konkurs trwa od 1 maja do 30 czerwca 2014 roku.

 1. Uczestnictwo w konkursie

§2.

 1. Uczestnikiem konkursu są seniorzy z terenu powiatu gołdapskiego

III. Zasady konkursu

§3.

 1. Każdy uczestnik może dokonać jednego zgłoszenia.

 2. Uczestnik w ramach konkursu może napisać 2 bajki.

 3. Uczestnik musi napisać pracę samodzielnie.

 4. Praca powinna zawierać prawidłowe zachowania na drodze, okazywanie wzajemnej życzliwości użytkowników dróg w oparciu o przestrzeganie prawa ruchu drogowego.:

 5. Praca powinna być napisana w formacie A4 w dowolnej formie (ręcznej, komputerowej) w objętości do 2 stron na jedną bajkę.

 6. Nie będą uwzględniane malowidła na szkle, kompozycje przestrzenne, rzeźby oraz prace z plasteliny.

§4.

1. Warunkiem udziału w konkursie jest dostarczenie prawidłowo wypełnionego zgłoszenia (załącznik Nr 1 do niniejszego Regulaminu) i pracy konkursowej do dnia 30 czerwca 2014 roku na adres Biblioteki Publicznej w Gołdapi, ul. Partyzantów 31 19-500 Gołdap lub e-mail bpgoldap@bpgoldap.pl oraz osobiście do Biblioteki Publicznej w Gołdapi pokój 25 8.00-15.00. Informacje pod nr tel 87 615 03 67. Osoby z gminy Banie Mazurskie mogą dostarczyć prace do Gminnej Biblioteki Publicznej w Baniach Mazurskich, osoby z gminy Dubeninki mogą prace dostarczyć do Gminnej Biblioteki Publicznej w Dubeninkach oraz Filii Bibliotecznej w w Żytkiejmach.

2. W konkursie nie będą uwzględniane zgłoszenia nie spełniające warunków określonych w niniejszym Regulaminie, tj.:

a) prace dostarczone po terminie,

b) zgłoszenia wypełnione nieczytelnie, niekompletnie lub nieprawidłowo,

c) zgłoszenie pracy w innej formie lub wymiarze niż dopuszczalny.

§5.

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zgłoszenia zniszczone, niekompletne lub dostarczone po terminie, o którym mowa w §4 ust. 1.

IV. Zasady przyznawania nagród w konkursie

§7.

  1. Prace konkursowe zostaną ocenione przez czteroosobową komisję konkursową powołaną przez Organizatora, tj.: 2 członków komisji powoła Dyrektor Biblioteki Publicznej w Gołdapi, 2 członków komisji powoła Komendant Policji w Gołdapi. Członkowie komisji wybiorą z pośród siebie przewodniczącego.

  2. Prace zostaną ocenione na podstawie następujących kryteriów:

 1. zgodność pracy z tematyką,

  1. Najwyżej ocenione prace zostaną nagrodzone.

  2. Nagrodami w konkursie jest publikacja nagrodzonych prac w formie broszury i w mediach.

  3. Decyzja komisji konkursu jest ostateczna.

  4. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do 1 lipca 2014 roku.

  5. Lista zwycięzców zostanie opublikowana na stronie internetowej Biblioteki Publicznej w Gołdapi oraz stronie KPP w Gołdapi.

  6. Zwycięscy konkursu dodatkowo zostaną powiadomieni drogą telefoniczną o wygranej oraz sposobie odebrania nagrody.

  7. Nagrody nie odebrane przez uczestników zostaną przekazane w innym terminie niż planowany.

  8. Nagrody nie podlegają wymianie na równowartość pieniężną.

V. Prawa autorskie.

§8.

