Konkurs plastyczny „Kręci mnie bezpieczeństwo nad wodą ”

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO
„KRĘCI MNIE BEZPIECZEŃSTWO NAD WODĄ”

I. Postanowienia ogólne

§1.

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady konkursu plastycznego ”Kręci mnie bezpieczeństwo nad wodą” zwanego dalej „Konkursem”.
 2. Organizatorem konkursu jest:

– Komenda Powiatowa Policji w Gołdapi,
– Biblioteka Publiczna w Gołdapi

zwani dalej „Organizatorem”.

3. Celem konkursu jest:

– popularyzacja wiedzy na temat bezpieczeństwa,
– edukacja bezpiecznych zachowań na wodach i terenach przywodnych,

4. Konkurs prowadzony jest na terenie powiatu gołdapskiego.
5. Konkurs trwa od 28 lipca do 14 sierpnia 2017 roku.

 

II. Uczestnictwo w konkursie

§2.

 1. Uczestnikiem konkursu może być każde dziecko do 13 roku życia.

 

III. Zasady konkursu

§3.

 1. Każdy uczestnik może dokonać jednego zgłoszenia.
 2. Uczestnik w ramach konkursu może wykonać jedną pracę plastyczną.
 3. Uczestnik musi wykonać pracę samodzielnie.
 4. Praca powinna być zgodna z tematem konkursu pn.: „Kręci mnie bezpieczeństwo nad wodą”
 5. Prace należy wykonać dowolną techniką (bez materiałów sypkich i odpadających).
 6. Nie należy rolować i oprawiać prac.
 7. Organizatorzy nie odsyłają prac i stają się one ich własnością.
 8. Do każdej pracy prosimy dołączyć dane uczestnika oraz zgodę opiekuna prawnego dziecka na przetwarzanie danych osobowych, publikowanie i reprodukowanie (wg załączonego wzoru).

 

IV. Przebieg konkursu:

§4.

 1. Prace konkursowe należy dostarczyć do Komendy Powiatowej w Policji w Gołdapi, ul. Mazurska 33 lub Biblioteki Publicznej w Gołdapi, Partyzantów 31 w nieprzekraczalnym terminie do 13.08.2017 roku.
 2. Prace konkursowe zostaną ocenione przez czteroosobową komisję konkursową powołaną przez organizatora.
 3. Lista zwycięzców zostanie opublikowana na stronach internetowych: KPP w Gołdapi oraz Biblioteki Publicznej w Gołdapi.
 4. Zwycięzcy konkursu dodatkowo zostaną powiadomieni drogą telefoniczną o wygranej oraz sposobie odebrania nagrody.

 

V. Prawa autorskie.

§5.

 1. Z chwilą nadesłania zgłoszenia, na Organizatora przechodzą nieodpłatnie autorskie prawa majątkowe do pracy w zakresie:
 • utrwalania i zwielokrotniania nagrodzonej pracy w części lub w całości wytwarzania egzemplarzy pracy bez względu na zastosowaną technikę, w tym technikę drukarską, reprograficzną, cyfrową, liczby i wielkość nakładu,
 • obrotu oryginałem pracy albo jego egzemplarzami tj. wprowadzenia do obrotu, użyczenia oryginału lub jego egzemplarzy, publicznego udostępniania pracy, rozpowszechniania, wystawiania, wyświetlania drogą elektroniczną, wykorzystania utworu w części lub w całości w wydawnictwie książkowym, kalendarzu wielo lub jednoplanszowym, publikacjach elektronicznych, w celach informacyjnych, promocyjnych, reklamowych, Public Relations,
 • praw pokrewnych z zastrzeżeniem obowiązku ujawniania nazwiska Autora, do czego Organizator jest upoważniony.

2. Przeniesienie autorskich praw majątkowych do utworu powoduje przeniesienie na Organizatora własności oryginału egzemplarza utworu.

3. Organizatorowi przysługuje prawo do zezwalania na korzystanie i rozporządzanie opracowaniami utworu.

4. Organizator niniejszym oświadcza, że akceptuje oświadczenia uczestnika złożone w Zgłoszeniu Konkursowym oraz wyraża zgodna na nieodpłatne nabycie majątkowych praw autorskich do utworu oraz innych praw określonych w niniejszym Regulaminie na zasadach w nim przewidzianych.

 

VI. Postanowienia końcowe.

§6.

 1. Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do zmiany czasu trwania konkursu i warunku udziału w konkursie oraz do jego odwołania bez podania przyczyny.
 2. Niniejszy Regulamin dostępny jest na stronie internetowej Biblioteki Publicznej w Gołdapi i KPP w Gołdapi.
 3. Nadesłane Zgłoszenia Konkursowe i prace nie podlegają zwrotowi.
 4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie rozstrzyga Organizator.

Zgłoszenie do konkursu plastycznego Kręci mnie bezpieczeństwo nad wodą.pdf