Konkursu na wiersz rymowany „Każdy ma wybór”

Regulamin konkursu na wiersz rymowany

„Każdy ma wybór”

CEL KONKURSU

 1. Inspirowanie mieszkańców do aktywności twórczej.
 2. Rozwijania talentów literackich.
 3. Rozbudzania wyobraźni oraz kreatywności.
 4. Stworzenie mieszkańcom możliwości prezentacji ich autorskich pomysłów.
 5. Sposób na alternatywne spędzenie czasu wolnego.

 

REGULAMIN KONKURSU

 1. Konkurs skierowany jest do mieszkańców Gminy Gołdap.
 2. Zadaniem uczestników konkursu jest napisanie wiersza/rymowanki o profilaktyce uzależnień „Każdy ma wybór”
 3. Prace konkursowe należy zapisać w formie elektronicznej i wysłać razem z uzupełnionym oświadczeniem do konkursu (zał. nr 1 do regulaminu konkursu) na adres czytelnia@bpgldap.pl od 1 lipca do 16 lipca 2021r.do godz. 23:59.
 4. Laureaci konkursu zostaną poinformowani o wynikach konkursu za pośrednictwem poczty e-mail. Informacje zostaną zamieszczone na stronie bpgoldap.pl dnia 21 lipca 2021r.
 5. O wręczeniu nagród zwycięzcy zostaną poinformowani mailowo. Odbiór nagród odbędzie się indywidualnie z zachowaniem zasad reżimu sanitarnego po uzgodnieniu terminu.

 

ZASADY KONKURSU

 1. Uczestnik zgłasza do konkursu maksymalnie 1 pracę. Wiersz powinien składać się minimum z 5 wersów.
 2. Wiersz/rymowanka o profilaktyce uzależnień „Każdy ma wybór” powinien być oryginalny, poprawny językowo, samodzielnie wykonany i zapisany w formie elektronicznej.
 3. Praca konkursowa nie może naruszać praw osób trzecich, przepisów prawa.
 4. Przystąpienie do konkursu jest równoczesne z oświadczeniem, że uczestnik posiada prawa autorskie majątkowe do utworu literackiego.
 5. Uczestnik konkursu udziela organizatorowi nieodpłatnej licencji na korzystanie z całości lub z części utworu z podaniem imienia i nazwiska/pseudonimu, w celach promocyjnych, stosownie do potrzeb organizatora.
 6. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z konkursu prac sprzecznych z przepisami prawa, zasadami etyki lub z innych względów sprawiających, że nie nadają się one do publicznej prezentacji.
 7. Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do: unieważnienia, przerwania, zmiany lub przedłużenia konkursu.
 8. Prace dostarczone po terminie nie będą brały udziału w konkursie.

 

OCENA I NAGRODY

 1. Zgłoszone prace zostaną poddane ocenie przez powołane jury konkursu.
 2. Konkurs będzie rozstrzygnięty w następujących kategoriach:
  – do lat 14
  – powyżej 14 lat
 3. Przewidujemy przyznanie I, II i III miejsca oraz wyróżnień. Organizator zastrzega sobie prawo dowolnego podziału nagród, w tym do nieprzyznania nagród lub przyznania nagród/ wyróżnień dodatkowych. Decyzja komisji jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie.
 4. Nagrody rzeczowe nie podlegają zamianie na inne, ani zamianie na ekwiwalent pieniężny.

 

ZASADY PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH ORAZ REGULACJE DOTYCZĄCE PRAW AUTORSKICH

1) Administratorem danych osobowych zbieranych od uczestników i laureatów Konkursu jest Dyrektor Biblioteki Publicznej w Gołdapi, z siedzibą przy ul. Partyzantów 31, 19-500 Gołdap, adres e-mail: bpgoldap@bpgoldap.pl , zwany dalej Administratorem lub Organizatorem.

2) Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych nadzorującego prawidłowość przetwarzania danych osobowych, z którym można skontaktować się za pośrednictwem adresu e-mail: iod@egoldap.pl.

