III Ogólnopolski Konkurs Poetycki

Regulamin III Ogólnopolskiego Konkursu Poetyckiego

REDEMPTORIS

Organizatorzy:

Towarzystwo Śpiewaczek “ECHO” w Kaliszu.
Miejska Biblioteka Publiczna im. Adama Asnyka w Kaliszu.
Sanktuarium św. Józefa w Kaliszu.

Cel konkursu:

– Popularyzowanie kultu św. Rodziny i św. Józefa Kaliskiego-Patrona Miasta Kalisza i Diecezji Kaliskiej.
– Zachęcanie poetów do sięgania w swojej twórczości po tematykę sakralną, związaną z Kaliszem.
– Pozyskanie wartościowych utworów poetyckich do wykorzystania w Ogólnopolskich Konkursach Kompozytorskich “Vox    Basilicae Celissiensis”.

Warunki uczestnictwa:

Konkurs adresowany jest do młodzieży szkół ponadgimnazjalnych oraz osób dorosłych i odbywa sie w dwóch kategoriach:

– poezja przeznaczona do śpiewania
– pozostałych form poetyckich.

 • Tematyka utworów może dotyczyć św. Józefa, św.Rodziny lub Bazyliki Kaliskiej.
 • Uczestnik może nadesłać do trzech wierszy w każdej kategorii, w czterech egzemplarzach (czcionka 14, format A4)
 • Organizatorzy nie zwracają przesłanych tekstów, ani nie informują o ich niedopuszczeniu z powodów regulaminowych.
 • Nadesłane wiersze nie mogą być wcześniej publikowane w wydawnictwach zwartych i nagrodzone w innych konkursach
Utwory należy przesłać listem poleconym na adres:
Towarzystwo Śpiewaczek “Echo” w Kaliszu
Pl.Św. Józefa 7 62-800 Kalisz
z dopiskiem na kopercie “Konkurs”
 • Prace konkursowe powinny być oznaczone godłem oraz określone kategorią. W osobnej kopercie, z tym samym godłem, należy zamieścić imię i nazwisko, dokładny adres, numer telefonu, adres e-mail, krótką notatkę biograficzną oraz zgodę na przetwarzanie danych osobowych według zasad określonych w ustawie z dnia 29.09.1997 r. o ochronie danych osobowych. Jeżeli autor nie będzie pełnoletni , należy dołączyć zgodę rodziców na udział w konkursie.
 • Organizatorzy zastrzegają sobie prawo opublikowania nagrodzonych i wyróżnionych utworów w tomiku poezji pt. “Redemptorysta Custos” będącym pokłosiem konkursu oraz wykorzystaniem ich w Ogólnopolskim Konkursie Kompozytorskim “Vox Basilicae Calissiensis”, bez dalszego honorarium i zgody autora.
 • Autorzy nagrodzonych i wyróżnionych prac zostaną wymienieni na stronie internetowej www: chorbazyliki.kalisz.pl
 • Organizatorzy nie pokrywają kosztów dojazdu na uroczystość wręczenia nagród oraz kosztów wyżywienia i noclegów.
 • Nadesłanie prac na konkurs jest jednoznaczne z przyjęciem niniejszego regulaminu.

 

Terminy:

– Utwory nadesłać proszę do 15 stycznia 2010 roku.
– Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi dz dnia 28 lutego 2010 roku.
– Podsumowanie oraz wręczenia nagród i wyróżnień odbędzie się w niedzielę 30 maja 2010 roku o godzinie 12.00 w Bazylice św.Józefa w Kaliszu, pl.św.Józefa, podczas odpustu opieki św.Józefa.

Nagrody:

 • Prace konkursowe oceni Jury, powołane przez organizatorów.
 • Przewiduje się przyznanie następujących nagród i wyróżnień

– nagroda w każdej kategorii – 1000 złotych,
– II nagroda w każdej kategorii – 800 złotych,
– III nagroda w każdej kategorii – 600 złotych,
-dwa wyróżnienia (bez względu na kategorię), po 500 złotych

Jury ma prawo innego podziału nagród.

Bliższe informacje o konkursie można uzyskać :
tel. 0 606 746 960