 1. Z chwilą nadesłania zgłoszenia, na Organizatora przechodzą nieodpłatnie autorskie prawa majątkowe do pracy w zakresie:

 1. utrwalania i zwielokrotniania nagrodzonej pracy w części lub w całości tj. wytwarzania egzemplarzy pracy bez względu na zastosowaną technikę, w tym technikę drukarską, reprograficzną, cyfrową, liczby i wielkość nakładu,

 2. obrotu oryginałem pracy albo jego egzemplarzami tj. wprowadzenia do obrotu, użyczenia oryginału lub jego egzemplarzy, publicznego udostępniania pracy, rozpowszechniania, wystawiania, wyświetlania drogą elektroniczną, , wykorzystania utworu w części lub w całości w wydawnictwie książkowym, kalendarzu wielo lub jednoplanszowym, publikacjach elektronicznych, w celach informacyjnych, promocyjnych, reklamowych, Public Relations,

 3. praw pokrewnych z zastrzeżeniem obowiązku ujawniania nazwiska Autora, do czego Organizator jest upoważniony.

 1. Przeniesienie autorskich praw majątkowych do utworu powoduje przeniesienie na Organizatora własności oryginału egzemplarza utworu.

 2. Organizator jest upoważniony do opracowania lub zlecenia opracowania utworu, do dokonywania skrótów, obróbek graficznych.

 3. Organizatorowi przysługuje prawo do zezwalania na korzystanie i rozporządzanie opracowaniami utworu

 4. Organizator niniejszym oświadcza, że akceptuje oświadczenia uczestnika złożone w Zgłoszeniu Konkursowym oraz wyraża zgodna na nieodpłatne nabycie majątkowych praw autorskich do utworu oraz innych praw określonych w niniejszym Regulaminie na zasadach w nim przewidzianych.

VI. Postanowienia końcowe.

§9.

 1. Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do zmiany czasu trwania konkursu i warunku udziału w konkursie oraz do jego odwołania bez podania przyczyny.

 2. Niniejszy Regulamin dostępny jest na stronie internetowej bpgoldap.pl.

 3. Nadesłane Zgłoszenia Konkursowe i prace nie podlegają zwrotowi.

 4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie rozstrzyga Organizator.

 

Aneks do Regulaminu

konkursu literackiego „OPOWIEM CI BAJKĘ …”

Z dniem 20.06.2014 r. wprowadza się do Regulaminu konkursu literackiego „Opowiem Ci bajkę” następujące zmiany:

 1. Punkt II paragraf §2 podpunkt 1 otrzymuje brzmienie:

Uczestnikiem konkursu są seniorzy.

Uzasadnienie:

Zmiana regulaminu nastąpiła wskutek zainteresowania konkursem osób spoza terenu powiatu gołdapskiego. Z uwagi na cele konkursu, które dotyczą powszechnie rozumianego bezpieczeństwa w ruchu drogowym nie tylko w powiecie gołdapskim, komisja postanawia dopuścić do uczestnictwa prace nadesłane spoza terenu powiatu gołdapskiego.

 

Załącznik nr 1

ZGŁOSZENIE DO POWIATOWEGO KONKURSU LITERACKIEGO

OPOWIEM CI BAJKĘ”

Imię i nazwisko uczestnika (proszę wypełnić czytelnie, drukowanymi literami)

……………………………………………………………………………………………

Wiek ………………..

Adres zamieszkania ……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………….…………….……….…..

Telefon kontaktowy:

…………………………………………………………………………………….…….

Oświadczenie uczestnika:

 • Jestem autorem pracy i posiadam do niej prawa autorskie, nie naruszając praw autorskich osób trzecich,

 • Zapoznałem/am się z treścią Regulaminu konkursu i w pełni go akceptuję,

 • Wyrażam zgodę na publikację i niekomercyjne rozpowszechnianie (także w Internecie) zgłoszonej pracy konkursowej,

 • Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w zgłoszeniu przez organizatorów konkursu zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926, z późn. zm.). Dane osobowe będą wykorzystane do celów promocyjno – edukacyjnych.

 • Wyrażam zgodę na nieodpłatne przeniesienie majątkowych praw autorskich do nadesłanej pracy, w zakresie określonym w Regulaminie konkursu.

……………………………………………………

Data i czytelny podpis