3) Uczestnicy konkursu przystępując do niego wyrażają zgodę na przetwarzanie przez Administratora danych osobowych zawartych w formularzu zgłoszeniowym oraz ich wizerunku (w szczególności laureatów).

4) Uczestnicy konkursu przyjmują do wiadomości, że podanie wyżej wymienionych danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich podanie jest niezbędne do udziału w konkursie, oraz że udzielona zgoda może zostać cofnięta w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

5) Dane osobowe Uczestników konkursu będą przetwarzane przez Administratora na podstawie udzielonej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) jedynie w celu i zakresie niezbędnym do wykonania zadań Administratora związanych z realizacją i promocją konkursu na wiersz rymowany  „Każdy ma wybór” oraz działalności Administratora i Gminy Gołdap (w szczególności poprzez umieszczenie tych informacji w materiałach reklamowych i promocyjnych Administratora, np. na oficjalnych stronach internetowych Administratora –www.bpgoldap.ploraz na profilu Organizatora na portalu Facebook i kanale YouTube).

6) Dane osobowe Uczestników konkursu (w szczególności imię i nazwisko i wizerunek laureatów) oraz ich prace konkursowe, mogą zostać przekazane Gminie Gołdap, mediom (w szczególności lokalnym) w celach, o których mowa w pkt. 5. Dane mogą zostać przekazane Podmiotom świadczącym usługi hostingowe (www, e-mail) oraz Podmiotom znajdującym się poza EOG, posiadającym certyfikat zgodności z programem Tarcza Prywatności (dotyczy portalu Facebook oraz YouTube).

7) Dane kontaktowe w postaci email zostaną usunięte (zanonimizowane) po zakończeniu Konkursu. Pozostałe dane przechowywane będą bezterminowo lub do momentu cofnięcia zgody.

8) Każdemu Uczestnikowi przysługuje prawo dostępu do treści jego danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, przenoszenia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do cofnięcia udzielonej zgody na ich przetwarzanie.

9) Jeśli uznają Państwo, iż przetwarzanie przez Administratora Państwa danych osobowych narusza przepisy dot. ochrony danych osobowych, mają Państwo prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

10) Przetwarzane dane osobowe nie będą poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym również profilowaniu.

11) Uczestnik Konkursu zapewnia, że:

 1. posiada prawa autorskie majątkowe do utworu literackiego,
 2. zwalnia Organizatora od wszelkiej odpowiedzialności z tytułu roszczeń osób trzecich, dotyczących naruszenia jakichkolwiek praw osób trzecich, w tym dóbr osobistych, praw autorskich, praw pokrewnych w związku z korzystaniem przez Organizatora z tych praw w przypadku gdyby którekolwiek z oświadczeń Uczestnika okazało się nieprawdziwe,
 3. w przypadku naruszenia praw autorskich, majątkowych, Uczestnik Konkursu ponosi całkowitą odpowiedzialność za popełniony czyn i zobowiązuje się do zadośćuczynienia żądaniom strony pokrzywdzonej.

 

12) 1. Uczestnik udziela Bibliotece Publicznej w Gołdapi – nieodpłatnej licencji niewyłącznej, na czas nieokreślony, bez ograniczeń terytorialnych, na korzystanie z utworu, na następujących polach eksploatacji:

a) utrwalania i trwałego lub czasowego zwielokrotniania w całości lub w części, wszelką dostępną techniką (np. drukarską, reprograficzną, poligraficzną, zapisu magnetycznego lub cyfrową), także przy użyciu komputera i wszelkich nośników pamięci elektronicznej;

b) obrotu oryginałem albo egzemplarzami utworu lub opracowania utworu, w tym do wprowadzenia do obrotu, użyczenia lub najmu oryginałów albo egzemplarzy utworu lub opracowania utworu;

c) publicznego wykonania, wystawienia, wyświetlenia, odtworzenia oraz nadawania i reemitowania lub opracowania w całości lub części, a także publicznego udostępniania lub opracowania w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym, w tym ich udostępnienia (publikowania i zwielokrotniania utworu) za pośrednictwem sieci Internet na dowolnych, wybranych przez Bibliotekę Publiczną w Gołdapi portalach i stronach internetowych, w szczególności na stronach internetowych Biblioteki Publicznej w Gołdapi i Gminy Gołdap, stronach mediów publicznych (w tym lokalnych) oraz na stronach portali Facebook i Youtube;

