Zaproszenie na Teatr przy Stoliku pt. „SERCE BOKSERA”