Biblioteka Publiczna w Gołdapi w projekcie Miejscem Spotkań Wielu Kultur

18850924f71cad91542c9e3c682c92f04efc5fb7       Biblioteka Publiczna w Gołdapi przystąpiła do ogólnopolskiego projektu „Biblioteka miejscem spotkań wielu kultur” jako biblioteka wiodącą do której w partnerstwie należą: Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Węgorzewie, Gminna Biblioteka Publiczna w Baniach Mazurskich, Gminna Biblioteka Publiczna w Budrach, Gminna Biblioteka Publiczna w Pozezdrzu. W partnerstwie wojewódzkim uczestniczą w sumie 44 biblioteki. W projekt ogółem zaangażowały się 4 biblioteki wojewódzkie, 9 bibliotek powiatowych (lub pełniących ich funkcję) oraz 36 bibliotek gminnych i miejskich z czterech województw: małopolskiego, opolskiego, pomorskiego i warmińsko-mazurskiego. W województwie warmińsko-mazurskim w projekcie udział bierze 19 bibliotek (wraz z filiami 44 placówki – nasze województwo jest najsilniej reprezentowane). Koordynatorem wojewódzkim jest Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Olsztynie.
Inauguracja projektu „Biblioteka miejscem spotkań wielu kultur” na Warmii i Mazurach, realizowany przez Fundację Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego miała miejsce 22 listopada 2013 roku  w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej w Olsztynie.
Celem projektu jest wypracowanie modelu biblioteki integrującej lokalną, różnorodną (wielokulturową) społeczność oraz przygotowanie bibliotekarzy w wiedzę i umiejętności potrzebne przy planowaniu i realizacji działań skierowanych do tych społeczności.
Bibliotekarze zostaną przygotowani do realizacji projektu w czasie trwania cyklu szkoleń, gdzie nauczą się, jak aktywizować mniejszości i włączać je w działania na rzecz lokalnej społeczności.  „Współczesne biblioteki publiczne powinny odpowiadać na potrzeby wszystkich swych użytkowników, ponieważ odwiedza je coraz więcej osób reprezentujących różne kultury, mniejszości, narodowości” – mówi Bogna Włodarczyk, krajowa koordynator projektu z ramienia Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego.
Bibliotekarze z gołdapskiej placówki podczas szkoleń opracowują plan działań na rzecz społeczności lokalnej w aspekcie wielokulturowości etnicznej, narodowej, wyznaniowej na terenie Gminy Gołdap. Bardzo ważna i interesująca jest diagnoza potrzeb dla tych grup ludności zamieszkującej nasze środowisko lokalne.
Biblioteka Publiczna przeprowadziła badania i okazuje się że żadna instytucja w mieście nie prowadzi zapisów na temat mniejszości narodowych w Gołdapi. Bibliotekarze w czasie opracowania analizy i diagnozy otoczenia lokalnego w aspekcie zamieszkujących na terenie gminy Gołdap można otwarcie stwierdzić, że zaskakujące są wyniki badań które przedstawiają się następująco:
Mniejszości narodowe i etniczne w Gminie Gołdap    :

 • białoruska mniejszość narodowa  – 18 osób,
 • litewska mniejszość narodowa – 11 osób,
 • niemiecka mniejszość narodowa – 14 osób,
 • romska mniejszość etniczna – 60 osób,
 • rosyjska mniejszość narodowa – 15 osób,
 • tatarska mniejszość etniczna – 4 osoby,
 • ukraińska mniejszość narodowa – 14 osób,
 • żydowska mniejszość narodowa – 6 osób.

Dane pochodzą ze strony www.start.gov.pl (mniejszości wg powiatów i gmin). W Gminie Gołdap występuje osiem grup mniejszości w tym sześć narodowych oraz 2 etniczne, skupiających łącznie 142 osoby. Stosunkowo mniejszość narodowa stanowi 0,65% ogółu mieszkańców w Gminie Gołdap.

W Gminie Gołdap znajduje się pięć parafii wyznania rzymskokatolickiego:

 • Parafia Konkatedralna Rzymskokatolicka p.w. Najświętszej Marii Panny Matki Kościoła w Gołdapi – 9500 osób,
 • Parafia św. Leona i św. Bonifacego w Gołdapi – 4150 osób,
 • Parafia św. Józefa Robotnika w Gołdapi – 2125 osób,
 • Parafia pw. Matki Bożej Różańcowej w Grabowie – 2200 osób,
 • Parafia św. Antoniego Padewskiego w Górnem – 1201 osób.

Gmina Gołdap skupia cztery zbory wyznań kościoła zielonoświątkowych:

 • Kościół Boży w Chrystusie Zbór „Nowe Pokolenie” – 70 osób,
 • Chrześcijańska Wspólnota Zielonoświątkowa – 13 osób,
 • Kościół Zielonoświątkowy – 180 osób,
 • Stowarzyszenie Krzewienia Etyki Chrześcijańskiej – 30 osób.

W Gminie Gołdap jest jeden Chrześcijański Zbór Światków Jehowy skupiający 75 osób.
Działa również jeden Kościół Ewangelicko – Augsburski w Gołdapi liczący 30 osób.
Wszystkie dane dotyczące wyznań religijnych zaczerpnięto z indywidualnych rozmów telefonicznych z przedstawicielami wyznań. W Gminie Gołdap występują cztery grupy osób wyznań religijnych liczących ogółem 19469 osób. Określone wyznania religijne stanowią 88,59% ogółu mieszkańców. Według danych przy ogólnej liczbie mieszkańców 11,40% stanowią osoby, które należą do innych grup wyznaniowych trudnych do zdiagnozowania.

Projekt „Biblioteka miejscem spotkań wielu kultur” finansowany jest z funduszy EOG, pochodzących z Islandii, Liechtensteinu i Norwegii, oraz środków krajowych. Wkład własny zapewniają Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności oraz Biblioteka Narodowa Norwegii.

4ad6ef1507c646b7bd8f3d71664e20545e19fcc7