👉SPOTKAJmy się w bibliotece 👌👊

Z wielką 😃😃😃 radością informujemy, że Biblioteka Publiczna w Gołdapi uzyskała dofinansowanie w kwocie 100 000,00 zł 💵💰z Budżetu Państwa, ze środków 🏛 Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach Kierunku Interwencji 4.1
BLISKO 🤗
B iblioteka
L okalność
I nicjatywy
S połeczność
K ooperacja
O ddolność
🤝Działania w ramach projektu będą realizowane w 2022 i 2023 roku. Całkowita wartość projektu to 111 120,00 zł. Celem tego programu jest wzmocnienie bibliotek jako „trzeciego miejsca” jednoczącego lokalną społeczność poprzez działania w obszarze szeroko rozumianej kultury, a w szczególności:
• rozwijanie lokalnych partnerstw, w których wiodącym podmiotem jest biblioteka jako przestrzeń do spotkań, wspólnej pracy, działalności twórczej, promowania aktywności czytelniczej oraz odpoczynku i integracji społeczności;
• wzmacnianie kompetencji pracowników bibliotek, pozwalających na rozpoznanie potrzeb i potencjału kulturowego członków lokalnych społeczności, a w konsekwencji na efektywną z nimi współpracę i inicjowanie działań kulturalnych wokół bibliotek;
• wymiana doświadczeń z innymi beneficjentami w skali kraju.
Nasze zadanie będziemy realizować pod hasłem SPOTKAJmy się w bibliotece 🤗👋
W ramach projektu odbędą się szkolenia i warsztaty dla bibliotekarzy. Dla lokalnej społeczności zorganizowane będą spotkania autorskie dla dzieci, młodzieży oraz dorosłych, rajd rowerowy oraz konkurs na inicjatywę lokalną.
Będziemy na bieżąco informować o działaniach realizowanych w ramach projektu BLISKO. Zapraszamy do śledzenia ich na naszej stronie.
Kierunek BLISKO jest częścią obszaru dotacyjnego wchodzącego w skład Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 (NPRCz 2.0) – wieloletniego programu rządowego na lata 2021–2025, w ramach którego ponad miliard złotych zostanie przeznaczony na różne formy wsparcia i promocji czytelnictwa w Polsce. To największy i jeden z najważniejszych – z uwagi na skalę oddziaływania i budżet – programów wieloletnich Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, realizowany we współpracy z Ministerstwem Edukacji i Nauki, Biblioteką Narodową, Instytutem Książki oraz Narodowym Centrum Kultury. Program ma na celu tworzenie warunków rozwoju i rozwój czytelnictwa w Polsce poprzez kształtowanie i promowanie postaw proczytelniczych oraz wzmacnianie roli bibliotek publicznych, pedagogicznych i szkolnych jako lokalnych ośrodków życia społecznego, stanowiących centrum dostępu do kultury i wiedzy.