KONKURS na zakładkę do książki

REGULAMIN KONKURSU na zakładkę do książki

1.    Organizator:

Biblioteka Publiczna w Gołdapi
Partyzantów 31,
19-500 Gołdap
Wypożyczalnia oraz Czytelnia dla dzieci, Czytelnia

2.    Cele konkursu:

 • zainteresowanie dzieci książką,
 • rozwijanie zdolności manualnych, plastycznych dzieci,
 • rozwijanie wyobraźni twórczej dzieci,

3.    Warunki udziału w konkursie:

 • uczestnikami konkursu mogą być uczniowie klas 1-3 szkół podstawowych
 • warunkiem uczestnictwa w konkursie jest przesłanie prac na adres Organizatora lub dostarczenie osobiście,
 • prace powinny mieć postać zakładki do książki,
 • zakładki mogą być wykonane w dowolnej płaskiej technice plastycznej,
 • do konkursu zgłaszane są prace indywidualne, samodzielnie wykonane,
 • do każdej zgłoszonej do konkursu pracy należy dołączyć informacje: imię i nazwisko dziecka, klasę, nazwę i nr telefonu szkoły.

4.    Kryteria oceny prac:

 • pomysłowość,
 • oryginalność ujęcia tematu,
 • estetyka wykonania pracy,
 • samodzielność wykonania.

5.    Terminy:

 • prace należy dostarczyć do dnia 18 czerwca 2014 r.,
 • ogłoszenie wyników konkursu odbędzie się w 24 czerwca 2014 r. (informacja o dokładnym terminie zostanie przesłana do szkół).

6.    Postanowienia końcowe:

 • do udziału w konkursie nie dopuszcza się prac, które nie spełniają powyższych warunków,
 • Organizator nie zwraca prac nadesłanych na konkurs,
 • prace konkursowe oceniać będzie jury powołane przez Organizatora,
 • laureaci otrzymają dyplomy i nagrody,
 • w sprawach spornych wynikających z interpretacji regulaminu, ostateczną decyzję podejmuje Organizator w porozumieniu z jury,
 • Organizator zastrzega sobie prawo do ekspozycji i publikacji nagrodzonych i wyróżnionych prac bez dodatkowej zgody autorów,
 • administratorem danych osobowych udostępnianych przez uczestników konkursu będzie Organizator; dane te mogą być wykorzystane tylko i wyłącznie w celach związanych z konkursem,
 • pracę konkursową należy przesyłać na adres: Biblioteka Publiczna w Gołdapi, ul. Partyzantów 31,19-500 Gołdap, z dopiskiem: konkurs na zakładkę do książki lub złożyć osobiście w Wypożyczalni dla dzieci (pok. nr 9), Czytelni dla dzieci (pok. nr 10) lub Czytelni (pok. nr 20).zakladki.001