d) wprowadzania zmian, modyfikowania oraz opracowywania zgodnie z uznaniem Biblioteki Publicznej w Gołdapi;

e) udzielania dalszych licencji nieodpłatnych niewyłącznych (sublicencji),

f) wykorzystywanie w całości lub części na polach eksploatacji wymienionych w pkt. a) – d) do celów marketingowych, reklamy i promocji wykonawcy, Biblioteki Publicznej w Gołdapi i Gminy Gołdap.

Od chwili udzielenia licencji Biblioteka Publiczna w Gołdapi ma prawo do udzielenia dalszej licencji Gminie Gołdap nieodpłatnej do korzystania w zakresie, w którym nabył ją w ramach udzielonej licencji, w tym m.in. dla celów reklamy i promocji Gminy Gołdap.

 

 1. Licencja, o której mowa w ust. 12 powyżej jest udzielona na okres na czas nieokreślony od dnia dostarczenia Organizatorowi pracy konkursowej. Każda ze stron: Organizator i Uczestnik ma prawo do wypowiedzenia licencji po upływie 3 lat od dnia udzielenia licencji z zachowaniem 2-letniego okresu wypowiedzenia.
 2. Od chwili udzielenia licencji Organizator ma prawo do udzielenia dalszej licencji nieodpłatnej do korzystania z Utworu w zakresie, w którym nabył ją w ramach udzielonej licencji, w tym m.in. dla celów reklamy i promocji podmiotu, któremu Organizator udzieli dalszej licencji (sublicencji).
 3. Uczestnikowi nie przysługuje odrębne wynagrodzenie za korzystanie z utworu na którymkolwiek odrębnym polu eksploatacji.
 4. Autor utworu zgłoszonego do konkursu oświadcza, że jest wyłącznym twórcą oraz przysługują mu wyłączne i nieograniczone osobiste i majątkowe prawa autorskie do nadesłanego utworu i prace te nie naruszają jakichkolwiek dóbr osobistych i materialnych osób trzecich.
 5. Nadsyłając utwór, uczestnicy oświadczają, że ponoszą pełną odpowiedzialność za ewentualne naruszenie praw własności intelektualnej, dóbr osobistych i danych osobowych osób trzecich, które zostały zawarte w przesłanym utworze. W przypadku sporów w zakresie ww. praw osób trzecich, uczestnik zwalnia Organizatora z wszelkiej odpowiedzialności i oświadcza, że ponosi pełną odpowiedzialność odszkodowawczą za naruszenia praw osób trzecich zarówno wobec Organizatora jak i ww. osób trzecich. Uczestnik zobowiązuje się podjąć wszelkie kroki prawne i faktyczne celem zaspokojenia ewentualnych roszczeń osób trzecich.

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Regulamin niniejszego Konkursu dostępny jest w na stronie bpgoldap.pl
 2. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu w każdym czasie bez podania przyczyny. Zmiany zostaną opublikowane na stronie bpgoldap.pl.
 3. Organizator może odwołać/unieważnić konkurs w każdym czasie bez podania przyczyny.
 4. Osoby, które nie spełnią któregokolwiek z wymogów określonych w niniejszym Regulaminie lub podadzą nieprawdziwe informacje, zostaną automatycznie zdyskwalifikowane.
 5. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie znajdą odpowiednie przepisy prawa.
 6. Dane osobowe uczestników konkursu będą chronione zgodnie z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych. Uczestnikowi przysługuje prawo wglądu/dostępu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.

 

KONTAKT

Kontakt mailowy: czytelnia@bpgoldap.pl

Kontakt telefoniczny: 87 615 48 70

 

Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest dostarczenie wypełnionego i podpisanego oświadczeni do konkursu stanowiącego załącznik do niniejszego regulaminu.

Załącznik nr 1 do Regulaminu konkursu na wiersz rymowany Każdy ma wybór